Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3806 Лабораторна робота 8 на тему Оптимізація виробничої програми молочного заводу, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Лабораторна робота 8 на тему Оптимізація виробничої програми молочного заводу, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

Лабораторна робота 8 на тему Оптимізація виробничої програми молочного заводу

Задача. У табл. 8.1 дані асортимент виробів, що випускаються в розрізі основних показників роботи підприємства. Побудувати модель оптимальної річної програми підприємства в загальному, табличному та аналітичному вигляді за критерієм оптимізації – максимум прибутку.

Розрахувати обсяг ресурсів на свій асортимент, який задається варіантом. Побудувати матрицю коефіцієнтів. Виконати розв’язання задачі на ПК. Виконати економічний аналіз отриманих результатів.

Таблиця 8.1

Вихідні дані для оптимізації молочного виробництва

Асортимент продукції

Річна потужність обладнання, т за рік

Розцін-ка виро-

бітку 1т,

грн.

Опто- ва ціна

1 тони, грн.

Собі-вар- тість

1 тони, грн.

Норми витрат моло-ка, т/т

Попит, т

тетра-пак

пляш-ки

мінімаль-ний

макси-мальний

1.Молоко тетра-пак, з м.д.ж.3,2%

50000

 

3,5

3500

2700

0,975

1000

2000

2.Молоко тетра-пак, з м.д.ж.2,5%

50000

 

3,5

2800

2400

0,922

2000

4000

3.Молоко 1л, з м.д.ж.2,5%

 

30000

15,4

3600

3000

0,922

1000

2000

4.Молоко 1л., з м.д.ж.3,2%

 

30000

15,4

2600

2500

0,975

1200

1500

5.Молоко 0,5л, з м.д.ж.2,5%

 

30000

15,4

2500

2100

0,922

600

800

6.Молоко 0,5л, з м.д.ж.3,2%

 

30000

15,4

2700

2200

0,975

850

1000

7.Молоко топлене 0,5л

 

30000

15,4

2900

2700

1,052

5000

6000

8.Кефір1л, з м.д.ж.2,5%

 

30000

15,4

2700

2500

0,981

600

700

9.Кефір 1л, з м.д.ж.3,2%

 

30000

15,4

2800

2600

0,985

100

120

10.Ряжанка 1л

 

25000

15,4

2900

2500

1,044

150

200

11.Простокваша 1л

 

25000

15,4

3000

2800

1,038

800

900

12.Вершки 1л

 

25000

15,4

3900

3100

2,310

280

320

Товарна продукція (план) – 50000 тис грн.

Варіант визначається за допомогою табл. 8.2. Вибір варіанту визначається за завданням викладача. Варіант задається чотирма цифрами, якими позначено номери асортименту виробів, на основі яких студент буде будувати свою модель.

Таблиця 8.2

 

Х1

Х2

Х3

Х4

Варіант 1

1

2

3

4

Варіант 2

5

6

7

8

Варіант 3

9

10

11

12

Варіант 4

2

3

4

5

Варіант 5

6

7

8

9

Варіант 6

10

11

12

1

Варіант 7

3

4

5

6

Варіант 8

7

8

9

10

Варіант 9

1

3

5

7

Варіант 10

2

4

6

8

Врахувати обсяг ресурсів на свій асортимент (табл. 8.3).

Таблиця 8.3.

 

Можливі сировинні ресурси

по закріпленій зоні заводу, т

Річний фонд оплати праці,

тис. грн. на рік.

Варіант 1

7100

250

Варіант 2

6080

200

Варіант 3

7085

210

Варіант 4

6065

280

Варіант 5

7115

300

Варіант 6

6095

250

Варіант 7

7095

200

Варіант 8

6085

210

Варіант 9

7118

180

Варіант 10

6070

300

Для виконання роботи потрібно обрати асортимент продукції для оптимізації. Після цього потрібно обрати мету рішення задачі на основі якої буде будуватись функція цілі. Функцією цілі може бути максимізація вартості або кількості виробленої продукції або загального прибутку від виробництва або мінімізація витрат на виробництво продукції. Для побудови задачі також потрібно обрати ресурси за якими будуть будуватись обмеження і визначити максимальний можливий річний запас цього ресурсу на підприємстві. У вигляді ресурсів можна розглядати потужність, сировину, основні види матеріалів, фонд зарплати, фонд часу роботи обладнання або робочих, трудомісткість виконаних робіт тощо. В моделі потрібно враховувати також обмеження за попитом.

Для побудування моделі асортиментної задачі введемо наступні умовні позначення:

і – індекс виду продукції;

і = 1, 2, ... , n – кількість видів продукції;

Хі – оптимальний випуск продукції і-того виду;

аij – норма витрат і-того виду ресурсу на одиницю j-того виду продукції;

Аі – обсяг запасів ресурсу (молока);

j – індекс виду провідного обладнання;

j = 1, 2, ... , m – кількість одиниць провідного обладнання;

b ij – потужність обладнання j-го виду для і-го виду продукції;

Вj – потужність обладнання j-го виду за плановий період (рік);

– відповідно верхня і нижня межа попиту на продукцію і-го виду;

pj – питомий прибуток від реалізації одиниці продукції і-го виду;

Сі – питома собівартість і-го виду продукції;

С – собівартість продукції звітного чи планового року;

Sі – оптово-відпускна ціна одиниці продукції і-го виду (діюча);

S – вартість порівняльної товарної продукції звітного чи планового року.

Rі – розцінка виробітку 1т, і-го виду продукції, грн.;

R – фонд оплати праці робочих-відрядників.

Робоча модель

1. Функція цілі – максимуми прибутку: 

Обмеження:

  1. По провідному обладнанню: 

  2. По випуску товарної продукції: 

  3. По попиту на окремі види продукції 

  4. По фонду оплати праці робочих: 

  5. По собівартості продукції: 

  6. Умови невід’ємності змінних:

xj ³ 0 , j = 1, 2, ..., n.

Отримані результати від оптимізації виробничої програми записуємо в таблицю 8.4.

Таблиця 8.4

Найменування показника

Значення показника

Відхилення

До оптимізації

Після оптимізації

Абсолютне

Відносне

1. Випуск продукції, т

 

 

 

 

Х1

 

 

 

 

Х2

 

 

 

 

Х3

 

 

 

 

Х4

 

 

 

 

2. Товарна продукція, тис. грн.

 

 

 

 

3. Собівартість випуску продукції, тис. грн.

 

 

 

 

4. Прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

5. Рентабельність продукції, %

 

 

 

 

6. Витрати на 1 грн. ТП, грн.

 

 

 

 

7. Потреби в сировині (молоко), т

 

 

 

 

8. Використання фонду оплати праці, тис. грн.

 

 

 

 

Розрахунок моделі виконують за порядком, наведеним у лабораторній роботі № 7. У висновку треба описати як оптимізація дозволила поліпшити основні економічні показники, наведені в таблиці 8.4.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!