Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3885 Організація та керівництво навчальною практикою, Правознавство, КНЛУ

Організація та керівництво навчальною практикою, Правознавство, КНЛУ

« Назад

Організація та керівництво навчальною практикою

Керівництво навчальною практикою з фаху здійснюють призначені на кафедрах права та правосуддя керівники, особа, яка здійснює загальне керівництво та представники від бази практик.

До керівництва можуть залучатися досвідчені викладачі кафедри, які мають стаж роботи за профілем підготовки фахівців не менше 3-х років. Розподіл та закріплення студентів за їх безпосередніми керівниками ухвалюється на засіданні кафедр права та правосуддя.

Керівник від кафедр надають методичну допомогу студенту у виконанні індивідуального завдання та в підготовці звіту про проходження практики. Питання щодо виконання індивідуального завдання з науково-дослідної роботи видає студенту керівник практики від кафедр університету.

Безпосереднє керівництво практичною підготовкою студентів покладається на керівника від бази практики, з яким студент погоджує індивідуальний календарний план проходження практики згідно з її програмою та базою практики. Керівник від бази практики контролює виконання студентом програми практики. Всі зауваження щодо виконання доручених завдань практикантом, порушень трудової дисципліни заносяться керівником бази практики у характеристику практиканта. Керівник практики дає письмовий висновок про виконання та засвоєння програми практичної підготовки студентом, характеризує здатність практиканта до самостійної роботи за фахом і спеціалізацією. Відзив про проходження практики друкується на бланку організації та завіряється печаткою.

Перед практикою проводиться настановча конференція, на якій до студентів доводиться мета і завдання практики, бази і термін практики, графік переміщення студентів місцями практики, видається направлення на практику, програма практики, індивідуальне завдання й інші методичні матеріали.

Послідовність і порядок роботи практиканта визначає керівник практики. Робоче місце студента визначає керівник бази практики. Це може бути юридична служба чи інший підрозділ установи, організації, підприємства.

Режим роботи, встановлений для працівників бази практики, є обов'язковий для практиканта, а робочий час практиканта - 6 годин на день. 

Навчальний відділ:

- розробляє графік проведення практики;

- контролює вчасне видання робочих програм практик;

- готує наказ про розподіл студентів та керівників з числа професорсько-викладацького складу.

Керівник практики, що здійснює загальне керівництво практикою на факультеті:

- розробляє організаційні питання проведення практики: методичне забезпечення, керівництво, контроль, звітність і строки;

- забезпечує бази практики шляхом укладання договорів на практику з відповідними закладами;

- готує подання про розподіл студентів та керівників з числа професорсько-викладацького складу;

- контролює вчасну розробку і перевидання робочих програм практики;

- своєчасно готує списки студентів-практикантів і подає офіційні заявки на оформлення допусків до роботи у відповідних установах. 

Кафедра зобов'язана:

- щорічно переглядати та при необхідності вносити зміни в робочу програму з практики;

- призначати керівників практики для кожної групи студентів;

- складати списки студентів-практикантів із зазначенням тем дипломних робіт, забезпечувати студентів програмами, індивідуальними завданнями;

- проводити організаційно-інструктивні збори студентів перед початком практики, а після її завершення – проводити захист практики;

- заслуховувати звіти керівників про підготовку, проведення та завершення практики, а також пропозиції щодо її удосконалення. 

Керівник практики від факультету зобов'язаний:

- перед направленням студентів на практику провести інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надати студентам-практикантам необхідні документи (направлення на проходження практики та програму практики, індивідуальне завдання);

- брати участь в розробці індивідуальних завдань студентів-практикантів, ознайомлювати їх з програмою, цілями та завданнями практики;

- здійснювати керівництво практикою відповідної групи, консультувати, контролювати та забезпечувати повне виконання програми практики всіма студентами-практикантами;

- встановлювати контакти з керівниками базових закладів проведення практики, узгоджувати робочі програми;

- в разі виявлення недоліків в організації практики своєчасно їх усувати;

- повідомити практиканта про систему звітності з практики, а саме: подання письмового звіту з додатками правничої документації, розробленої студентом, виконання індивідуального завдання, підготовка повідомлення;

- сприяти студенту у проходженні практики згідно з її програмою, забезпеченню умов праці;

- у складі комісії приймати залік з практики;

- подати письмовий звіт з підсумками, зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення умов практики студентів. 

Керівник практики від бази практики зобов'язаний:

- організувати проходження практики студентів у відповідності до календарного плану практики у співпраці з керівником практики від університету/факультету;

- ознайомити студентів з організацією та практикою роботи установи – бази практики;

- провести з практикантом обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;

- забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми та індивідуального завдання практики;

- здійснювати керівництво практикою студента, надавати практикантам всебічну практичну допомогу у виконанні програми практики та індивідуального завдання;

- контролювати підготовку звіту про практику, індивідуального завдання та правничої документації. 

Студенти-практиканти мають право:

- звертатись до керівників практики, завідувача кафедри з усіх питань, які виникають під час її проходження;

- користуватись технічною базою, матеріалами та літературою архівів і бібліотек базових установ проведення практики. 

Студенти-практиканти зобов'язані:

- своєчасно прибути на базу практики;

- виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб базових установ та групового керівника практики;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку установи – бази практики;

- вивчати і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- виконати програму практики в повному обсязі;

- своєчасно звітувати про підсумки практики;

- після завершення практики подавати звіт керівнику практики у триденний термін по завершенню практики. 

Після закінчення та захисту практики проводиться заключна конференція, на якій:

- проводиться аналіз звітної документації студентів груповими керівниками на кафедрах права та правосуддя;

- оголошуються рейтингові оцінки студентів за навчальну практику з фаху;

- визначаються найкращі студенти-практиканти за підсумками практики та включення їх прізвищ до звітної документації;

- обговорюються результати навчальної практики студентів 3 курсу на засіданнях кафедр права та правосуддя юридичного факультету, на Вченій раді факультету.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!