Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3776 Порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

1.14. Порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці

Допуск до державної таємниці — це оформлення відповідно до Закону України “Про державну таємницю” права громадян на доступ до секретної інформації.

Допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-дослідної діяльності або навчання, за формою, яка необхідна для виконання ними службових чи виробничих обов’язків, що потребують доступу до державної таємниці.

Залежно від ступеня секретності інформації встановлюються такі форми допуску громадян до державної таємниці:

форма 1 — для роботи з інформацією, що має ступені секретності “особливої важливості”, “цілком таємно” та “таємно”;

форма 2 — для роботи з інформацією, що має ступені секретності “цілком таємно” та “таємно”;

форма 3 — для роботи з інформацією, що має ступінь секретності “таємно”, а також такі терміни дії допусків:

для форми 1 — 5 років;

для форми 2 — 10 років;

для форми 3 — 15 років.

Необхідність роботи із секретною інформацією та форма допуску громадянина до державної таємниці визначаються керівником установи згідно з номенклатурою посад працівників відповідного установи, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці (далі — номенклатура посад).

Номенклатура посад складається працівниками РСО разом з керівниками структурних підрозділів відповідного установи виходячи із штатного розпису, посадових інструкцій та інших документів, що визначають характер виконуваної працівниками роботи, а також з урахуванням положень Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та розгорнутого переліку відомостей.

Номенклатура посад складається терміном на п’ять років за установленою формою.

До номенклатури посад включаються лише посади працівників, умови службової, діяльності яких потребують доступу до державної таємниці. Кількість посад працівників, що включаються до номенклатури посад, повинна бути мінімально необхідною для забезпечення роботи установи, яка становить державну таємницю.

Проект номенклатури посад у двох примірниках подається на погодження до органу СБУ, який протягом місяця перевіряє обґрунтованість включення до зазначеної номенклатури кожної посади працівників відповідного установи та визначення форми допуску їх до державної таємниці.

Після погодження з органом СБУ номенклатура посад затверджується керівником відповідного установи і один її примірник надсилається до органу СБУ, з яким вона була попередньо погоджена.

Зміни чи доповнення до номенклатури посад вносяться у порядку, згідно з яким вона складається, і обов’язково погоджуються з органом СБУ.

Призначення працівників на посади, включені до номенклатури посад, здійснюється лише після надання їм у встановленому порядку допуску до державної таємниці.

Для надання допуску до державної таємниці громадянин заповнює анкету за відповідною формою, подає дві фотокартки розміром 4,5 х 6 сантиметрів, письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена, письмову згоду на передбачені законом обмеження прав у зв’язку з його допуском до державної таємниці та підтвердження того, що він ознайомлений з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Анкета заповнюється громадянином власноручно, засвідчується підписом керівників РСО та підрозділу кадрів установи, де працює громадянин, і скріплюється печаткою РСО.

Перевірка громадянина у зв'язку з його допуском до державної таємниці проводиться органом СБУ в місячний термін з дня отримання документів, у відповідності із Законами України “Про державну таємницю” та “Про оперативно-розшукову діяльність”.

За результатами перевірки громадянина орган СБУ, який проводив перевірку, виносить мотивований висновок щодо надання йому допуску до державної таємниці чи відмови у наданні такого допуску.

Висновок про неможливість надання громадянинові допуску до державної таємниці є обов’язковим для виконання посадовими особами установ, уповноваженими приймати рішення про надання такого допуску, але не виключає повторного подання документів з цього питання, якщо змінилися обставини, за яких надання такого допуску було неможливим.

Рішення про надання громадянинові допуску до державної таємниці приймається керівником відповідного установи не пізніше ніж через 5 днів після отримання позитивного висновку органу СБУ і оформляється у формі наказу або письмового розпорядження.

Рішення про надання допуску до державної таємниці керівникові установи оформляється наказом чи письмовим розпорядженням посадової особи, яка уповноважена приймати рішення про призначення його на посаду.

У разі отримання установою висновку органу СБУ про неможливість надання громадянинові допуску до державної таємниці керівник відповідного установи протягом 5 днів повідомляє у письмовій формі громадянина про причини та підстави відмови у наданні допуску. Копія такого письмового повідомлення надсилається до органу СБУ, що здійснив перевірку.

Громадянин має право оскаржити відмову у наданні допуску до державної таємниці в порядку підлеглості посадовій особі вищого рівня або до суду.

У разі коли громадянин змінює місце роботи облікова картка (разом з письмовими зобов’язання щодо збереження державної таємниці) за письмовим запитом пересилається до РСО установи де громадянин продовжуватиме діяльність, пов’язану з державною таємницею.

Наказ чи письмове розпорядження про надання громадянинові допуску до державної таємниці за новим місцем роботи видається керівником відповідної установи не пізніше ніж через 5 днів після надходження облікової картки без проведення органом СБУ додаткової перевірки, за винятком випадків, коли допуск до державної таємниці підлягає переоформленню. У таких випадках громадянин повторно бере на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена, разом із письмовою згодою на передбачені законом обмеження прав у зв’язку з допуском до державної таємниці.

Переоформлення допуску до державної таємниці здійснюється у разі:

- закінчення терміну дії допуску;

- необхідності підвищення форми допуску;

- необхідності проведення додаткової перевірки.

Рішення щодо подання документів до органу СБУ для проведення додаткової перевірки в таких випадках приймає керівник відповідного установи на підставі отриманої інформації про виникнення зазначених обставин.

У разі коли громадянина, якому надано допуск до державної таємниці, переведено на іншу посаду в тому ж самому установі де він працює, допуск до державної таємниці йому не переоформляється за умови, що форма допуску до державної таємниці, яка надана працівникові, відповідає формі допуску, передбаченій для цієї посади номенклатурою посад.

Форма раніше наданого громадянинові допуску до державної таємниці може бути змінена, якщо його службова діяльність викликає необхідність роботи з інформацією іншого ступеня секретності (не вище передбаченої висновком СБУ і у межах терміну його дії).

Зміна форми допуску до державної таємниці оформляється наказом чи письмовим розпорядженням керівника установи.

Допуск громадянина до державної таємниці підлягає скасуванню протягом 5 днів у разі письмового подання органу СБУ про наявність обставин передбачених Законом України “Про державну таємницю”. Такі письмові подання не повинні містити секретної інформації.

Допуск до державної таємниці може бути скасований, якщо установою отримано достовірні документальні відомості про наявність обставин для скасування наданого громадянинові допуску.

Про факти та підстави для скасування допуску до державної таємниці у таких випадках письмово інформується орган СБУ, який проводив перевірку цього громадянина.

Допуск громадянина до державної таємниці скасовується у разі втрати ним громадянства України або визнання його в установленому порядку недієздатним.

Допуск до державної таємниці скасовується також на письмове клопотання громадянина протягом 3 днів з моменту його звернення з цього питання.

Після припинення громадянином діяльності, пов’язаної з державною таємницею скасовується на протязі 5 днів за рішенням керівника установи.

Рішення про скасування допуску громадянина до державної таємниці приймається посадовими особами, уповноваженими приймати рішення про надання такого допуску, у формі наказу чи письмового розпорядження.

Про скасування допуску громадянина до державної таємниці орган державної влади установа протягом 5 днів письмово повідомляє громадянина із зазначенням причини та підстави скасування та інформує про це відповідний орган СБУ.

Рішення про скасування допуску до державної таємниці може бути оскаржене громадянином посадовій особі вищого рівня у порядку підлеглості або до суду.

У разі коли виконання громадянином, допуск якого до державної таємниці скасовано, службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення його на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, він може бути в порядку, передбаченому законодавством, переведений на іншу роботу, не пов'язану з державною таємницею, або звільнений.

Працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, встановлюється надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретної інформації:

- відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “особливої важливості”, - 20%;

- відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “цілком таємно”, - 15%;

- відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “таємно”, - 10%.

Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, вважаються особи, які за своїми функціональними обов’язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів та інших носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом охорони державної таємниці. Наявність допуску до державної таємниці без виконання вищезгаданих умов не дає права на встановлення працівнику надбавки.

Персональний склад цих осіб та розмір надбавки визначаються керівником установи, де працюють ці особи.

Надбавка до посадових окладів виплачується лише за наявності дозволу на провадження діяльності, пов’язаною з державною таємницею, наданого установи відповідно до законодавства про державну таємницю(див. “Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці”, затверджене постановою КМУ від 15 червня 1994 р. № 414).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!