Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3687 Список рекомендованої літератури, Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Список рекомендованої літератури, Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

Список рекомендованої літератури

Законодавча та нормативна

1. Будинки і споруди. Готелі : ДБН В.2.2-20:2008. - [Чинний від 2009-04-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 53 с. – (Державні будівельні норми України).

2. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення : ДБН В.2.2.-9:2009. - [Чинний від 2010-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 68 с. – (Державні будівельні норми України).

3. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення : ДБН В.2.2-17:2006. - [Чинний від 2007-05-01]. – К. : Держбуд України, 2007. – 21 с. – (Державні будівельні норми України).

4. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади : ДБН В.2.2-16:2005. - [Чинний від 2006-04-01]. – К. : Держбуд України, 2005. – 65 с. – (Державні будівельні норми України).

5. Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Загальні положення : ДБН В.2.2-11:2002. - [Чинний від 2002-05-01]. – К. : Держбуд України, 2002. – 42 с. – (Державні будівельні норми України).

6. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі : ДБН В.2.2-23:2009. - [Чинний від 2009-07-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 75 с. – (Державні будівельні норми України).

7. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) : ДБН В.2.2-25:2009. - [Чинний від 2010-09-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 83 с. – (Державні будівельні норми України).

8. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди : ДБН В.2.2-13:2003. - [Чинний від 2004-03-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 102 с. – (Державні будівельні норми України).

9. Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів : ДСанПін 2.2.2.022-99. - [Чинні від 1999-03-25]. – К. : Мінздрав України, 1999. – 35 с. – (Державні санітарні правила та норми).

10. Єдина система конструкторської документації. Позначення умовні графічні. Елементи трубопроводів : ГОСТ 2.784-96. - [Чинний від 1998-01-01]. – М. : Міждержавна рада з стандартизації, метрології і сертифікації, 1996. – 9 с. – (Міждержавний стандарт).

11. Заклади ресторанного господарства. Класифікація : ДСТУ 4281-2004. - [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 16 с. – (Національні стандарти України).

12. Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень : ДБН 360-92. – [Чинний від 2002-03-19]. – К. : Держбуд України, 2002. – 135 с. – (Державні будівельні норми України).

13. Послуги перукарень. Загальні вимоги : ДСТУ 4094:2002. - [Чинний від 2003-01-01]. – К. : Держстандарт України, 2002. – 11 с. – (Національні стандарти України).

14. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги : ДСТУ 4268:2003. - [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 12 с. – (Національні стандарти України).

15. Послуги туристичні. Класифікація готелів : ДСТУ 4269:2003. - [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 16 с. – (Національні стандарти України).

16. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів : [закон України : від 24 травня 2012 р. № 4844-VI] // Вісник Верховної Ради України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2012. — 107 с.

17. Санітарні правила для підприємств громадського харчування : СанПіН 42-123-5777-91. - [Чинні від 1991-05-19]. – М. : Мінздрав СРСР, 1991. – 57 с. – (Санітарні правила та норми).

18. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації : ДСТУ Б.А.2-4-4:2009. - [Чинний від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 51 с. – (Національні стандарти України).

19. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень : ДСТУ Б А.2.4-7:2009. - [Чинний від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 73 с. – (Національні стандарти України).

20. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва : ДБН А.2.2-3:2004. - [Чинний від 2004-07-01]. – К.: Держбуд України, 2004. – 61 с. – (Державні будівельні норми України).

Базова

21. Бирнз, Д. AutoCAD 2010 для чайников : пер. с англ. / Д. Бирнз. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 432 с.

22. Доценко, В. Ф. Проектування підприємств галузі : конспект лекцій для студентівспеціальності 6.091700 „Технологія харчування” денної форми навчання / В. Ф. Доценко, Т. І. Іщенко. – К. : НУХТ, 2009. – 110 с.

23. Никуленкова, Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания : учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина. – М.: КолосС, 2007. – 247 с.

24. Орлов, А. Видеосамоучитель. AutoCAD 2010 / А. Орлов. – СПб.: Питер, 2010. – 368 с.

25. Проектування готелів : навч. посіб. / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 340 с.

Допоміжна

26. Байлик, С. И. Гостиничное хозяйство : учебное пособие / С. И. Байлик. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.

27. Бойко, М. Г. Організація готельного господарства : підручник / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 448 с.

28. Ботов, М. И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания : учебник для нач. проф. образования / М. И. Ботов, О. М. Голованов. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.

29. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів : для підприємств громад. харчування всіх форм власності / О. В. Шалімов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. – Київ: А.С.К., 2007. – 848 с.

30. Іванова, О. В. Санітарія та гігієна в закладах ресторанного господарства: навчальний посібник [для студ. ВУЗів кваліфікаційного рівня] / О. В. Іванова, Т. В. Капліна. – Суми: Університетська книга, 2010. – 399 с.

31. Ляпина, И. Ю. Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева, С. В. Безрукова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с.

32. Ляпина, И. Ю. Организация и технологія гостиничного обслуживания : учебное пособие / И. Ю. Ляпина. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 201 с.

33. Могильный, М. П. Оборудование предприятий общественного питания / М. П. Могильный, Т. В. Калашнова, А. Ю. Баласанян. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.

34. Оборудование предприятий общественного питания: в 3ч. Ч. 1. Механическое оборудование : ученик для студ. высш. учеб. заведений / В. Д. Елхина, М. И. Ботов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 416 с.

35. Оборудование предприятий общественного питания: в 3ч. Ч. 3. Торговое оборудование : ученик для студ. высш. учеб. заведений / Т. Л. Колупаева, Н. Н. Агафонов, Г. Н. Дзюба, А. Н. Стрельцов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.

36. Писаревський, І. М. Матеріально-технічна база готелів : підручник / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 286 с.

37. П’ятницька, Н. О. Організація виробництва та обслуговування у підприємствах ресторанного господарства / Н. О. П’ятницька. – К.: КНТЕУ, 2005. – 563 с.

38. Стрельцов, А. Н. Справочник по холодильному оборудованию предприятий торговли и общественного питания : учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования / А. Н. Стрельцов, В. В. Шишов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.

39. Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / І. О. Конвісер, Г. А. Бублик, Т. Б. Паригіна, Ю. М. Григор’єв. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 566 с.

40. http://www.autodesk.ru

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!