Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3681 Лабораторна робота 4 на тему Розробка плану житлового поверху готелю, НУХТ

Лабораторна робота 4 на тему Розробка плану житлового поверху готелю, НУХТ

« Назад

Лабораторна робота 4 на тему Розробка плану житлового поверху готелю 

Мета і завдання роботи

Метою лабораторної роботи є ознайомлення з нормативними показниками щодо розробки плану житлового поверху підприємства готельного господарства.

Завдання: відповідно до нормативних вимог виконати креслення плану житлового поверху та надати експлікацію приміщень, розташованих на ньому. 

Вихідні дані

1. Категорія, місткість підприємства гостинності, форма плану житлового поверху згідно з варіантом у відповідності до додатку П. 

Порядок виконання роботи

1. Відповідно до завдання (додаток П) розрахувати номерний фонд готелю, визначити склад та площу приміщень поповерхового обслуговування.

2. Виконати креслення плану житлового поверху підприємства гостинності визначеної форми (формат А3, М 1:100).

3. Скласти та винести на аркуш з кресленням плану житлового поверху експлікацію приміщень, розташованих на ньому (табл.4.1).

Таблиця 4.1 – Експлікація приміщень

поз.

Назва

Площа,

м²

1.

Номер І категорії (одномісний)

21,0

4. Висновок (аналіз врахування нормативних вимог та рекомендацій щодо розробки плану житлового поверху). 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи

1. Номерний фонд засобу розміщення розраховується за допомогою додатку Л. Склад та площа приміщень поповерхового обслуговування визначаються відповідно до додатку Р. При цьому необхідно пам’ятати, що:

- приміщення поповерхового обслуговування слід, як правило, блокувати, передбачаючи один блок на 30 місць у готелях категорії *****; на 40 місць - ****; на 50 місць - ***; на 60 місць - ** (дані приміщення в готелях категорії * і ** допускається розташовувати через поверх);

- мінімальний склад приміщень поповерхового обслуговування може бути представлений лише кімнатою чергового персоналу.

2. Як показує аналіз практики проектування і будівництва готелів, житлову частину проектують із прямокутною, компактною, атріумною та ускладненою формою плану.

План житлового поверху зображають у вигляді горизонтального перетину по будівлі на рівні вікон і дверей даного поверху. На планах мають бути показані будіве­льні конструкції (стіни, колони, вікна, двері, східці тощо). На планах вказують основні будівельні розміри: відстань (крок) колон, загальну довжину і ширину поверху, позначки рівня підлоги.

Починають креслення плану з нанесення в заданому масштабі сітки координаційних осей, а потім до осей прив’язують несучі і захисні частини будівлі. Після цього наносять вікна, двері та інші елементи.

Координаційні осі житлового поверху зазначають тонкими штрих-пунктирними лініями з довгими штрихами через все зображення і позначають маркерами в колах. Для маркування координаційних осей застосовують арабські цифри і прописні букви українського алфавіту (окрім букв З, Й, О, X, Ч, Щ, Ь), які проставляють у колах діаметром 6-12 мм. Пропуски в цифрованих і літерних (крім вказаних) позначеннях координаційних осей не допускаються. Якщо для позначення коор­динаційних осей не вистачає літер алфавіту, наступні осі позна­чають двома літерами (наприклад, АА; ББ; ВВ).

Цифрами маркують осі по сто­роні поверху з більшою кількістю координаційних мереж (повздовжні осі). Маркування осей, як правило, розташовують по лівій і нижній сторонах плану споруди. Послідовність маркування осей - зліва направо і знизу вгору (рис.4.1). 

Рис.4.1 - Позначення координаційних осей на плані

Якщо розташування осей протилежних сторін не співпадає, в цих місцях маркування вказаних осей наносять додатково по правій і верхній сторонах. Дозволяється маркувати додаткові координаційні осі колон дробом в тих випадках, коли вони розташовані між осями основних конструкцій. При цьому в чисельнику указують позначення попередньої осі, в знаменнику - порядковий номер додаткової осі в межах ділянки між суміжними координаційними осями (рис.4.2).

Розмір шрифту для позначення координаційних осей повинен бути на один-два номери більшим, ніж розмір шрифту, який вживається для розмірних чисел на тому ж кресленні.

Висотні відмітки указують в метрах з трьома десятковими знаками в прямокутнику. На планах відмітки указують із знаком «+» або із знаком «-» при відмітках відповідно вище або нижче «нульової». За нуль приймають рівень чи­стої підлоги 1-го поверху. Відмітки проставляють на кожному поверсі. Якщо відмітка підлоги в межах всього плану знаходиться на одному рівні, вона вказується в заголовку над пла­ном і не підкреслюється, наприклад, «План на відмітці 0,000».

На маршах схід­ців стрілкою вказують напрямок руху вгору. Якщо на плані зображені нерозрі­зані однопрогонні сходи, необхідна мітка на майданчику біля входу на сходи і на майданчику біля виходу з них (рис.4.3). 

Рис.4.2 - Приклад розташування міжкоординаційних осей 

Рис.4.3 - Розміщення відміток на планах

На планах поверхів наносять вказівку індексу категорії виробниц­тва за вибухонебезпечністю (у прямокутнику 5 на 8 мм) та площі приміщень в нижньому правому куті, підкреслюючи жирною лінією.

Допускається наводити назви приміщень і категорій виробництв в експлікації з нумерацією приміщень в плані. Номери приміщень проставляються на плані в колах діаметром 7-8 мм.

На зображеннях планів стінний матеріал, що є для даної споруди переважаючим, умовним зо­браженням не виділяється. Контури стін наводять жирною лінією (1 мм), а отвори - тонкою (0,5 мм). За умови реконструкції готельного підприємства стіни, що добудову­ють чи не добудовують, заштриховують за ЄСКД, щоб відрізняти їх від стін старої будівлі.

Якщо на одному аркуші наводять два плани, над кожним з них вміщують напис. За наявності на аркуші одного плану позначення дають лише в основному напису.

Виконуючи креслення плану житлового поверху готелю, слід пам’ятати наступне:

- довжина коридору визначається розмірами ділянки, відведеної під будівництво або кількістю сходів, розташованих з урахуванням протипожежних норм;

- відстань між двома сходами для евакуації не повинна перевищувати 60 м, а при тупиковому коридорі (коли сходи є тільки з одного боку) максимальна відстань входу в номер від сходів не повинна перевищувати 30 м;

- нормативна ширина коридору залежить від виду забудови номерами вздовж коридору (одно- чи двостороння) та способу відкривання дверей номерів (додаток С);

 - кількість ліфтів залежить від місткості готелю і вантажопідйомності самих ліфтів;

- ліфти рекомендується розміщувати рядами, не більш ніж чотири в ряд;

- перед ліфтами повинна бути вільна зона шириною не менше 2,2 м (якщо ліфти розташовуються один навпроти одного, то вільна зона повинна бути шириною не менше 3,3 м);

- приміщення поповерхового обслуговуванняна поверсі розташовують ізольованими або в єдиному блоці (як правило, окремо від усіх інших знаходиться приміщення обслуговуючого персоналу, яке зазвичай розміщують неподалік від холу, інші — єдиним блоком поруч із вантажо-пасажирським ліфтом);

- у готелях категорії *****, ****, *** у комплексі обслуговуючих приміщень передбачається сервізна з вантажним ліфтом, яку використовують для забезпечення якісного надання ресторанних послуг у номерах;

- господарські сходи і ліфти, сміттєпровід і білизнопровід повинні розташовуватися так, щоб потоки персоналу не перетиналися з гостьовими потоками.

3. Таблиця «Експлікація приміщень» подається в лівому нижньому куті аркуша креслення. 

Структура завершеної роботи

- дата проведення заняття;

- номер і назва роботи;

- мета і завдання роботи;

- вихідні дані;

- порядок виконання роботи;

- графічна частина (виконана на персональному комп’ютері за допомогою системи автоматизованого проектування AutoCad та роздрукована, приклад – додаток Т);

- висновок. 

Запитання для самоперевірки

1. Як формується номерний фонд підприємства гостинності?

2. Надайте характеристику відомим Вам формам планів житлових поверхів готелю.

3. Які вимоги висувають до приміщень поповерхового обслуговування при їх розташуванні на житловому поверсі засобу розміщення?

4. Сформулюйте правила нанесення і позначення координаційних осей на будівельних кресленнях.

5. Як на планах позначають площі приміщень, а також їх категорії за вибухопожежонебезпечністю?

6. За яких умов проводиться штрихування стін на планах готельних підприємств? 

Рекомендована література

Законодавча та нормативна: 1, с.12-14, 39-41; 3; 14; 15; 18.

Базова: 26.

Допоміжна: 27; 28; 33; 34; 38.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!