Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3878 Головні поняття і тематика курсових робіт, Моделювання економіки, ЛНУ ім. Франка

Головні поняття і тематика курсових робіт, Моделювання економіки, ЛНУ ім. Франка

« Назад

2. Головні поняття і тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт повинна бути актуальною з точки зору науково-теоретичного та практичного дослідження. Студенти обирають тему із запропонованого переліку та затверджують її у наукового керівника. План курсової роботи студенти складають самостійно, уточнюють та допрацьовують його згідно зауважень наукового керівника під час виконання роботи. План курсової роботи відображає її структуру та взаємозв’язок окремих елементів, має бути логічним та послідовним.

При виборі тематики курсової роботи та її написанні студентам необхідно орієнтуватись у таких термінах, як об’єкт, предмет, мета, тема дослідження.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, у межах якого виникають проблеми чи проблема для вивчення. У випадку наукового дослідження на тему моделювання економіки об’єктами дослідження можуть бути економічні системи, об’єкти, процеси та їх складові.

Предмет дослідження – це частина об’єкта дослідження, котру безпосередньо досліджують і котра визначає тему курсової роботи. Це поняття вужче, ніж об’єкт дослідження.

Мета дослідження – це кінцевий очікуваний результат, що визначає загальну спрямованість дослідження. Формулюючи мету дослідження, дослідник прогнозує результати.

Завдання дослідження – конкретизація загальної мети з урахуванням предмета дослідження. У завданнях, які поставлено перед дослідником, вказують конкретні шляхи досягнення мети дослідження, зокрема, математичні методи та підходи, якими буде розв’язано задачу, деталізують елементи функціонування економічного об’єкта, котрі буде досліджено.

Наприклад, якщо тема звучить «Економіко-математичне моделювання процесу розвитку малих підприємств», то об’єктом дослідження є розвиток та функціонування малого підприємства; предметом – комплекс економіко-математичних моделей розвитку малого підприємства; метою – розробка економіко-математичних моделей розвитку та функціонування малих підприємств в умовах конкурентного середовища. Зважаючи на ширину запропонованої теми, вона може бути розкрита із використанням методів стохастичного, динамічного імітаційного моделювання, із використанням оптимізаційних моделей тощо; різними можуть бути і сфери діяльності малого підприємства, котрі будуть досліджені, наприклад, асортиментна політика чи маркетингова стратегія, структура виробничих фондів чи капіталу, управління запасами чи інвестиційною діяльністю, залучення кредитних ресурсів, діяльність в умовах швидкозмінної економічної кон’юнктури чи конкурентного ринку тощо. Усі названі аспекти курсової роботи, які безпосередньо будуть досліджені, слід перерахувати у завданнях курсової роботи.

Якщо у курсовій роботі досліджують «Моделі управління запасами у логістичних системах», то мета роботи – розробка методів та моделей управління запасами в логістичних системах, що сприятимуть підвищенню якості управління; об’єктом дослідження виступають логістичні процесу в функціонуванні підприємств; предметом дослідження будуть моделі управління запасами в логістичному управління підприємств.

Теоретичною базою для написання курсової роботи є наукова, навчальна, періодична література. Рекомендовано опрацьовувати роботи як закордонних, так і вітчизняних вчених, адже в останніх досліджено особливості трансформаційної економіки України.

Інформаційною базою для виконання курсової роботи може бути звітність підприємств, установ, організацій статистична інформація у вільному доступі, періодичних виданнях тощо. Курсову роботу студенти виконують на основі реальних щодо діяльності економічного об’єкта. Первинну документацію, яку було використано як джерело інформації під час проведення обчислень, наприклад, економічну, бухгалтерську чи статистичну звітність, обов’язково необхідно оформити у вигляді додатків до курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!