Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3810 Приклад виконання лабораторної роботи 10, Оптимізація виробничої програми хлібозаводу, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Приклад виконання лабораторної роботи 10, Оптимізація виробничої програми хлібозаводу, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

Приклад виконання лабораторної роботи

Робоча модель задачі

Цільова функція – отримати оптимальний випуск хлібобулочних виробів, що забезпечить максимальний прибуток при певних обмеженнях по продуктивності ліній, попиту, ресурсах.

F (x) = ΣPjXj ® max,

де Pj – прибуток по j-му виду хлібобулочних виробів, тис. грн.

 Хj – оптимальний випуск j-го виду хлібобулочних виробів. 

Рj = Dj – Сj,

де Dj - оптова ціна 1 т j-го виду виробів, грн.

 Сj - собівартість 1 т j-го виду виробів, грн. 

Оптимальні випуски, т:

X1 – Батон степовий;

Х2 – Батон соціальний;

Х3 – Хліб новий пш.ф. І гат.;

Х4 – Хліб білий соціальний ф.;

Х5 – Хліб Дарницький подов.;

Х6 – Хліб селянський ф.;

Х7 – Хліб Дарницький подов.соц. 0,7;

Х8 – Хліб висівковий 0,3;

Х9 – Булка апетитна 0,3;

Х10 – Булка смачна 0,5;

Х11 – Булка калорійна 0,4;

Х12 – Булка калорійна 0,4. 

Хліб білий соціальний формовий – збитковий.

Вихідні дані до складання моделі оптимального плану наведені в таблицях 10.6, 10.7.

Таблиця 10.6

Види продукції

 

Обсяг вироб-ництва

Ціна

1 т, грн.

Собі-вартість 1 т, грн.

Прибу-ток

Попит, т

№ печі

Мінім.

Максим.

Серед.

1

Батон степовий

99

3690

2760

930

50

200

125

3

2

Батон соціальний

13,2

3090

2760

330

10

100

55

3

3

Хліб новий пш.ф. І гат.

495

1970

1533

437

100

550

400

1

4

Хліб білий соціальний ф.

23,76

1530

1558

–28

20

30

25

1

5

Хліб Дарницький подов.

102,3

1830

1632

198

80

150

125

2

6

Хліб селянський ф.

204,6

1845

1532

313

150

200

225

2

7

Хліб Дарницький подов.соц. 0,7

16,5

1750

1642

108

15

50

22,5

2

8

Хліб висівковий 0,3

18,0

3600

2830

770

10

50

22,5

3

9

Булка апетитна 0,3

29,0

4200

3796

404

10

50

32,5

3

10

Булка смачна 0,4

133,0

6600

4666

1934

10

200

140

3

11

Булка смачна 0,5

40,0

6600

4707

1893

15

100

42,5

3

12

Булка калорійна 0,4

52,0

7300

6216

1084

50

80

55

3

                                                                                               Таблиця 10.7

Річна продуктивність печей

Піч № 1

3900

Піч № 2

3400

Піч № 3

2400

Використовуючи дані таблиці 10.6, визначимо прибуток по кожному виду:

Р1 = 930 грн.

Р2 = 330 грн.

Р3 = 437 грн.

Р4 = –28 грн.

Р5 = 198 грн.

Р6 = 313 грн.

Р7 = 108 грн.

Р8 = 770 грн.

Р9 = 404 грн.

Р10 = 1934 грн.

Р11 = 1893 грн.

Р12 = 1084 грн. 

Тоді цільова функція моделі оптимізації прийме наступний вигляд:

930 Х1 + 330 Х2 +437Х3 – 28 Х4 + 198 Х5 + 313 Х6 +

 + 108 Х7 + 770 Х8 + 404 Х9 + 1934 Х10 + 1893 Х11 + 1084 Х12 ® max. 

Обмеження:

– по попиту:

Tj min < Xj < Tj max,

де  Tj min , Tj max – мінімальний та максимальний попит на j-й вид продукції.

– по продуктивності ліній:

де Kj – коефіцієнт використання потужності j-го виду продукції;

 Ry – річна продуктивність у-тої лінії для кожного j.

– по витратах на сировину: 

В, В0 – вартість сировини в базовому і оптимальному варіанті.

Базовий варіант.

В базовому варіанті визначаються обсяги закупівлі сировинних ресурсів у вартісному виразі для забезпечення виробництва продукції в запланованих обсягах та одночасно розраховуються техніко-економічні показники: обсяг товарної продукції, витрати на виробництво, загальний прибуток, рентабельність, витрати на 1 грн. товарної продукції.

Вихідні дані представлені в таблиці 10.8. 

При переході до оптимізаційного варіанту необхідно скопіювати вихідні дані з базового варіанту, при цьому в першій таблиці будуть вказані такі величини: оптимальний обсяг виробництва, нижня та верхня межа попиту, коефіцієнт цільової функції, оптова ціна 1т, собівартість 1 т продукції.

Друга таблиця – це обмеження, які ми вводимо. В нашому варіанті встановлені такі обмеження: по продуктивності ліній, по попиту на кожний вид продукції, по витратах на сировину.

Пакет EXCEL дозволяє обрахувати оптимізаційний варіант, коли введені всі обмеження. Ми заходимо в меню “Сервіс”, далі “Пошук рішення”. На моніторі з’являється діалогове вікно з трьома рамками. В першій рамці розміщуються адреси клітинок цільової функції, в другій – оптимального випуску продукції, в третій – наших обмежень. Після перевірки правильності адрес наших показників, запускаємо програму на виконання.

В результаті виконання програми повинно з’явитися повідомлення про коректність моделі і правильності розрахунків. Це повідомлення міститься у вікні, яке дозволяє додатково обрахувати три звіти: по результатам, по границям, по стійкості.

В результаті проведеної оптимізації підприємство отримає можливість збільшити випуск продукції на 86,7 т, або на 6,61 %.

Відбудуться зміни по асортименту (табл. 10.9).

Після оптимізації асортименту збільшиться випуск на наступні види продукції: Батон степовий – на 50,5%, Батон соціальний – на 86,8%, Хліб висівковий 0,3 – на 64,0%, Булка апетитна 0,3 – на 42,0%, Булка смачна 0,4 – на 33,5%, Булка смачна 0,5 – на 60,0%, Булка калорійна 0,4 – на 35,0%.

Зменшиться випуск на наступні види продукції: Хліб новий пшеничний формовий І ґатунку, Хліб білий соціальний формовий, Хліб Дарницький подовий, Хліб селянський формовий, Хліб Дарницький подовий соціальний 0,7.

Потреба у ресурсах теж зазнає певних змін. Збільшиться потреба у борошні вищого ґатунку на 259,57 т (49,9%); у висівках на 0,37 т (3,0%).

Зменшиться потреба в борошні 1 ґатунку на 168,14 т (–52,8%); у борошні житньому на 33,52 т (–4,7%).

З’явиться потреба у додатковій сировині.

Всі ці зміни пов’язані з тим, що програма оптимізації для досягнення мети – отримання максимального прибутку збільшує обсяги випуску більш рентабельних видів продукції та зменшує обсяги випуску менш рентабельних видів продукції. За рахунок цього відбудеться покращення основних техніко-економічних показників:

– обсяг товарної продукції зріс на 1295,5 тис. грн. (25,8%);

– збільшиться рентабельність продукції на 1,04%;

– зменшаться витрати на 1 грн. товарної продукції на 0,63 коп. (–0,8%).

Витрати на виробництво збільшаться за рахунок збільшення обсягу виробництва та за рахунок використання додаткової сировини на 86,7 тис. грн. (6,61%).

Більш детальну інформацію по результатам оптимізації дозволяють отримати звіт по результатам, звіт по границям, звіт по стійкості.

В звіті по результатам порівнюються базовий і оптимальний обсяги виробництва. Тут вказані коефіцієнти цільової функції загалом до і після оптимізації, а також обмеження. Навпроти кожного обмеження є статус. Якщо статус зв’язаний, то це означає що ресурс вже використаний повністю і немає можливості збільшити його. Якщо статус не зв’язаний, то це означає що відповідного показника є більше, ніж потрібно, частина його не використана (рис. 10.1):

В звіті по стійкості важливим показником є нормована вартість, яка показує як зміниться цільова функція при примусовому випуску одиниці j-го виду продукції. Цей звіт показує, яка продукція є вигідною (рис. 10.2):

В нашому випадку може бути вигідним збільшення обсягів виробництва Хліб новий пшеничний формовий І ґатунку, Булка смачна 0,5 та Хліб селянський формовий.

Звіт по границям дає змогу проаналізувати, в яких межах будуть дійсні рекомендації по структурі випуску. Наприклад, якщо підприємство буде випускати Батон степовий в обсязі 50 тонн, то отриманий прибуток буде 988 тис. грн., а якщо 200 тонн – 1127,8 тис. грн. (рис. 10.3):

Висновок: оптимізація асортименту продукції та обсягів її випуску дозволила поліпшити основні економічні показники без додаткових витрат на сировину. Так, обсяг випуску зріс в цілому на 86,7 тонн, або на 6,61%, товарна продукція зросла на 1295,5 тис. грн., або на 25,8%, збільшився прибуток від реалізації на 314,8 тис. грн. (на 27,9%), витрати на 1 грн. товарної продукції в оптимальному варіанті знизились на 0,63 копійки (на 0,8%), рентабельність продукції зросла на 1,04%.

Таким чином, оптимізація виробничої програми виробництва на хлібозаводі дозволить поліпшити економічні показники його роботи та збільшити економічну ефективність виробництва.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!