Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3865 Модульна контрольна робота на тему Контент сучасного журналу в Україні

Модульна контрольна робота на тему Контент сучасного журналу в Україні

« Назад

Модульна контрольна роботана тему Контент сучасного журналу в Україні

Загальна тема дослідження «Контент сучасного журналу в Україні (2014–березень 2016 рр.)».

Вибрати тему наукового дослідження, здійснити підготовчий етап (пошук та опрацювання необхідних джерел, їх аналіз).

Дослідження має бути оригінальним, практичним, виконане самостійно, з урахуванням досягнень інших науковців у цій проблематиці.

Тему обирати відповідно до власних зацікавлень і знання матеріалу українських засобів масової інформації. Бажано обрати для аналізу не менше 5 номерів тижневих видань або 5 номерів «товстих» щомісячних журналів.

Параметри аналізу контенту кожен дослідник обирає самостійно.

Слід врахувати такі аспекти:

- проблемно-тематичний,

- видавничий,

- авторський (штатні, позашт., власкори, дописувачі, передрук із ін. джерел тощо),

- гендерний (кількість публікацій чоловіків і жінок),

- зображальний/ілюстрат. (фото, схеми (графіки, діаграми тощо), малюнки і т.д.).

Необхідно використати метод контент-аналізу, цифрові показники подати в таблицях, пояснити отримані результати, здійснити якісний аналіз. При необхідності (для порівняння тощо) використовувати графіки, діаграми тощо. Обов’язкові висновки.

І. Підготувати тези наукового виступу (1,5 сторінки).

Сформулювати тему, подати назву дослідження.

Тема має бути актуальною, оригінальною, науково значимою.

Основні структурні елементи:

  • актуальність,

  • ступінь опрацювання теми / проблеми іншими науковцями,

  • мета і завдання дослідження,

  • об’єкт і предмет дослідження,

  • методи дослідження,

  • хронологічні межі,

  • джерельна база,

  • наукова новизна,

  • практичне і теоретичне значення дослідження,

  • висновки.

Загальний обсяг – 2 сторінки (включно зі списком використаних джерел, оформленим відповідно до правил бібліографічного опису).

Формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, текст вирівняний з обох боків по ширині), абзац – 5 знаків (1 см). Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2, праве – 1,5 см. 

ІІ. Підготувати текст виступу на студентську наукову конференцію (до 5 сторінок).

Окрім введення у текст розповіді основних структурних елементів, зазначених у тезах наукового виступу, розширити повідомлення описом та конкретним аналізом досліджуваного матеріалу.

Залучити цитати, ілюстрації, приклади з мас-медіа.

Завершити роботу посиланнями на використані в тексті джерела.

Нумерація сторінок – у правому кутку внизу.

Контрольна робота має бути максимально грамотною (граматично, пунктуаційно, стилістично), допускається не більше 3 виправлень на сторінці.

Ім’я та прізвище, навчальний заклад позначаються вгорі сторінки, ліворуч.

Назва дослідження (повідомлення) подається по центру напівжирним шрифтом. Крапка в кінці заголовку не ставиться!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!