Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3625 Контрольні питання з дисципліни, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Контрольні питання з дисципліни, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

Контрольні питання з дисципліни

Змістовий модуль № 1 (ЗМ1)

 1. Джерела і передумови виникнення інформатики. Особливості економічної інформатики.

 2. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

 3. Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 4. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

 5. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

 6. Формалізація та алго­ритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

 7. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 8. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів. 

Змістовий модуль № 2 (ЗМ2)

 1. Уніфікація подання даних в ПК. Одиниці вимірювання та збереження даних.

 2. Базова апаратна конфігурація ПК: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

 3. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК .

 4. Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі: процесора, шини, оперативного та постійного запам‘ятовуючих пристроїв.

 5. Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

 6. Програмне забезпечення ПК: призначення, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

 7. Класифікація та призначення службових програмних засобів. Огляд ОС та сервісних програм.

 8. Класифікація та призначення прикладних програмних засобів.

 9. Операційні системи. Функції ОС.

 10. Поняття файлу та файлової системи . Мова команд.

 11. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

 12. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 13. Склад Робочого столу. Функції Головного меню. Функція папки Мой компьютер.

 14. Структура типового вікна. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows. Засоби навігації: програма Проводник. Створення “ярликів”.

 15. Службові програми. Форматування дисків.

 16. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера.

 17. Архіватори даних.

 18. Комп’ютерні віруси та інші руйнівні програми. Засоби виявлення та знешкодження вірусів.

Змістовий модуль № 3 (ЗМ3)

 1. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

 2. Можливості текстового редактора Word for Windows.

 3. Склад та функції головного меню, палітра інструментів.

 4. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

 5. Базові операції та прийоми роботи з текстами у текстовому процесорі Microsoft Word.

 6. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів.

Змістовий модуль № 4 (ЗМ4)

 1. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

 2. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 3. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

 4. Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.

 5. Поняття про макроси, їх можливості для автоматизації управління розв‘язку фахових задач.

 6. Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

 7. Основи програмування в середовищі VBA: способи оголошення типів змінних.

 8. Основи програмування в середовищі VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

 9. Основи програмування в середовищі VBA: стандартні типи функцій. Приклад.

 10. Основи програмування в середовищі VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

 11. Основи програмування в середовищі VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів. Поняття умовного оператора.

 12. Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів. Оператор циклу.

Змістовий модуль № 5 (ЗМ5)

 1. Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

 2. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

 3. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 4. Проектування запитів. Типи запитів. Використання запитів.

 5. Проектування форм. Технологія побудови екранних форм.

 6. Проектування звітів. Обчислення у звітах.

Змістовий модуль №6 (ЗМ6)

 1. Класифікація комп'ютерних мереж.

 2. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж.

 3. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

 4. Характеристика мережного програмного забезпечення та мережевих пристроїв і засобів комунікацій.

 5. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції мережних ОС.

 6. Поняття про технології розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

 7. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі. Основні терміни.

 8. Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості.

 9. Засоби підключення до мережі.

 10. Сервіси мережі Internet.

 11. Структура доменної системи.Адресація у мережі Internet .

 12. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet,

 13. функції, технологія їх застосування.

 14. Програми електронної пошти.Відправка файла електронною поштою.

 15. Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості.

 16. Поняття броузера. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 17. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 18. Загальні поняття про експертні системи.

 19. Архітектура експертної системи реального часу.

 20. Основні компоненти експертної системи. База знань.

 21. Міжнародні інформаційні системи у бізнесі.

 22. Біржові операції в реальному часі. Торгівельна платформа MetaTrader:ForexUA

 23. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

 24. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 25. Технологія створення презентацій . Види презентацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!