Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3877 Загальні положення, Моделювання економіки, ЛНУ ім. Франка

Загальні положення, Моделювання економіки, ЛНУ ім. Франка

« Назад

1. Загальні положення

Курсова робота є однією із форм підготовки бакалаврів за напрямком «економіка та підприємництво». Навчальними планами вищих навчальних закладів передбачено написання студентами курсових робіт, котрі є важливою ланкою навчального процесу та сприяють виробленню у студентів навиків самостійного вивчення та дослідження наукових проблем.

Згідно навчальних планів, студенти четвертого курсу спеціальності «економічна кібернетика» виконують курсову роботу із дисципліни «Моделювання економіки». Написання курсової роботи дозволяє досягнути такі цілі:

- залучення студентів до самостійної творчої роботи із науковою літературою, оброблення та аналізу конкретного матеріалу;

- студенти навчаються чітко, послідовно та грамотно викладати свої думки, застосувати отримані знання для розв’язування практичних проблем;

- студенти закріплюють знання, отримані під час лекційних та практичних занять із курсу «Моделювання економіки».

Метою курсового проектування є :

- закріплення теоретичних знань про типові економіко-математичні моделі;

- набуття навичок практичної роботи із економіко-математичними моделями;

- програмна реалізація моделей;

- отримання навичок самостійного аналізу економічних процесів та об’єктів; набуття досвіду проведення наукового дослідження та обробки його результатів;

- ознайомлення з методами та методикою проведення наукового дослідження;

- прийняття ефективних управлінських рішень із використанням математичних методів та моделей;

- розвиток у студентів дослідницької та творчої  ініціативи.

Фактично, метою виконання курсової роботи із дисципліни «Моделювання економіки» є дослідження соціально-економічних та економіко-виробничих систем різного рівня складності, аналіз сучасних підходів та методів їх моделювання, оптимізація функціонування досліджуваної системи. Головним результатом виконання курсової роботи є побудова економіко-математичної моделі досліджуваного об’єкта чи явища та аналіз отриманих результатів.

Основні завдання курсового проектування з «Моделювання економіки»можна узагальнити у такі:

- дослідження, аналіз та опис предметної області дослідження, виявлення її суттєвих характеристик, формулювання проблеми та обґрунтування її актуальності;

- формулювання концептуальної моделі об’єкту дослідження, опис підсистем, зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування об’єкта, причинно-функціональних взаємозв’язків між підсистемами тощо;

- побудова економіко-математичної моделі об’єкта дослідження, оцінювання вхідних параметрів моделі, збір вхідної інформації;

- вибір серед існуючих чи розробка власних методів та алгоритмів для отримання розв’язків запропонованої економіко-математичної моделі;

- комп’ютерна реалізація методу отримання розв’язків моделі, отримання результатів моделювання;

- аналіз отриманих результатів та їх перевірка на адекватність, оцінювання похибок в дослідженнях, аналіз результатів за умови зміни вхідних параметрів моделі, аналіз діапазону зміни вхідних та вихідних параметрів моделі, оцінювання стійкості моделі;

- розроблення управлінських рішень на основі отриманих результатів моделювання, оцінювання ефективності застосування запропонованої моделі, пропозиції щодо напрямків подальшого вдосконалення моделі.

Загальні вимоги до написання курсової роботи, як і будь-якої іншої наукової письмової роботи, включають наступне:

- відповідність орфографічним та граматичним правилам української мови;

- відповідність стилістичним вимогам до написання наукового тексту;

- відповідність стандартним вимогам до оформлення текстової документації;

- послідовність, логічність та простота викладення матеріалу;

- дотримання загальноприйнятої наукової термінології та встановлених стандартних вимог.

Вимоги, які ставлять до наукових досліджень, у томі числі курсових робіт:

- актуальність проблеми, котру досліджують, її теоретична та практична значущість; відповідність теми сучасному стану розвитку відповідної галузі знань та перспективам її розвитку;

- правильно визначені предмет, об’єкт, мета, завдання дослідження; чітка характеристика предмета дослідження та дослідницьких засобів і підходів, використаних для виконання завдань дослідження;

- вивчення та критичний аналіз монографічних, навчальних та періодичних друкованих та електронних видань за темою; вивчення історії проблеми, сучасного стану та існуючих підходів до її вирішення, передового досвіду у відповідній сфері знань;

- організація та проведення дослідження на належному рівні, що відповідає вимогам вищої школи; зокрема: високий науково-технічний рівень викладення матеріалів курсової роботи, завершеність та повнота вирішення поставлених у роботі завдань, наявність елементів наукової творчості, власного підходу до аналізу дискусійних питань, самостійний характер викладення матеріалу;

- наявність висновків проведеного дослідження та рекомендацій щодо їх  використання на практиці, рекомендації щодо напрямків подальшого розвитку досліджень.

Написання курсової роботи як самостійного науково-навчального дослідження дозволяє виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його вміння застосовувати здобуті знання для розв’язування конкретних задач, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалів.

В умовах ринкової економіки використання типових та розробка нових економіко-математичних моделей дає змогу правильно оцінювати та прогнозувати різні економічні показники, приймати оптимальні управлінські рішення на основі проведених обчислень. Використання комп’ютерів дозволяє розв'язувати задачі великих розмірів, які відображають прикладні економічні проблеми.

У курсовій роботі студенти виконують конкретні числові розрахунки на основі реальних емпіричних даних з підприємств, які необхідні для дослідження типових економіко-математичних моделей, таким чином набуваючи навиків розв’язування практичних задач на прийняття ефективних управлінських рішень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!