Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3820 Лабораторна робота 3 на тему Виробнича функція Кобба-Дугласа, Економетрія, НУХТ

Лабораторна робота 3 на тему Виробнича функція Кобба-Дугласа, Економетрія, НУХТ

« Назад

Лабораторна робота 3 на тему Виробнича функція Кобба-Дугласа

Мета роботи: сформувати у студентів практичні навички використання методу найменших квадратів для знаходження параметрів множинних нелінійних залежностей та проведення економічного аналізу отриманихрезультатів.

Завдання роботи: Маємо вибірку даних, яка характеризує роботу підприємства за останні 10 місяців. У цій вибірці кожному значенню Y – вартість випущеної продукції, тис. грн. відповідають показники Х1 – вартість основних виробничих фондів, тис. грн. і Х2 – витрати праці, люд.-год. Потрібно побудувати множинну кореляційну модель у вигляді функції Кобба-Дугласа; оцінити точність і достовірність моделі; визначити тісноту зв’язку між факторами; побудувати ізокванти взаємозамінності факторів моделі і зробити економічний аналіз отриманих результатів за всіма відомими характеристиками виробничих функцій.

Завдання визначається за варіантом з додатку 6.

Порядок виконання роботи:

Задача. Потрібно побудувати виробничу функцію Кобба-Дугласа за статистичними спостереженнями:

Y – вартість випущеної продукції, тис. грн.;

Х1 – вартість основних виробничих фондів, тис. грн.;

Х2 – витрати праці, люд-год.

Дані для розрахунків в табл. 1.

Виробнича функція Кобба-Дугласа має вигляд:

Y=A0·X1A1·X2A2

Проведемо логарифмування для отримання лінійної моделі: 

Приймемо такі позначення:

Y*=lnY;      А0*=lnА0;  Х1*=lnХ1;  Х2*=lnХ2.

В результаті підстановки отримаємо:

Y* = А0*+A1·Х1*+ A2 ·Х2*.

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунків

Y

Х1

Х2

 lnY

lnХ1

lnХ2

10

28

4

2,3026

3,332

1,386

16

29

8

2,7726

3,367

2,079

17

30

10

2,8332

3,401

2,303

21

31

12

3,0445

3,434

2,485

24

32

16

3,1781

3,466

2,773

25

34

18

3,2149

3,526

2,89

27

36

19

3,2958

3,584

2,944

35

37

19

3,5553

3,611

2,944

33

39

19

3,4965

3,664

2,944

37

40

20

3,6109

3,691

3,002

238

335

143

 

 

 

За допомогою статистичної функції Microsoft Excel ЛИНЕЙН отримаємо регресійну модель: .

А1>1, тобто збільшення вартості основних виробничих фондів на 1 тис. грн. збільшує вартість випущеної продукції, а 0<А2<1, тобто збільшення витрат праці зменшує вартість випущеної продукції.

Коефіцієнт детермінації R2=0,971 (коефіцієнт кореляції R=0,987) – зв’язок між залежною та незалежними змінними в моделі досить високий. Модель можна використовувати для аналізу виробничого процесу.

Проведемо аналіз отриманих результатів:

1) Середня продуктивність при фіксованих обсягах становить
(у формули підставимо середні значення Х1 і Х2):

С1 – середня фондовіддача; С2 – середня продуктивність праці.

2) Гранична продуктивність при фіксованих обсягах інших ресурсів або середня кількість продукції на одиницю Х1 або Х2:

Г1 показує скільки додаткових одиниць продукції дає 1 тис. грн. витрачених на основні виробничі фонди при незмінних витратах праці; Г2 показує скільки додаткових одиниць продукції дає 1 люд-год. при фіксованих основних виробничих фондах.

3) Відносна зміна результатів виробництва на одиницю:

Е1 = А1 = 1,387;

Е2 = А2 = 0,458.

Е1 показує, що зміна основних виробничих фондів на 1% при незмінних витратах праці, викликає зміну обсягу продукції на 1,387%. Е2 показує, що зміна витрат праці на 1 % при незмінних витратах основних фондів викликає зміну обсягу продукції на 0,458%.

Витрати основних фондів більше впливають на зміни вартості випущеної продукції ніж витрати праці.

4) Потреба у будь-якому ресурсі за умов що відомі величини випуску і обсягів інших ресурсів:

Х1 показує скільки потрібно основних виробничих фондів для того, щоб отримати відомий випуск продукції – Y, якщо відома кількість витрат праці.

Х2 показує скільки потрібно витрат праці для того, щоб отримати відомий випуск продукції – Y, якщо відома кількість витрат основних фондів.

5) Співвідношення заміни та взаємодії ресурсів, а саме фондоозброєність – це взаємодія трудових ресурсів і основних фондів:

Х12 – середня фондоозброєність, це взаємодія основних фондів і витрат праці.

6) Гранична норма заміни ресурсів, а саме гранична норма заміни витрат праці виробничими фондами (знак мінус означає, що при сталому обсязі виробництва збільшення одного ресурсу відповідає зменшенню другого і навпаки: 

При сталому обсязі виробництва збільшення основних виробничих фондів відповідає зменшенню трудових ресурсів, чим вище Х12, тобто фондоозброєність, тим вища і норма заміни ручної праці фондами.

7) Ефект одночасного пропорційного збільшення обох видів ресурсів обчислюється сумарним коефіцієнтом еластичності:

А=1,387+0,458=1,845>1, тобто збільшення ресурсів у k разів призведе до збільшення випуску продукції більше ніж у k разів, а саме у k1,845 разів.

8) Темпи приросту показника виражаються лінійно через темпи приросту факторів:

DY = АІІ + А22 = 1,387DХ1 + 0,458DХ2.

9) Для наочного уявлення взаємозамінюваності факторів побудуємо ізокванту (рис. 7.1), для цього спочатку обчислимо значення параметра b. 

Графік будуємо за точками, обчисленими в табл.2.

Таблиця 2.

Точки для побудови ізокванти взаємодії ресурсів обладнання і праці

Y

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Х1

69,88

55,58

51,63

48,61

44,20

42,52

41,76

43,33

41,76

41,06

X2

4

8

10

12

16

18

19

17

19

20

Рис. 1. Ізокванта

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!