Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3791 Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт з курсу Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт з курсу Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Л.В. МАЗНИК, Ю.М. ГРИНЮК

 

Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання лабораторних та контрольних робіт з курсу Оптимізаційні методи та моделі

для студентів напрямку підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.03050801 «Фінанси і кредит», 6.03050901 «Облік і аудит», 6.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання 

 Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам

 

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри управління персоналом та економіки праці

Протокол №1

Від 31.08.2015

 

Київ НУХТ 2015

 

Мазник Л.В. Оптимізації методи та моделі: [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» », 6.03050801 «Фінанси і кредит», 6.03050901 «Облік і аудит», 6.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання. / Л.В. Мазник, Ю.М. Гринюк. – К.: НУХТ, 2015. – 110 с. 

Рецензент: Харчишина О.В., д-р екон. наук 

Л.В. МАЗНИК, канд. екон. наук

Ю.М. ГРИНЮК

© Л.В. Мазник, 2015

© Ю.М. Гринюк, 2015

© НУХТ, 2015 

Вступ

Змістовна частина навчального посібника «Оптимізації методи та моделі» із базовими теоретичними настановами та прикладами виконання розрахунків побудована за окремими темами, які в цілому охоплюють програму курсу:

  • предмет, метод і задачі курсу;

  • функції і графіки в економічному моделюванні;

  • моделі задач лінійного програмування та методи їх розв'язування;

  • теорія двоїстості та кількісний аналіз оптимізаційних розрахунків;

  • транспортна задача;

  • задачі цілочислового лінійного програмування та методи їх розв'язання;

  • нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем;

  • динамічне програмування.

Предметом дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» – є постановка і вирішення економіко-управлінських задач для народного господарства, його ланок і елементів на основі методів дослідження операцій та оптимізаційних моделей математичного моделювання з використанням сучасних математичних методів і обчислювальної техніки.

Мета та завдання навчальної дисципліни

полягає в формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів оптимізаційних економіко-математичних моделей в управлінні персоналом, маркетингу, фінансах, аудиті. Вивчення цієї дисципліни дозволяє надати студентам комплекс знань по постановці і вирішенню економіко-управлінських задач для народного господарства, його ланок і елементів на основі методів дослідження операцій та оптимізаційних моделей математичного моделювання з використанням сучасних математичних методів і обчислювальної техніки, аналізу результатів вирішення задач і прийняттю на цій основі управлінських рішень та навчити студентів застосовувати на практиці основні види оптимізаційних моделей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» є:

- вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в економіці;

- обов'язкове використання в управлінській діяльності кращих, передових досягнень науки, мистецтва і досвіду математичного моделювання для забезпечення ефективності та раціональності управління;

- надати студентам комплекс знань з: методик діагностування, аналізу, оцінювання стану керованого об'єкта, програмування, виробленню критеріїв оцінювання і моніторингу наслідків управлінських рішень;

- використання сучасного програмного та апаратного забезпечення процесу створення економіко-математичних моделей.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні принципи вирішення оптимізаційних задач математичного моделювання;

- основні етапи побудови оптимізаційних економіко-математичної моделі;

- напрями використання оптимізаційних економіко-математичних моделей;

- найважливіші особливості соціально-економічних систем як об’єктів моделювання;

- принципи побудови оптимізаційних задач (задач лінійного, нелінійного, цілочислового та динамічного програмування) та математичний апарат їх вирішення;

- основи аналізу оптимізаційних розрахунків із застосуванням теорії двоїстості;

вміти:

- здійснювати класифікацію моделей;

- розробляти базові економіко-математичні моделі;

- визначати склад основних показників, за якими можна оцінити змінні;

- оцінити математичну модель за визначеними показниками;

- здійснювати економічний аналіз отриманої моделі;

- розкрити економічний зміст основних характеристик моделі;

мати навички:

- побудови оптимізаційних моделей різних типів та різної складності для економічних досліджень;

- визначення оптимального плану та цілі його знаходження для задач лінійного, цілочислового, динамічного, нелінійного програмування;

- користування основними прикладними програмами для побудови і вирішення задач математичного моделювання.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» базується на вивченні економічних і математичних дисциплін: «Теорія ймовірності і математична статистика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економетрія», «Політекономія», «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!