Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3667 Практична робота 7.1 на тему Синтаксис, Словосполучення, СУМ

Практична робота 7.1 на тему Синтаксис, Словосполучення, СУМ

« Назад

Практична робота 7.1 на тему Синтаксис, Словосполучення

Хто живе чесно й годується трудами своїми, тому й кусок черствого хліба смачніший од м’якої булки, неправдою нажитої” (Іван Котляревський, письменник, громад. діяч (1769 – 1838) 

І. Т. ч.:

1. Поняття про синтаксис. Синтаксична система. Одиниці синтаксису.

2. Сл.сп. як синтаксична одиниця. Сл.сп. і слово. Сл.сп. і речення. Способи зв’язку слів у Сл.сп.

3. Структурні різновиди Сл.сп. Типи Сл.сп. за морфологічним вираженням головного слова.

4. Типи мовної семантики Сл.сп.

5. Вільні і зв’язані Сл.сп. Сполучення слів, що не мають статусу Сл.сп.

6. Використання матеріалу теми в журналістській діяльності.

ІІ. П. ч.: 

 1. Проілюструвати теоретичні положення плану прикладами, вибраними з текстів ЗМІ. 

 2. Словник СОЛ: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 3. З’ясувати значення і походження вислову розрубати гордіїв вузол та скласти з ним речення. 

 4. Письмово прокоментуйте, які з конструкцій ви говорили і ви говорила та ви молода і ви молоді (йдеться про одну особу) нормативні, а які – ні. Утворіть з ними кілька речень. 

 5. Визначити особливості вживання слів інтерв’ю, бесіда і розмова та ввести їх у речення. 

 6. Поставити нормативні наголоси: навсібіч, навтікача, навтямки, навхрест, навчання, навчений, навшпиньки, наглухо, наглядач, нагнітач, наговір, наголо, наголову, награний, нагрівник. 

 7. Перекласти з російської мови: безмолвно; безмолствовать; безнадежность; безнадежный; безнадзорный; безнаказанность; безналичный; безнравственность; безобидный; безоблачный; безобразие /1. (о внешности); 2. (о беспорядке)/. 

 8. Дібрати відповідники до російських сталих словосполучень: взрывная волна; взрывное устройство; взрывные работы; взрывная смесь; взыскивать долг; взятие пробы; взятки гладки; видавший виды. 

 9. З’ясувати значення російської фраземи большая (крупная) шишка, навести її семантичний еквівалент і скласти з ним речення. 

 10. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) зрівнювати1 і зрівнювати2;  б) занЯття і заняттЯ; 2) паронімів авантюристичний і авантюрний та ввести їх у речення. 

 11. Дібрати антонім до слова приємний, навести їхні лексичні значення і скласти з ними кілька речень. 

 12. Утворити синонімічний ряд слова арена – (цирку); (дій). Один із синонімів увести в речення. 

 13. Навести лексичне значення слів екстенсивний, екcтерн, екстравагантний, екстракт, екстремізм, екстрений, еластичний, елеватор, елегантний, елементарний і еліпс. 

 14. З’ясувати значення фразеологізму закарбувати [собі] в пам’яті та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один з фразеологізмів увести в речення. 

 15. Із посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори, метонімії і синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) трансформованим фразеологізмом (навести вихідну форму); ґ) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 16. Письмово проаналізувати (текст-аналіз – не менше двох сторінок) матеріал Ірини Костюк і Юлії Мерзлюк «Мандри В’ячеслава Васильченка, або Як Слава славу в Луцьку здобував» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи:

http://tverdyna.ucoz.ua/publ/avtograf_sesija/avtograf_sesija/sentimentalni_odkrovennja_v_39_jacheslava_vasilchenka_dlja_sajtu_quot_koronacija_slova_quot/8-1-0-226

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!