Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3673 Список нормативних актів та рекомендованої літератури з дисципліни Захист прав, інтересів та основоположних свобод людини та громадянина, НУДПСУ

Список нормативних актів та рекомендованої літератури з дисципліни Захист прав, інтересів та основоположних свобод людини та громадянина, НУДПСУ

« Назад

Список нормативних актів та рекомендованої літератури з дисципліни Захист прав, інтересів та основоположних свобод людини та громадянина

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – Київ, 1992. – С.18-24.

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – Київ, 1992. – С. 36-62.

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

4. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 26.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 30. - Ст. 141.

5. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – Ст. 56.

6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№40-44. – Ст. 356.

7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №40-41, №42. – Ст. 492

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 46.

9. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36, №37. – Ст. 446

10. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від  02.06.2011. Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 34.

11. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – Ст.383.

12. Закон України від 21.04.1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження» // Офіційний вісник України. – 1999. – 28.05.1999. – №19.

13. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. // Закони України. – Київ, 2012. – Ст. 11.

14. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 р. № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Cт. 2045.

15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 р. № 23-рп/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 79. – Ст. 2694.

16. Наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень» // Інструкція з організації примусового виконання рішень. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 60 с.

17. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” від 22.02.2012 №296/5 // Офіційний вісник України – 2012. – № 17. – Ст. 632

18. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика. Практ. посіб. для адвоката / За ред  С.Ф. Сафулька, О.Д. Святоцького і упор. Т.Г. Захарченко та ін. - К: Вид. дім «Ін Юре», 2003.

19. Актуальні питання виконавчого провадження: Навч. посіб. / Під редакцією д.ю.н. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – К. : Центр комерційного права, 2009. – 82 с.

20. Валеев Д.Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве / Д.Х. Валеев. – М.: Статут, 2009. – 351 c.

21. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі / І.Ю. Гловацький. – Київ, 2003.

22. Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. – Москва, 1974. – 360 с.

23. Задніпровський О. Здійснення представництва у суді адвокатами і іншими особами / О. Задніпровський // Юридична практика. – 2003. – № 32 (294). – С. 89–101

24. Зейкан Я.П. Захист у господарській справі: Науково-практичний коментар.-К.:КНТ; Видавець О.С. Ліпкан, 2010.– 536 с.

25. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / [Н.С. Кузнєцова, І.О. Дзера, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – [3-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

26. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч.посібник для юрид. факультетів та юрид. клінік / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – Київ: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

27. Павлюченко Ю.М. Щодо підстав визнання прилюдних торгів/аукціону з реалізації арештованого майна недійними / Ю.М. Павлюченко // Экономика и право. – 2009. - №1. – С.46-50.

28. Павлюченко Ю.М. Правове регулювання діяльності з реалізації арештованого майна [Текст] : монографія / Ю. М. Павлюченко. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 206 с.

29. Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: зб. наук. пр. [за результами 3-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 14 - 15 черв. 2012 р., Хмельницький / ред.: Ю. В. Білоусов; Держ. викон. служба України, Хмельниц. ун-т упр. та права, Голов. упр. юстиції у Хмельниц. обл., Євраз. асоц. правн. шк. та правників. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – 367 с.

30. Проблемні питання нотаріальної практики [В.В. Носік, І.В. Спасибо-Фатєєва, І.В. Жилінкова та ін.]. – Х. : ФО-П Лисяк Л.С., 2009. – 96 с

31. Путівник для учасника адміністративного процесу / Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – Київ, 2011. –100 с.

32. Снідевич О.С. Підстави визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (на матеріалах судової практики у цивільних справах) / О.С. Снідевич // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.289-292.

33. Снідевич О.С. Окремі питання визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (на матеріалах застосування судами статті 365 ЦПК України) / О.С. Снідевич // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011. - №78. – С. 54-64.

34. Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.

35. Тацій Л. В. Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01/ ТаційЛ.В. – Харків: 2008. – 176 с.

36. Трубаков Є. Деякі питання оскарження оцінки майна боржника у виконавчому провадженні / Є.Трубаков // Друга міжнародна науково-практична конференція „Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність”, присвячена світлій пам’яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 391-393.

37. Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.

38. Теорія нотаріального процесу: Науково-практичний посібник /За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.

39. Фурса Є.І. Сучасні проблеми виконавчого процесу // Відданість правовій науці. – Київ: Видавець Паливода А.В., 2011. – С. 311–320.

40. Фурса С. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса / С. Фурса, Р. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – С. 15-17.

41. Фурса С. Я. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. комент. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. - К. : Вид. Дім „Ін Юре”, 2004. - 975 с.

42. Фурса С. Я. Виконавче провадження в Україні: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак. – К. : Атіка, 2002. - 480 с.

43. Фурса С.Я. Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин / С.Я. Фурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2011. – № 87 – С. 7-12.

44. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи / С.Я. Фурса. – К.: Істина, 2002. – 320 с.

45. Фурса С.Я. Нотаріат в Україні: Теорія і практика / С.Я.Фурса. – К., 2001. – 976 с.

46. Фурса С.Я. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, О.М.Клименко та ін. – К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2007. – 1216 с.

47. Фурса С.Я. Закони України „Про державну виконавчу службу”, „Про виконавче провадження”, „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”: науково-практ. коментар / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак. – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1169 с.

48. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / [С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, С.В. Щербак та ін.]; за заг. ред. С.Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2010. –    . – Т. 1. – 2010. – 1044 с.

49. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / [Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова, В.В.Васильченко та ін.]. – Х.: Одіссей, 2009. – 952 с.

50. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.]; за ред. В.В. Комарова. – Харків: Одіссей, 2001. – 816 с.

51. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – [2-е вид., доповн. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

52. Чабан С. Участь адвоката у виконавчому провадженні // Право України. – 2001. - №11. – С.84-85.

53. Штефан М. Й. Виконання судових рішень: Навч. посіб. / М. Й. Штефан, М. П. Омельченко, С.М. Штефан. – К. : Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

54. Щербак С.В. Правові підстави участі адвоката у виконавчому провадженні // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Майбутнє адвокатури України» від 3-4 листопада 2003 р. – Київ: Юридична практика, 2003.

55. Юрасов А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

56. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №3. – С. 257-260.

57. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – Київ: Прецедент, 2011. – 303 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!