Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3669 Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Кримінальне право, НУДПСУ

Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Кримінальне право, НУДПСУ

« Назад

Список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни Кримінальне право

 1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. - 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю.В.Александров, В.І.Антипов, О.О.Дудоров та ін. – Вид. 5-є. / за ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка. – К.: Атака, 2009. – 408 с.

 3. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник / Ю.В.Александров, В.І.Антипов, О.О.Дудоров та ін. – Вид. 4-є. / за ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка. – К., 2008.

 4. Кримінальне право: Навчальний посібник / Дудоров О.О., Хавронюк М.І.;  За заг. ред. М.І.Хавронюка. –К.: Ваіте, 2014. - 944 с.

 5. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / За ред. Матишевського  П.С., Андрушка П.П., Шапченка С.Д. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.

 6. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник К.: А.С.К., - 2001. –352 с.

 7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп.ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005.-848 с.

 8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-є вид. та доповн./ За ред.М.І. Мельника, М.І.Хавронюка – К.: Юридична думка, 2010. – 1234 с.

 9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: у 2 т. – Т.1 / За заг. ред. П.П.Андрушко, В.Г.Гончаренко, Є.В.Фесенка. - 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 964 с.

 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: у 2 т. – Т.1 / За заг. ред. П.П.Андрушко, В.Г.Гончаренко, Є.В.Фесенка. - 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 964 с.

 11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: у 2 т. – Т.2 / За заг. ред. П.П.Андрушко, В.Г.Гончаренко, Є.В.Фесенка. - 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.

 12. Сбірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах -  К.:  Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 400 с.

 13. Правові позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування законодавства у справах кримінальної юрисдикції / Укл-чі Гуторова Н.О., Житний О.О., К.:2013. – 448с.

 14. Пинаев А.А. Курс лекций по общей части уголовного права. Книга первая «О преступлении». –  Харков: Харьков юридический, 2001. – 289с.

 15. Уголовный закон: Опыт теоретического моделирования. – М.: Наука, 1987-276 с.

 16. Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая и особенная части: Новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций.-Киев: Атика, 2002.-с. 9 – 142.

 17. Брич Л.П., Навроцький В.О. Деякі міркування щодо всеосяжного погляду на Особливу частину КК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.105-117.

 18. Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России: Монография. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 272 с.

 19. Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: Монографія. – К.: Атіка, 2003. – 144 с.

 20. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!