Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3817 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольної робіт з курсу Економетрія, НУХТ

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольної робіт з курсу Економетрія, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольної робітз курсу Економетрія

для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені.

Написання одиниць відповідає стандартам.

 

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту

Протокол № 16

від 25.03.2014 р.

 

Київ НУХТ 2014

 

Економетрія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольної робіт для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». /уклад. Л.О.Коннова, Л.В.Чорноус – К.: НУХТ, 2014. – 114 с.

Рецензент О.Ф.Шаповал, канд. екон. наук, доцент

Укладачі: Л.О.Коннова,

Л.В.Чорноус

Відповідальний за випуск Т. Л. Мостенська, д-р. екон. наук, проф.

Видання подано в авторській редакції

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія та організація економетричного моделювання; вивчення економетричного інструментарію побудови моделей, які відображають взаємозв’язки та взаємозалежності між економічними процесами на рівні макроекономіки та економіки підприємства, проведення кількісних досліджень економічних явищ, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів, а також практики використання цих моделей.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економетрія» пов’язана з такими дисциплінами як «Вища математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Статистика», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Економічна інформатика», «Комп’ютерна техніка та програмування».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Економетрія» є навчити студентів кількісно оцінювати взаємозв’язки економічних показників для різних масивів економічної інформації, надати студентам необхідні знання з методів оцінювання параметрів залежностей, побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв’язки між економічними показниками та навички використання цих моделей в економічній практиці та дослідженнях. Додатковою метою навчальної дисципліни «Економетрія» є оволодіння обчислювальною технікою з огляду на вимоги до точності результатів обчислень.

Основним завданням вивчення дисципліни «Економетрія» є отримання студентами системних знань щодо наукових основ економетрії, його методів та методології, організація інформаційного забезпечення для оброблення статистичних масивів даних, використання економіко-логічних та економіко-математичних методів і моделей для вивчення економічних проблем, а також визначення математичних залежностей.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

  • теоретичну концепцію економетричного моделювання;

  • основні типи економетричних моделей та методології їх створення;

  • технологію формування статистичної бази для моделювання;

  • методи побудови лінійних моделей;

  • методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь.

Уміти:

  • визначати економічні тенденції та залежності для моделювання об’єкту дослідження;

  • проводити якісну та кількісну оцінку статистичної бази моделювання;

  • будувати економічно обґрунтовані та статистично достовірні моделі розвитку економічних показників.

Мати навички:

  • користування спеціальним програмним забезпеченням та обчислювальною технікою для варіантних розрахунків при моделюванні;

  • застосовування економетричних моделей для аналізу, прогнозування та вирішення управлінських проблем.

Опис навчальної дисципліни наведений у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, ОКР

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

заочна скорочена форма навчання

перепідготовка спеціалістів

Кількість кредитів – 2

0306 «Менеджмент адміністрування»

Варіативна

Модулів – 1

6.030601

«Менеджмент»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

2-й

3-й

1-й

4-й

Індивідуальне завдання:

контрольна робота (заочна форма навчання)

Семестр

4-й

6-й

2-й

8-й

Загальна кількість годин – 72 год.

(перепідготовка спеціалістів – 54 год.)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»,

«спеціаліст»

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

19 год.

2 год.

2 год.

2 год.

Практичні, семінарські

 

 

2 год.

 

Лабораторні

19 год.

2 год.

2 год.

2 год.

Самостійна робота

34 год.

68 год.

68 год.

50 год.

Індивідуальні завдання:

 

9 год.

9 год.

9 год.

Вид контролю: диференційований залік

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!