Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3846 Організація проведення та керівництво виробничою практикою, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Організація проведення та керівництво виробничою практикою, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

2. Організація проведення та керівництво виробничою практикою

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює випускова циклова комісія зі спеціальності «Фінанси і кредит» Економіко-правового коледжу ВФЕУ. Для контролю за ходом проходження практики із складу викладачів призначаються керівники від кафедри, а також від підприємства, організації або установи, де здійснюється практика. Безпосереднє керівництво виробничою практикою покладається на досвідчених викладачів, призначених цикловою комісією, а також на викладачів-керівників науково-дослідних робіт.

Перед початком проходження практики із студентами проводиться попередній інструктаж, видається програма та методичні вказівки, договір, щоденник і направлення на проходження практики. 

2.1. Обов’язки керівника практики від університету

 1. Підготовка проекту наказу про проведення практики та оформлення договорів з підприємствами, організаціями та установами про прийняття студентів на практику.

 2. Визначення спроможності підприємства, організації або установи забезпечити умови проведення практики.

 3. Здійснення організаційних заходів для належного виконання програми практики: загальний і індивідуальний інструктаж, видача відповідних документів (направлення, програми, щоденника, календарного плану, методичних вказівок, індивідуальних завдань тощо).

 4. Проведення індивідуальних консультацій в період практики.

 5. Контроль за виконанням програми і графіка проходження практики кожним студентом окремо.

 6. Методична допомога студентам у написанні звітів про проходження практики.

 7. Розгляд звітів студентів з практики та написанні відгуку про їх роботу.

 8. Приймати участь в складі комісії з атестації студентів за результатами проведення практики .

 9. Надати письмовий звіт за результатами виконаної роботи щодо проходження практики.

2.2. Обов’язки керівника науково-дослідної роботи

1. Консультування студентів за темою НДР:

- уточнення формулювання теми,

- складання плану дослідження,

- визначення джерел необхідної інформації,

- вибір методики дослідження,

- оформлення результатів дослідження.

2. Організація доступу до отримання інформації, необхідної для виконання НДР студентами.

3. Допомога студентам у складанні звіту з НДР, організація і проведення його захисту.

2.3. Обов’язки керівника практики від організації

Керівником практики від підприємства, організації або установи, що приймає студента, повинні бути висококваліфіковані спеціалісти, які обов’язково мають вищу економічну освіту та досвід роботи відповідного спрямування.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний:

 1. Організувати проведення практики відповідно із програмою.

 2. Забезпечити проведення інструктажу з правил охорони праці і техніки безпеки.

 3. Забезпечити надання студенту–практиканту робочого місця та створити необхідні умови для успішного проходження практики.

 4. Забезпечити отримання студентом–практикантом необхідної інформації, звітності і нормативів та інших матеріалів.

 5. Консультувати студента–практиканта з питань за програмою практики.

 6. Залучати студента–практиканта до активної участі у повсякденній роботі структурного підрозділу – місця практики.

 7. Надавати допомогу студентам в отриманні матеріалів для виконання НДР.

 8. Здійснювати контроль за виконанням завдань і програми практики, дотриманням трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку підприємства, організації або установи.

 9. Дати оцінку якості проходження виробничої практики студенту– практиканту у вигляді відгуку.

Після завершення практики, керівники від кафедри та бази практики дають висновок про: засвоєння студентами програмного матеріалу, рівень виконання індивідуального завдання, оволодіння навичками роботи, ставлення до праці та участь у громадському житті колективу. 

2.4. Обов’язки студента–практиканта

 1. До початку практики отримати у керівника практики від коледжу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів за програмою практики і організації її проведення.

 2. Своєчасно прибути на базу практики і постійно працювати на своєму робочому місці.

 3. Пройти інструктаж з техніки безпеки і охорони праці.

 4. В повному обсязі виконувати всі завдання, які передбачені програмою практики, бути відповідальним за виконану роботу.

 5. Вести щоденник практики та у вказані строки оформити звіт про практику і НДР та пройти у випусковій цикловій комісії відповідну атестацію.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!