Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3665 Практична робота 5.12 на тему Прийменник, Сполучник, СУМ

Практична робота 5.12 на тему Прийменник, Сполучник, СУМ

« Назад

Практична робота 5.12 на тему Прийменник, Сполучник

Як ремесла свойого повсюдно доглядати, То небеса такому в труді почнуть сприяти”, Климентій Зиновіїв (поет, етнограф – ? – 1701)

І. Т. ч.: 

1. Загальні відомості про прийменник. Групи прийменників за походженням і морфологічним складом.

2. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників та субстантивованих слів.

3. Правопис прийменників.

4. Поняття про сполучник. Сполучники сурядності і підрядності.

5. Морфологічний склад сполучників.

6. Правопис сполучників. 

ІІ. П. ч.: 

 1. Занотувати і запам’ятати наведений афоризм. Законспектувати відповіді на питання теоретичної частини. 

 2. Проілюструвати дібраними зі ЗМІ прикладами: дібрати речення із різними типами аналізованих службових частин мови. 

 3. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 4. З’ясувати значення і походження вислову Карфаген слід зруйнувати і ввести його в речення. 

 5. Провідміняти прізвища Федорів, Павлів, Антонів. З’ясувати, чи відбувається при цьому чергування [і] / [о]. Зробити загальний висновок щодо прізвищ такого типу. 

 6. Визначити особливості вживання слів винятково і виключно та ввести їх у речення. 

 7. З’ясувати нормативне наголошення слів досуха, дотемна, дотеп, дотла, доторк, дочита, дошка, дощенту, дощечка, дрібний. 

 8. Перекласти з російської мови: безукоризненный работник;  быть без ума от кого-чего; без умолку; безупречная репутация; безуспешный поиск; без устали; безутешная печаль; безучастный взгляд; без ущерба. 

 9. Розмежувати значення омонімів веснянка1 і веснянка2 та ввести їх у речення. 

 10. Дібрати антонім до слова вершина, навести їхні лексичні значення і скласти речення. 

 11. Навести синонімічний ряд слова адекватний. Один із синонімів увести в речення. 

 12. З’ясувати лексичне значення слів верховина, верховіття, вершити, верховодити, вибагливий і виворіт. 

 13. З’ясувати значення фразеологізму ніколи і в гору глянути та дібрати до нього фразеологічні синоніми.  Один із фразеологізмів увести в речення. 

 14. Із посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори, метонімії і синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) трансформованим фразеологізмом (навести вихідну форму); ґ) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 15. Письмово проаналізувати (текст-аналіз – не менше двох сторінок) матеріал Ганни Веретенник «Химерник слова В’ячеслав Васильченко...» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи:

http://tverdyna.ucoz.ua/publ/novini_z_novin/novini_z_novin/benefis_v_jacheslava_vasilchenka/9-1-0-385 

16. Письмово (кількома реченнями) пояснити, як ви розумієте українське прислів’я «Вода все сполоще, тільки злого слова ніколи».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!