Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3760 Питання до іспиту з Педагогіки вищої школи

Питання до іспиту з Педагогіки вищої школи

« Назад

Питання до іспиту з Педагогіки вищої школи

1. Еволюція педагогічної парадигми в історії вищої школи України ( ХІХ – початок ХХ ст.)

2. Періодизація розвитку вітчизняних освітньо-виховних систем ХVІ – початку ХХІ ст.

3. Значення Острозької (1576 – 1636 рр.) і Києво-Могилянської (1615 – 1817 рр.) академій як перших вищих навчальних закладів в Україні.

4. Становлення класичної університетської освіти на Західній Україні: Львівський (1661) і Чернівецький (1875) університети.

5. Ґенеза класичної університетської освіти в Центральній, Східній і Південній Україні (1804 – 1865 рр.)

6. Університет Св. Володимира як освітньо-науковий центр Київського навчального округу (1834 – 1917 рр.)

7. Основні напрями освітньо-наукової діяльності Харківського імператорського університету.

8. Розвиток вищої педагогічної освіти в структурі класичного університету України (1804 – 1867 рр.)

9. Ніжинський історико-філологічний інститут кн. Безбородька (1875 – 1917 рр.) як перший автономний вищий педагогічний навчальний заклад в Україні.

10. Значення Київських вищих жіночих курсів (1878 – 1917 рр.) у становленні вищої жіночої освіти університетського типу.

11. Зміст і особливості навчального процесу Київського Фребелівського педагогічного інституту ((1907 – 1917 рр.)

12. Становлення вищої освіти в перший період УНР (центральної Ради), березень 1917 – квітень 1918 рр.

13. Освітня політика в Україні за часів Гетьманату, квітень – грудень 1918 р.

14. Розвиток вищої освіти в другий період УНР (Директорії), грудень 1918 – січень 1919 рр.

15. Загальносвітовий контекст розвитку ідеї університетської освіти (ХІІ – ХХ ст.)

16. Становлення системи вищої та вищої педагогічної освіти в радянській Україні ( 20 – 80 рр. ХХ ст.)

17. Розвиток університетської педагогічної освіти в Україні (1933 – 2010 рр.)

18. Зміст і особливості багаторівневої системи вищої освіти в Україні (1991 – 2010 рр.)

19. Освітньо-кваліфікаційні рівні в системі вищої освіти України кінця ХХ – початку ХХІ ст.

20. Поняття акредитації вищого навчального закладу в освітній реформі кінця ХХ ст.

21. Розвиток принципу автономії в управлінні вищим навчальним закладом (ХІХ – початок ХХІ ст.)

22. Специфіка освітньо-професійних та освітньо-наукових програм вищих навчальних закладів в Україні ( 90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.).

23. Модернізація системи вищої освіти в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.

24. Співвідношення традицій і новацій у змісті вищої освіти України 1991 – 2009 рр.

25. Основні етапи Болонського процесу (1997 – 2010 рр.)

26. Зміст Болонських реформ (1999 – 2010 рр.)

27. Велика хартія університетів (1988) у становленні єдиного Європейського регіону вищої освіти.

28. Принцип автономії в управлінні вищим навчальним закладом у контексті Болонського реформування (1997 – 2010 рр.)

29. Предмет, основні категорії педагогіки вищої школи.

30. Вища школа як педагогічна система.

31. Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі.

32. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.

33. Педагогічний професіоналізм викладача вищого навчального закладу.

34. Мета і завдання виховання у вищому навчальному закладі.

35. Основні напрями виховання студентів у процесі навчання і позанавчальній діяльності.

36. Роль і функції куратора академічної студентської групи.

37. Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.

38. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

39. Закономірності і принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі.

40. Методи та форми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

41. Сутність понять «контроль», «облік», та «оцінка» знань, умінь, та навичок студентів.

42. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студентів, її структура і функції.

43. Організація самостійної роботи студентів.

44. Сутність поняття «педагогічні технології» у вищому навчальному закладі.

45. Класифікація педагогічних технологій.

46. Функції контролю ЗУН (знань, умінь, навичок) студентів.

47. Методи контролю ЗУН (знань, умінь, навичок) студентів.

48. Рейтингова система оцінювання ЗУН (знань, умінь, навичок).

49. Особливості організації науково-дослідної роботи студентів.

50. Технологія і техніка підготовки академічної лекції.

51. Лекція як провідна форма організації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

52. Види семінарів, вимоги до їх організації та проведення.

53. Особливості технології і техніки організації та проведення практичних і лабораторних занять.

54. Нормативно-правове регулювання організації навчального процесу вищого закладу освіти.

55. Зміст вищої освіти і організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.

56. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України ( від 2 червня 1993 року № 161)

57. Нормативно-правова база організації навчального процесу.

58. Форми організації навчання у вищій школі.

59. Навчальний час студента.

60. Робочий час викладача.

61. Науково-методичне забезпечення процесу навчання у вищому навчальному закладі.

62. Організація і планування навчальних (аудиторних) занять у вищій школі.

63. Організація, планування й облік самостійної роботи студентів.

64. Практична підготовка студентів вищого навчального закладу.

65. Організація і керівництво НДРС.

66. Організаційно-педагогічна та науково-методична діяльність вузівської кафедри.

67. Управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі.

68. Психолого-педагогічні проблеми управління навчальним процесом у вищій школі.

69. Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

70. Контроль у системі управління навчальним процесом вищого закладу освіти.

71. Навчально-методична документація з дисципліни.

72. Культура і гігієна навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі освіти.

73. Індивідуалізація навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі.

74. Зміст і форми індивідуальної роботи студента.

75. інформаційне та методичне забезпечення самостійної роботи студента у вищому навчальному закладі.

76. управління самостійною роботою студента у вищому навчальному закладі.

77. Контроль самостійної роботи студентів.

78. Форми практичної підготовки студентів.

79. Регламентація часу і термінів проходження практики у вищому навчальному закладі.

80. Система навчально-методичного забезпечення практичної підготовки майбутніх спеціалістів.

81. Система науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі.

82. Система управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!