Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3621 Методичні всказівки до теми 1, Основи інформатики та функціонування персонального комп’ютера, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Методичні всказівки до теми 1, Основи інформатики та функціонування персонального комп’ютера, Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

Змістовий модуль №1 (ЗМ1)

Тема 1. Основи інформатики та функціонування персонального комп’ютера 

Тема 1.1. Теаретичні основи інформатики

Лекція (4 год.)

План

 1. Предмет, мета і завдання дисципліни.

 2. ЇЇ роль у формуванні світогляду сучасного фахівця – економіста в умовах соціально – орієнтованих ринкових відносин.

 3. Джерела і передумови виникнення інформатики.

 4. Особливості економічної інформатики.

 5. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

 6. Дані як джерело інформації. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

 7. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

 8. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 9. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.
Практичне заняття №1 (2 год.)

Тема: Алгоритми типових обчислювальних процесів.

Мета: Навчитись складати схеми алгоритмів для розв‘язку математичних та економічних задач , а також для обробки масивів даних.

Завдання до самостійної роботи (3 год.)
 1. Провести досідження зі літературних джерел по визначенню поняття “Інформація”.

 2. Доповнити конспект з теми: поняття алгоритмізації та способи подання алгоритму.

 3. Скласти звіти з практичних робіт.
Індивідуальні завдання (2 год.)

Скласти графічні схеми складних циклічних і розгалужених алгоритмів за варіантами.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 17,33,38,39 

Тема 1.2. Апаратні засоби та програмне забезпечення

Лекція (6 год.)

План

 1. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

 2. Огляд сучасних ПЕОМ. Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 3. Базова апатарна конфігурація ПК: загальні відомості, структура, призначення і функції складових.

 4. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК (материнської плати, носіїв інформації, тощо) їх експлутаційні та технічні характеристики

 5. Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі.

 6. Основні відомості про периферійні пристрої комп’ютера: принтер, ручні маніпулятори, стрімер, модем, факсмодем, плотер, сканер, мультимедійне обладнання тощо.

 7. Поняття програмного забезпечення (soft-ware).Класифікація.

 8. Базове програмне забезпечення.

 9. Прикладне програмне забезпечення.
Практичне заняття №2 (2 год.)

Тема: Базова конфігурація комп’ютера. Основні пистрої комп’ютера та їх характеристики.

Мета: Ознайомитись з пристроями комп’ютерів та комп’ютерних класів.

Практичне заняття №3 (2 год.)

Тема: Клавіатура ПК

Мета: Ознайомитись і закріпити призначення клавіш методом дослідження.

Практичне заняття №4 (2 год.)

Тема: Одиниці вимірювання інформації. Зберігання інформації в ПК.

Мета: Навчитись визначать об’єм який займає певна інформація в комп’ютері та оволодіти засобами збереження. 

Завдання до самостійної роботи (4 год.)
 1. Скласти даталогіческій опис ровітку комп’ютерной техніки.

 2. Доповнити конспект з питань:
 • Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки.

 • Класифікація та покоління ЕОМ.

 • Огляд сучасних ПЕОМ.

 • Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 1. Скласти звіти з практичних робіт.
Індивідуальні завдання (7 год.)
 1. Скласти конфігурацію комп’ютера для дома і для офісу за допомогою дослідження літературних джерел.
 2. Реферат на тему: Сучастне програмне забезпечення, ії використання у фаховій сфері.

Методи оцінювання: Оцінка.

Література 17,33,38,39,48,53

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 (ЗМ2)

Тема 1.3. Програмне забезпечення: операційні системи

Лекція (4 год.)
План
 1. Алгорітмізація обчислювальних процесів.

 2. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку.

 3. Операційні системи. Функції ОС.

 4. Поняття файлу та файлової системи . Мова команд.

 5. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

 6. Поняття про інсталяцію програм.

 7. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 8. Склад Робочого столу. Функції Головного меню.

 9. Функція папки “Мой компьютер”.

 10. Структура типового вікна. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows. Засоби навігації: програма Проводник. Створення “ярликів”. Організація системи друкування.

 11. Службові програми. Форматування дисків. Тестування та корекція дисків. Оптимізація файлової системи. Відновлення знищеної інформації.

 12. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера.

 13. Архіватори даних.

 14. Комп’ютерні віруси та інші руйнівні програми. Засоби виявлення та знежкодження вірусів 

Практична робота №5 (4 год.)

Тема: Поняття файла та файлової системи. Побудови алгорітму завантаження ОС системи з диску..

Мета: Знайомство з правилами та набуття вмінь введення і виконання команд по створенню, відкриттю і закриттю каталогів, створенню і редагуванню текстових файлів.

Практична робота №6 (2 год.)

Тема: Операційна система MS-DOS

Мета: Знати призначення основних команд MS-DOS для роботи з каталогами і файлами та вміти ними користуватися.

Практична робота №7 (2 год.)

Тема: Операційна система Microsoft Windows. Вікна та дії з ними. Функції головного меню .Поняття “Робочий стіл”. Запуск програм.

Мета: Набути вмінь та навичок роботи з пошуковою та довідковою системами Windows. Уміти користуватися об‘єктом “Мій комп‘ютер”, панелью задач, виконувати дії з вікнами, налаштовувати екран. Уміти користуватися “Головним меню” та “Робочим столом” для запуску програм і настроювання системи.

Практична робота №8 (4 год.)

Тема: Операційна система Microsoft Windows. Папки, файли та їх різновиди, створення ярликів. Програма “Провідник”.

Мета: Уміти створювати, вилучати, копіювати переміщати, перейменовувати папки і файли, а також створювати і використовувати ярлики. Уміти користуватися програмою Провідник для огляду файлової системи ,запуску програм, виконання дій з файлами, папками та їх групами; мати уявлення про архівування файлів та засоби засобами обслуговування комп‘ютера. Познайомитись з антивірусними програмами, засобами виявлення та “лікування” ПК.

Завдання до самостійної роботи (4 год.)
 1. Описати принцип роботи майстра обслуговування комп‘ютера.

 2. Описати можливості та використання програм оболонок (NC, FAR тощо).

 3. Описати типи та класифікацію антивірусних програм і програм архівації даних.

 4. Скласти звіти з практичних робіт.

 5. Робота з тренажерами клавіатури.

5. Доповнити конспект лекції матеріалами з літературних джерел.

Індивідуальні завдання (3 год.)
 1. Проаналізувати та дати оцінку програмам архаторів та антивірусних програмам які існують на сучасному ринку програм.

 2. Провести дослідження стислення файлів різного типу за допомогою програм архіваторів.

Методи оцінювання:Підсумковий письмовий тест.

Література 3,18,21,22,24,29,30,36,43,46,48,51

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!