Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3671 Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Кримінальне процесуальне право, НУДПСУ

Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Кримінальне процесуальне право, НУДПСУ

« Назад

Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Кримінальне процесуальне право

Основні нормативні акти:

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

 2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року.

 3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

 4. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 року.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс]   Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Закон України  № 5076- VI  від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

 7. Закон України  від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

 8. Закон України "Про прокуратуру". //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. - Ст. 793; 1993. - №22. - Ст. 229; 1993. - №50. – Ст. 474; 1995. - №11. – Ст. 71; 1995.- №34. – Ст. 268; Офіційний вісник України. – 2001. - №29. – Ст. 1295.

 9. Закон України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 50.

 10. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №4. – Ст. 272

 11. Закон України від 23.12.1993 року "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 296.

 12. Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду". //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

 13. Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

 14. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. Затверджена Указом Президента України № 361/2006 10 травня 2006 року // Урядовий кур'єр. 24 травня 2006 року, №95.

 15. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 //  Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

 16. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.

 17. Рішення Конституційного Суду України: прийняте 30 вересня 2009 року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт Конституційного Суду України {Електронний ресурс}. - Режим доступу: www.ccu.gov.ua.

 18. Рекомендації  парламентських слухань на тему: "Про стан правосуддя в Україні". Схвалені Постановою Верховної Ради України  від 27 червня 2007 року N 1245-V.

 19. Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

 20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)  Указу  Президента  України   від  24 квітня 1997 року N 371 "Про Національне бюро розслідувань України"  (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань  України) від 6 липня 1998 року

 21. Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі «Шабельник  проти України»

 22. Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року «Загородній проти України», у  рішенні  (Заява № 27004/06) //  Офіційний вісник України» від 18 травня 2012 року № 35.

 23. Инструкция «Об организации производства негласных следственных  (розыскных) действий и использования их результатов в уголовном производстве (Утверждена совместным приказом Генеральной прокуратуры Украины, МВД, СБУ, Министерства финансов, Администрации государственной приграничной службы и Министерства юстиции Украины) № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ от 16.11.2012.

Підручники:

 1. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл / / В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007.

 2. Кримінальнийпроцес:підручник/Ю.М.Грошевий,В.Я.Тацій, В.П. Пшонка таін.;заред.В.Я.Тація, В.П. Пшонки.–Х.:Право, 2013.– 824 с.

 3. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. / В. М. Тертишник – Київ: А. С. К., 2003. - 1120 с.

 4. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина. Підручник / Л. Д. Удалова. – К.: Кондор, 2005.

Навчальні посібники та монографії:

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів  В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М. Є. Шумила.   – Київ: Юстініан,  2012. – 1224 с.

 2. КримінальнийпроцесуальнийкодексУкраїни.Науково-практичнийкоментар[Текст]:у2т.Т.1/О.М.Бандурка,Є.М.Блажівський,Є.П.Бурдоль таін.;зазаг.ред.В.Я.Тація, В.П.Пшонки,А.В.Портнова.–Х.:Право,2012.–768с.

 3. КримінальнийпроцесуальнийкодексУкраїни.Науково-практичнийкоментар[Текст]:у2т. Т.2/Є.М.Блажівський,Ю.М. Грошевий,Ю.М. Дьомінтаін.; зазаг.ред.В.Я.Тація, В.П.Пшонки,А.В.Портнова.–Х.:Право,2012.–  664 с.

 4. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002.

 5. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008. 

 6. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія  / В. Г. Уваров ; за заг. ред. доктора юрид. наук В. М. Тертишника. – Дніпропетровськ . – 2012. –  268 с.

 7. Шумило  М.   Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України  (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. –– 2012. – № 3-4. – С. 452-462.

Література для поглибленого вивчення:

 1. Басиста І. В. Тактика проведення пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи / І. В. Басиста //  Південноукраїнський правничий часопис. -  2007. - № 1. – С. 154-157.

 2. Бедняков Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д. И. Бедняков. - М.: Юрид. лит. 1991. -  208 с.

 3. Белкин Р. С. Теория доказывания.  Науч.-метод. пособ. / Р. С.  Белкин. – М.: Изд-во «Норма», 1999. – 429 с.

 4. Бережний О.І. Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах / О. І. Бережний. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. – 176 с.

 5. Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспект). Монографія / Берназ В. Д., Смоков С. М. – Одеса :Видавництво Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – 151 с.

 6. Беспалько І.Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації: монографія / І. Л. Беспалько. – Х. : Фінн, 2011. – 216 с.

 7. Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Монография / В. В. Бирюков. – Луганск: РИО ЛАВД, 2002. – 264 с.

 8. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005.-№1. – С.49.

 9. Богатирьов І. Г. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань. Монографія / Богатирьов І. Г., Джужа О. М., Ільтяй М. П. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т внутр. справ, 2009. – 188 с.

 10. Борзих Н. В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням / Н. В.Борзих  // Науковий вісник Дніпропетровського державного  університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008.  №3(398). – С. 303-310.

 11. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини: Монографія / Тертишник В. М., Негодченко О. В., Козаченко І. П., Антонов К. В. – Дніпропетровськ, 2004. –  184 с.

 12. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: Монографія / [Хараберюш І.Ф., Мацюк В.Я., Некрасов В. А., Хараберюш О. І.]. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

 13. Волобуєв А. Ф. Забезпечення слідчим відшкодування матеріальної шкоди від злочинів у сфері підприємництва /А. Ф. Волобуєв  // Збірник наукових праць. Серія «Право». Харківський педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Вип. 1. – Харків, 2001. – С. 101-107.

 14. Гавриш Т.С. Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах: монографія / Т. С. Гавриш. – Х. : Право, 2006. – 192 с.

 15. Гаррис Р.Школа адвокатуры: Пер. с англ.  П. Сергеича / Р. Гаррис – Тула: Автограф, 2001. – 352 с.

 16. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України  – 2002. - №6. – С.138-139.

 17. Гловюк І.В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу : монографія. – Одеса : Фенікс, 2010. – 230 с.

 18. Горбатенко В. П. Справедливість / В. П. Горбатенко.., В. М. Тертишник // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Київ: “Укр. енцикл.”, 2003. - Т. 5. - С. 604-605.

 19. Гриненко С.О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / С. О. Гриненко. – Х. : Оберіг, 2008. – 224 с.

 20. Грошевий Ю. М. Проблеми моралі в  сфері кримінально-процесуальної  діяльності / Ю. М. Грошевий // Вісник  Академії правових наук України. –  1996. - №6. – С. 30-38.

 21. Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. – 2009. - №2 . – С. 4-10.

 22. Грошевий Ю.М. Вибрані праці / Ю. М. Грошевий; упорядники: О. В. Капліна, В. І. Маринів. – Х. : Право, 2011. – 656 с.

 23. Грошевий Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя / Ю. М. Грошевий. – Х. : Укр. юрид. акад., 1994. – 48 с.

 24. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – К. : КНТ, 2006. – 272 с.

 25. Гурджі Ю. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві / Ю. Гурджі // Право України. – 2009. - №1 . – С. 74-79.

 26. Гуртієва Л.. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого / Л. Гуртієва // Вісник прокуратури. – 2006. - №11(65). – С.77-81.

 27. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А.Уголовный процесс западных государств / К. Ф. Гуценко. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М. : Зерцало, 2002. – 528 с.

 28. Давиденко С.В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: монографія / С. В. Давиденко. – Х. : Фінн, 2008. – 296 с.

 29. Даневский В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа / В. П. Даневский. – К.: Семенко Сергей, 2003. – 142 с.

 30. Досудове розслідування кримінальних справ: навч.- практ. посіб. / Ю. М. Грошевой, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. – Х. : Фінн, 2009. – 328 с.

 31. Душейко Г. О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи: Навчальний посібник / Г. О. Душейко. – К.: КНТ, 2007. – 128 c.

 32. Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія / О. О. Житний. – Харків, 2004. – 152 с.

 33. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011 роки) / Упоряд.: Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.І. Тютюгін. – Х.: Право, 2011.

 34. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ.  посіб.  / Я. П. Зейкан. – К.: Вища школа,  2002. – 271 с.

 35. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе: монография / В. С. Зеленецкий. – Х. : Вост.- регион. центр гуманитар.- образоват. инициатив, 2004. – 108 с.

 36. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины: монография / В. С. Зеленецкий, Н. В. Глинская. – Х. : Страйд, 2006. – 336 с.

 37. Зеленецкий В.С., Куркин Н.В.Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса: монография / В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин. – Х. : КримАрт, 2000. – 404 с.

 38. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія / О. В. Капліна. – Х. : Право, 2008. – 296 с.

 39. Каркач П.М. Прокурор у судовому провадженні (процесуальні та криміналістичні аспекти): навчальний посібник / П. М. Каркач. – Х: Право, 2014. – 184 с.

 40. Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: монографія / М. О. Карпенко. – Х. : Фінн, 2009. – 240 с.

 41. Ківалов С. Люди повинні самі обирати суддів/ С. Ківалов // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-5.

 42. Клименко Я. Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі / Я. Клименко // Право України. – 2000. - №6. – С. 65-68.

 43. Ковтун Г. И состязательность и поиск истины / Г. Ковтун // Российская юстиция. – 1997. - №7. С. 12-13.

 44. Кожевников Г. К. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью приостановления предварительного расследования: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «уголовный процесс, криминалистика; судебная експертиза» / Г. К. Кожевников – Харьков, 1992. – 30 с.

 45. Колодій А. М.  Принципи права України / А. М.  Колодій. – Київ, 1998. – 208 с..

 46. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. / Колодій А. М., Олійник А. Ю. – К.: Юрінком Інтер, 2003. -  336 с.

 47. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе / А. Ф. Кони // Собрание соч. в 8 томах. - Т. 4. – М.,1967. – 568 с.

 48. Коржанський М. Й.  Нариси уголовного права / М.Й. Коржанський. – Київ: Генеза, 1999. – . 208 с.

 49. Корнієнко М. В. Стан та деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю встолиці України / М. В. Корнієнко //  Право України. – 1998. - №11.  -  С. 17-20.

 50. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Т. В. Корчева. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 200 с.

 51. Костенко О. Формула декриміналізації держави, або яким бути Національному бюро розслідувань / О. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2005. - №130 (від 16 липня). – С. 7.

 52. Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини у кримінальному судочинстві / М. І. Костін // Право України. – 2004. -№7. – С. 48-50.

 53. Кузьмічов В. С. Компроміс на досудовому слідстві (криміналістичний аспект) : Монографія / В. С. Кузьмічов, Е. О. Курта. – К.: КНТ, 2007. – 136 с.

 54. Лобойко Л.М.Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: монографія / Л. М. Лобойко. – Донецьк : Юрид. акад. М-ва внутр. справ: Ліра лтд., 2005. – 216 с.

 55. Лук’янчиков Е. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів. Монографія / Е. Д. Лукьянчиков. – Київ:  Нац. акад.. внутр. справ України, 2005. – 360 с.

 56. Маляренко В. Т  Прокурор у кримінальному судочинстві / Маляренко В. Т , Вернидубов І. В. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 277 с.

 57. Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т.  Маляренко. -  Київ: “Ін Юре”, 2004. - 544 с.

 58. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

 59. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: монографія / М. А. Маркуш. – Х. : Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 208 с.

 60. Марочкін І. Є., Крючко Ю. І., Москвіч Л. М. та ін. Статус суддів: навч.-практ. посіб. / За ред. проф. Марочкіна І. Є. – Х. : ФО-П Вапнярчук Н. В., 2006. – 584 с.

 61. Махов В. Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии). Учебное пособие. / Махов В. Н.,  Пешков М. А. – М.: ЗАО «Бизнес-школа « Интел-Синтез», 1998. – 208 с.

 62. Махов В. Н. Юристы США о сделке о признании вины / Махов В. Н.,  Пешков М. А.  // Право и политика. – 2002. - №10. – С. 73-83.

 63. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М. М. Михеенко. – К., 2012. – 161 с.

 64. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид,, перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999. – 536 с.

 65. Мірошников І.Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: монографія / І. Ю. Мірошников. – Х. : Право, 2007. – 192 с.

 66. Молдован В. В.  Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 400 с.

 67. Молдован В.В., Молдован А.В.Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – К. : Юрінком Iнтер, 1999. – 399 с.

 68. Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : монографія / Львівський ДУВС. – Львів, 2010. – 439с.

 69. Нескороджена Л. Л. Мирова угода та угода про визнання вини: можливість їх застосування в кримінальному процесі України / Л. Л. Нескороджена // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №1. – С. 58-60.

 70. Новиков В. Гарантії права особи на компенсацію шкоди, заподіяної незаконним обвинуваченням / В. Новиков  // Право України .- 1998.- №11.- С. 31-33.

 71. Новицький А. М. Оперативно-розшукова діяльність в Інтернет: проблеми правозастосування / А. М. Новицький // Правова інформатика. – 2009. - №1 (21). – С. 85-90.

 72. Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В. Нор // Право України. – 2009. - №2 . – С. 41-51.

 73. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / В. Т. Нор. – Л.: Вища шк., 1978. – 111 с.

 74. Пилипчук П. Ми були й будемо проти псевдо реформ / П. Пилипчук // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-4.

 75. Письменний Д. П. Реалізація функції захисту в чинному Кримінально-процесуальному кодексі України / Д. П. Письменний // Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві . –К: Академія адвокатури України, 2002. – С. 43-46.

 76. Півненко В. Досудове (попереднє) слідство: проблеми організації та діяльності  / В. Півненко // Вісник прокуратури.  – 2001. - № 2. – С. 94-97.

 77. Плевако Ф. Н. Избранные речи/  Ф. Плевако. – Тула, 2000.- 640 с.

 78. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М. А. Погорецький. - Харків «Арсіс ЛТД» 2007. 576 с.

 79. Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання / М. Погорецький // Право України. – 2009. - №2 . – С. 29-35.

 80. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М. А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

 81. Попелюшко  В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові , теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с

 82. Проект закону України «Про мирових суддів територіальних громад» вноситься народними депутатами України Матвієнком А.С., Бондарем О.М . Від 10 жовтня .2008 року № 3291.

 83. Прокопенко О.Б. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації. – Х.: ФІНН, 2011. ‒ 247 с. 

 84. Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування  / І. Русанова // Право України. – 1999. - №7. – С. 71-73.

 85. Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах. – Х. : Право, 2010. – 256 с.

 86. Сачко О. В. Вдосконалення процесуального законодавства регулювання експертних досліджень наркотичних засобів на стадії порушення кримінальної справи / О. В. Сачко // Право і суспільство : науковий журнал. –2007. – № 1. – С. 63-68.

 87. Святоцький О. Д. Адвокатура України / Святоцький О. Д., Михеєнко М. М.. – Київ, 1997. - 224 с.

 88. Сірий М. І. Здорового глузду і справедливості не вистачає  / М. І.  Сірий // Український юрист. – 2004. - №2 (14). - С. 35;

 89. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву / [Гаврилов А. К., Ефимичев С. П., Михайлов В. А., Туленков П. М. ]. - Волгоград, 1975. – 111 с.

 90. Смирнов А.В.Модели уголовного процесса / А. В. Смирнов. – СПб.: Наука, 2000. – 224 с.

 91. Смітієнко З. Обов'язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі  / Смітієнко З., Кліменко Я. // Право України, - 2002. - №4. – С.56-60.

 92. Стахівський С. Новий кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? / С. М. Стахівський // Право України. – 2008. - №4. – С. 54-57.

 93. Стефанчук Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації / Р.Стефанчук // Право України. – 1999. - №10. – С. 24-25.

 94. Строгович М. С. Избранные труди. В 3 т. Т.3. Теория судебных доказательств / М. С. Строгович. – М.: Наука, 1991. –  300 с.

 95. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений на коих они основаны изданные государственной канцелярией. Ч.3.- СПб, 1867. –  386 с.

 96. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / О. Ю. Татаров. ‒ Донецьк :ТОВ «ВТП Промінь», 2012. ‒ 640 с.

 97. Тертишник В. Верховенство права й гармонізація влади / В. Тертишник // Вісник державної служби України. – 2005. - №4. – С. 15-19.

 98. Тертишник В. Захист прав потерпілого в умовах змагального судочинства / Тертишник В., Тертишник О. // Вісник прокуратури. – 2003. –  №3. - С.50-55.

 99. Тертишник В. Концептуальна модель КПК України й актуальні проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя / В. Тертишник // Право України. – 2003. - №11. – С. 89-94.

 100. Тертишник В. М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2001. - №2. – С.7-13.

 101. Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав / М. Тесленко // Право України. – 2002. – № 3. – С. 55 – 58.

 102. Титов А.М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: Монографія /А. М. Титов. – Донецьк, 2005.

 103. Тищенко О.І. Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах: навч.- практ. посіб. / О. І. Тищенко. – Х. : Фінн, 2011. – 132 с.

 104. Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія / І. А. Тітко. – Х. : Право, 2010. – 216 с.

 105. Толочко А.Н. Судебный приговор и его мотивировка: учеб. пособие / А. Н. Толочко. – Киев: УМК ВО, 1991. – 87 с.

 106. Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства / В. Т. Томин. – М., 1991.- 360 с.

 107. Туманянц А.Р. Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства / А. Р. Туманянц. – Х. : Основа, 2000. – 108 с.

 108. Уваров В.Г. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів / В.Г. Уваров // Право України. – 2012. – № 1 -2. – С. 307-312.

 109. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ / Пер. Германского Фонда международного правового сотрудничества и Организации безопасности и сотрудничества а Европе. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004.  528 с.

 110. Удалова Л. Д. Деякі проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства / Л. Д. Удалова // Право України.  2002. - №6. – С. 99-101.

 111. Хавронюк М. І. Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина / М.І. Хавронюк. – Київ: Парламент. Вид-во, 1999. – 544 с.

 112. Хавронюк М. І. Проект Кримінально-процесуального кодексу України: незаангажований погляд / М.І. Хавронюк // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. - №2. – С.78-98.

 113. Чернова А .К Удосконалення інституту затримання підозрюваного / А. К. Чернова  //  Право і суспільство. – 2008. - С. 83-87.

 114. Шаповалова Л. І. Потерпілий в досудовому провадженні: Монографія / Л. І. Шаповалова. – Донецьк: ДІВС, 2002. – 160 с.

 115. Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру / С. Л. Шаренко. – Х. : Право, 2002. – 208 с.

 116. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с.

 117. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини / Ю. Шемшученко // Право України. – 2001. – №8. - С.13-15.

 118. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: монографія / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2011. – 472 с.

 119. Шиян А.Г. Проблеми і пропозиції по забезпеченню права обвинуваченого на захисника в кримінальному процесі України / А. Г. Шиян //Вестник Днепропетровского государственного университета. -1996.-№3.- С.126.

 120. Шмаленя С. Негативне в скороченні судового слідства / С. Шмаленя // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С. 42.

 121. Шумило М. Є. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину – підстава, що надає право на реабілітацію / М. Є. Шумило // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 4. -  С. 46-48.

 122. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України / М. Є. Шумило. - Харків, 2001. – 236 с.

 123. Шумило М.Є., Тетерятник Г.К. Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування: монографія. – Донецьк: ДЮІ МВС, 2012. – 214 с.

 124. Щерба С. П. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении / Щерба С. П., Савкин А. В. – М., 1997. -48 с.

 125. Щерба С. П. Охрана прав потерпевших и свидетелей по уголовным делам /  Щерба С. П., Зайцев О. А. – М., 1999. – 36 с.

 126. Щолкін В. Визнання вини підсудним як спосіб спрощення кримінального процесу: “за” і “проти”  / Щолкін В., Стулов О. // Вісник прокуратури. – 2002. - № 1. – С. 66-69.

 127. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / НАВС. – К.: Прецедент, 2011. – 303с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!