Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3888 Критерії оцінювання результатів навчальної практики, Правознавство, КНЛУ

Критерії оцінювання результатів навчальної практики, Правознавство, КНЛУ

« Назад

Критерії оцінюваннярезультатів навчальної практики

Оцінка результатів навчальної практики з фаху проводиться у вигляді диференційованого заліку. Оцінка роботи студента під час практики відбувається за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Ця оцінка вноситься до екзаменаційно-залікової відомості та до залікової книжки студента. 

При захисті поданих матеріалів про проходження практики оцінюється вміння:

- застосовувати на практиці норми Конституції України, інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності бази практики; орієнтуватись в системі чинного законодавства України; аналізувати зміст правових документів, з'ясувати для себе та роз'яснити іншим зміст закону; аргументовано висловлювати свою думку, користуватися юридичною літературою, складати тези, готувати короткі повідомлення; правильно користуватися юридичною термінологією;

- організовувати претензійно-позовну роботу, представляти інтереси організацій у судах, інших органах під час розгляду практичних юридичних питань і спорів; консультувати з різноманітних правових питань; узагальнювати практику застосування чинного законодавства, організовувати юридичну роботу в організації, надавати практичну допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям; готувати матеріали для передачі в судові органи; оформлювати матеріали про притягнення працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності тощо; оформлювати укладання господарських договорів, готувати висновки щодо їх юридичної обґрунтованості, розробляти умови колективного договору, розглядати питання дебіторської та кредиторської заборгованості; вести довідково-інформаційну роботу щодо законодавства; надавати довідки з організаційно-правових та інших юридичних питань, консультувати з питань застосування чинного законодавства України.

Оцінюються практичні навички роботи з правничим матеріалом, навички щодо розробки юридичних документів (накази, договори, угоди, претензії, позовні заяви, відповіді на звернення громадян тощо); використання знань, отриманих при вивченні юридичних і соціально-економічних дисциплін, різних джерел знань (навчальної, наукової, художньої літератури, матеріалів газет, журналів, радіо, телебачення); архітектоніка та логіка викладу звіту про практику (послідовність викладу матеріалу, виокремлення головного та суттєвого, доказовість, висновки, пропозиції й узагальнення, наявність та обсяг розроблених практикантом додатків до звіту). 

№ з/п

 

Об'єкти контролю

Кількість балів

 1.  

Оцінка керівника від бази практики у відгуку (характеристиці)

Від 0 до 50 балів

 1.  

Оцінка звіту про практику

Від 0 до 30 балів

 1.  

Виконання вибіркового індивідуального завдання

Від 0 до 20 балів

  

Оцінка керівника від бази практики у відгуку (характеристиці) 

Керівник від бази практики у відгуку (характеристиці) виставляє студенту-практиканту оцінку з урахуванням:

- відповідності складеної звітної документації студента до встановлених вимог щодо підготовки звіту про практику, індивідуального завдання та правничої документації;

- заслуховування звіту студента та обговорення характеристики його роботи наданої керівником від бази практики;

- визначення попередньої оцінки за практику для кожного студента-практиканта та оцінки рівня підготовки всіх студентів взагалі. 

Оцінювання звіту про практику 

Підсумковий звіт оцінюється так:

- структура звіту (0-6 балів);

- оформлення звіту (0-6 балів);

- зміст звіту (0-10 балів);

- усний захист звіту (0-6 балів). 

Структура звіту

Бали

Структура звіту складена з додержанням усіх установлених вимог і містить усі необхідні елементи

6

У цілому структура звіту побудована згідно з вимогами, однак вона не містить хоча б один обов'язковий елемент

3

Побудова структури звіту не відповідає встановленим вимогам (розподілу на розділи та інших обов'язкових елементів немає і матеріал подано загальним текстом без структуризації)

0

Оформлення звіту

Звіт оформлено бездоганно з додержанням усіх установлених вимог

6

У цілому звіт оформлено згідно з вимогами, але мають місце незначні порушення (незначні відхилення за обсягом звіту, порушення технічних вимог щодо розміру йолів, нумерації сторінок тощо) або по тексту зустрічаються окремі некоректні формулювання або орфографічні чи стилістичні помилки)

3

Наявні грубі порушення вимог щодо оформлення звіту або окремих його частин та (або) у тексті є значна кількість орфографічних чи стилістичних помилок

0

Зміст звіту

Звіт у цілому та кожна його частина містять усю необхідну інформацію щодо процесу організації та результатів проходження переддипломної практики (реалізації індивідуальної програми практики та інших завдань, одержаних від керівників, для виконання на базах практики;; ефективності та корисності практики з погляду набутих навичок та вмінь, стан підготовленості зібраних матеріалів для бакалаврської дипломної роботи тощо) і охоплюють при цьому всі три етапи практики. Характеристика містить високу позитивну оцінку керівника від бази практики. Можна зробити висновок, що програму практики виконано повністю і як належить

10

Звіт у цілому висвітлює необхідну інформацію, передбачену вимогами, охоплюють при цьому всі три етапи практики, містить високу позитивну оцінку керівника від бази практики, однак наявні несуттєві зауваження. Зі змісту можна зробити висновок, що програму практики в основному виконано як належить

8

Звіт свідчить про виконання програми практики в цілому, переважно охоплює необхідну інформацію, однак вона подекуди є поверховою, висновки не містять належної аргументації. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна.

5

Програму практики виконано на задовільному рівні та висвітлено у звіті, однак є певні неточності або немає певної важливої інформації або вона занадто поверхова, мають місце інші суттєві недоліки щодо змісту. Характеристика керівника від бази практики в цілому позитивна

3

Звіт не відповідає встановленим вимогам щодо змісту, не містить належної інформації про зміст, форму організації та контролю діяльності, здійснюваної під час проходження практики або окремої її частини, або містить грубі змістовні помилки, або негативну характеристику керівника від бази практики тощо і дозволяє зробити висновок про неналежне виконання програми переддипломної практики

0

Усний захист звіту

Під час усного захисту студент демонструє тверді знання, вільно орієнтується у змісті поданого звіту та в програмі практики в цілому, чим підтверджує її виконання; надає впевнені правильні й аргументовані відповіді на всі запитання з програми практики

6

Під час усного захисту студент демонструє належні знання, переважно орієнтується у змісті поданого звіту та в програмі практики, однак у відповідях на запитання допускаються окремі неточності

3

Під час усного захисту студент не дає задовільних відповідей по суті, абсолютно не орієнтується у програмі практики або її останній частині, або припускається грубих помилок, що дають змогу зробити висновок про невиконання або неналежне виконання відповідної програми практики або її частини, свідчать про відсутність реальних результатів переддипломної практики і засвоєних практичних навичок та вмінь (у такій ситуації оцінка за письмовий звіт не враховується і виставляється загальна негативна оцінка за практику)

0

У разі невідповідності письмового звіту встановленим вимогам щодо його змісту та оформлення (одержання менше, ніж 20 балів) звіт не допускається до усного захисту і повертається на доопрацювання.

За наявності негативного відзиву керівника від бази практики або від кафедри за будь-який з етапів практики або в цілому позитивна оцінка практики є неможливою.

У випадку, якщо студент не виконав програму практики хоча б по одному з етапів практики й одержав 0 балів за відповідний звіт, то бали, одержані за інші звіти, не враховуються, і виставляється загальна негативна оцінка за результатами проходження переддипломної практики. 

Виконання вибіркового індивідуального завдання 

Студент має право обрати індивідуальне завдання для виконання на базі практики й одержати додатково 20 балів. Індивідуальне завдання студент може взяти під час індивідуально-консультативної роботи зі своїм керівником практики від університету. 

Підсумкова оцінка за 100-бальною системою переводиться в традиційну 4-бальну та систему ECTS за такою шкалою: 

Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

81 – 89

В

добре

75 – 80

С

66 – 74

D

задовільно

51 – 65

Е

0 – 50

F

незадовільно

 

Список рекомендованої літератури 

Основна література:

 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

 2. Указ Президента «Про Національну програму правової освіти населення» № 992/2001, від 18.11.2001р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992/2001

 3. Конституція України від 26 червня 1996 p., станом на 08 грудня 2004 p. № 2222-IV.

 4. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. (Закон України від 08 липня 2010 p. № 2456-VI).

 5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 p. № 436-IV, станом на 6 липня 2005 p. № 2738-IV.

 6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІИ, станом на 22 вересня 2005 р.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. № 2747-IV, станом на 08 вересня 2005 p. № 2875-IV.

 8. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 p. № 322-VI1I, станом на 03 березня 2005 p. № 2454-IV.

 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х, станом на 22 вересня 2005 p. № 2899-IV.

 10. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-Ш, станом на 22 вересня 2005 р. № 2903-IV.

 11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 p.

 12. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІП, станом на 22 вересня 2005 р. № 2901-IV.

 13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV, станом на 06 вересня 2005 p. № 2798-IV.

 14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV, станом на 08 вересня 2005 p. № 2875-IV.

 15. Закон України "Про прокуратуру" від 05 листопада 1991 р. № 1789-XII, станом на 20 січня 2005 p. № 2377-IV.

 16. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" від 01 грудня 1994 р. № 266/94-ВР, станом на 11 липня 2003p.№H30-IV.

 17. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. № 2135-ХП, станом на 31 травня 2005 р. № 2600-1V.

 18. Закон України "Про судоустрій та статус суддів" від 07 липня 2010р.

 19. Закон України "Про нотаріат" від 02 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ, станом на 06 вересня 2005 p. № 2798-IV.

 20. Закон України "Про заставу" від 02 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ, станом на 06 вересня 2005 р. № 2801-IV.

 21. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18 листопада 2003 p. № 1255-IV, станом на 23 червня 2005 р. № 2704-IV.

 22. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01 липня 2004 p. № 1952-IV, станом на 23 червня 2005 р. № 2704-IV.

 23. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХИ, станом на 23 листопада 2003 p. №1294-IV.

 24. Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 р. № 1587-ІП, станом на 10 липня 2003p.№1098-IV.

 25. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХИ, станом на 22 травня 2003 p. № 850-IV.

 26. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. № 3688, станом на 22 травня 2003 р. № 850-IV.

 27. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р. № 3116-ХІІ, станом на 17 січня 2002 р. № 2986-ІП.

 28. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХП, станом на 22 травня 2003 р. № 850-IV.

 29. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 05 листопада 1997 р. № 621/97-ВР, станом на 22 травня 2003 р. № 850-IV.

 30. Указ Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23 серпня 1998 р. № 932/98.

 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997 "Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності".

 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності".

 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 р. № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів", станом на 26 липня 2001 року № 869.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"", станом на 17 жовтня 1997 р. № 1153.

 35. Наказ Міністерства юстиції України від 03 березня 2004 р. № 20/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 р. № 283/8882 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", станом на 15 серпня 2005 р. № 88/5.

Додаткова література:

 1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А. С Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. – 423 с.

 2. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. — К.: Ін Юре, 2001. — 520 с. — Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. Є. Дроб'язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 460 с.

 3. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник. -К.:ЛТД,2002. – 236 с.

 4. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України // Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, "Київ". - 2001. – 195 с.

 5. Бойко М.Д. Трудове право України. Навчальний посібник - Київ, ТОВ"Олан", 2003. – 352 с.

 6. Болотіна Н.Б., Чанишева Т.І. та ін. Трудове право України: підручник Київ, Т-во "Знання", 2000. – 345 с.

 7. Гель А.П., Семаков Г.С., Цвігун Д.П. Правоохоронні органи України. Київ, 2000. -180 с.

 8. Дроб'язко B.C., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. - Київ, Юрінком Інтер, 2004. – 289 с.

 9. Захист прав інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки. — 36. документів, матеріалів, статей. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 245 с.

 10. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 325 с.

 11. Право інтелектуальної власності Академічний курс. За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького (видання друге, перероб. і допов.).-К.: Видавничий дім, 2004. – 328 с.

 12. Стичинський Б.С., Зуб І.В. Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. Четверте видання. - Київ, "Видавництво А.С.К.", 2003. – 490 с.

 13. Фурса С.Я., Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному та цивільному процесах України. // Право України. -1998. -№ 4. -С. 94-97.

 14. Фурса С.Я., Фурса С. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика. // АСК -К. 2001. – 363 с.

 15. Цивільне право України. Книга перша / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - Київ, Юрінком Інтер, 2004. – 510 с.

 16. Цивільне право України. Книга друга / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - Київ, Юрінком Інтер, 2004. – 523 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!