Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3620 Опис навчальної дисципліни Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

Опис навчальної дисципліни Інформатика та комп'ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

Структура та зміст робочої навчальної програми

Передмова

 • актуальність і зміст дисципліни;

Розвиток економічних інформаційних систем є одним із головних елементів управління економікою країни. Інформаційні системи і комп’ютерні технології використовуються в усіх сферах людської діяльності. Їх застосування відіграє дуже важливу роль у розвитку та модернізації податкової системи України. 

Дисципліна “Інформатика та комп‘ютерна техніка” призначена для оволодіння майбутніми спеціалістами і бакалаврами економічного напрямку фундаментальними основами знань з комп‘ютерних технологій на базі яких провадиться подальше вивчення спеціальних дисциплін, пов’язаних з фаховою діяльністю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати знання з теорії і практики використання сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень.

Програма курсу “Інформатика та комп‘ютерна техніка” охоплює достатній обсяг матеріалу, який дозволяє підготувати бакалаврів належного рівня. Вона складена згідно з вимогами “Положення про програму дисципліни” і є нормативним документом, який визначає мету і завдання курсу, місце курсу серед дисциплін професійної підготовки. 

 • мета і завдання дисципліни;

Мета курсу "Інформатика та комп`ютерна техніка" - дати студентам знання:

 • з теоретичних основ принципів побудови і функціонування сучасних та перспективних обчислювальних машин (hardware);

 • принципів організації обчислювальних процесів на персональних комп‘ютерах і основ їх алгоритмізації (algorithm);

 • з основ сучасного програмного забезпечення (software) персональних комп‘ютерів;

 • виробити вміння і навички для застосування сучасних програмних продуктів у майбутній фаховій діяльності, орієнтуватися у складних комп'ютерних мережах.

Завдання курсу. Полягає у тому, щоб навчити студента системі прийомів і методів роботи з апаратними та програмними засобами, щоб кожен з них отримав практичні вміння і навички роботи на сучасних персональних комп‘ютерах для реалізації при­кладних завдань. 

 • вимоги до знань і вмінь студентів;

Критерії оцінки успішності повинні відповідати навчальній програмі й найбільш важливим вимогам до знань студентів:

1. Знання фактів, явищ. Вірне , науково достовірне їх пояснення.

2. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, методами, правилами; вміння користуватися ними при пояснені нових фактів, розв‘язуванні різних питань і виконанні практичних завдань.

3. Максимальна ясність, точність думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх.

4. Знання повинні мати практичну значимість: застосування їх безпосередньо на комп‘ютері.

Усні відповіді повинні бути повними, логічними, доведеними. Письмові та електронні звіти з практичних і індивідуальних самостійних робіт, повинні бути виконані з точним дотриманням методичних вказівок, інструкцій, акуратно оформлені.

При визначення підсумкового рейтингу студентів за кредитно – модульною системою оцінки знань згідно до вимог Болонської декларації використовується наступна шкала оцінки знань: 

У підсумку ступінь Х “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом

Від 1 до 32 балів

У підсумку ступінь FХ “незадовільно” з можливістю повторного складання при комісії

Від 33 до 49 балів

У підсумку ступінь DE“задовільно”

Від 50 до 66 балів

У підсумку ступінь BC“добре”

Від 67 до 83 балів

У підсумку ступінь A“відмінно”

Від 84 до 100 балів

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені

100 балів

Допуск або звільнення студента від іспиту та визначення підсумкового рейтингу і державної оцінки здійснюється з урахуванням суми всіх модульних результатів . Студент має право на звільнення від іспиту, якщо кількість балів набрана за підсумками всіх модулів складає від 50 до 100 балів.

До іспиту допускаються студенти, які у підсумку набрали від 33 до 49 балів, а також ті студенти , які виявили бажання перевищити підсумковий результат шляхом другої спроби на екзаменаційних випробуваннях.

Якщо студент у підсумку набрав менше 33 балів – він буде недопущений до іспиту і повинен обов‘язково пройти курс повторного навчання.

 •  значення дисципліни;

Інформатика та комп’ютерна техніка” – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за напрямом „Економіка і підприємництво” спеціальності 6.050100 „Фінанси” ( „Фінансовий моніторинг”)та предметом вивчення якої є сучасні комп’ютерні технології обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж.

 • міжпредметні зв’язки;
 1. Політекономія.

 2. Вища математика.

 3. Гроші і кредит.

 4. Теорія імовірності.
 • методи і форми викладання дисципліни;

Вивчення дисципліни передбачає лекційні і практичні заняття в спеціалізованих лабораторіях персональних комп‘ютерів, які повинні бути з‘єднані у локальну комп‘ютерну мережу. Під час вивчення курсу студенти виконують індивідуальне завдання під керівництвом викладача за варіантами. Значна частина матеріалу дисципліни студентами вивчається самостійно.

 • форми і засоби проміжного та підсумкового контролю.

Форми проведення поточного контролю, їх періоди визначаються робочим планом викладача. Поточний контроль виконання практичних завдань проводиться у вигляді захисту практичних та індивідуальних робіт . Перевірка теоретичних знань з дисципліни здійснюється шляхом тестування з допомогою тестової оболонки і в режимі питання-відповідь в локальній мережі за допомогою сервісу Intranet Real Chat (спілкування в режимі реального часу) .

Для даної спеціальності встановлений один підсумковий контроль у вигляді іспиту , після завершенню вивчення дисципліни.

Підсумкова оцінка визначається за кредитно – модульною системою оцінки знань на підставі результатів одержаних студентом на протязі вивчення всього курсу. Студенти , які виявили бажання перевищити підсумковий результат шляхом другої спроби на екзаменаційних випробуваннях складають іспит з дисципліни в письмовому вигляді. Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань та одного практичного , яке виконується на персональному комп‘ютері. 

Структура та зміст робочої навчальної програми

Складові робочої навчальної програми

Робоча навчальна програма розробляється за такою структурою:

1. Передмова, де зазначаються:

 • актуальність і зміст дисципліни;

 • мета і завдання дисципліни;

 • вимоги до знань і вмінь студентів;

 •  значення дисципліни;

 • міжпредметні зв’язки;

 • методи і форми викладання дисципліни;

 • форми і засоби проміжного та підсумкового контролю.
 1. Опис навчальної дисципліни

 2. Структура навчальної дисципліни

 3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями: теми та плани лекційних, семінарських та практичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, літературні джерела

 4. Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою

 5. Перелік тем курсових робіт, рефератів, тематика наукових робіт

 6. Контрольні питання з дисципліни:
 • перелік питань до залікових кредитів;

 • перелік питань з курсу.

Рекомендована література (основна і додаткова) 

 

Опис навчальної дисципліни Інформатика та комп'ютерна техніка

Предмет: “Інформатика та комп’ютерна техніка” – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 6050100 “Оподаткування” та 6050100“Контроль і ревізія”. Предметом вивчення якої є сучасні комп’ютерні технології обробки інформації, які зорієнтовані на розподільну обробку даних на основі автоматизованих робочих місць, інформаційних, експертних і навчальних систем, локальних і глобальних комп‘ютерних мереж. Дисципліна призначена створювати фундамент професійний освіти в вищих навчальних закладах. 

Мета: Надати цілісне представлення про інформатику та компьютерну технику, їх ролі в розвитку суспільства. Розкрити сутність і можливості технічних та програмних засобів. Сформувати зрозуміння – с який цілю і яким чином можливо використовувати інформаційні системи і технології. Формування певного світозору у інформаційної сфері, засвоєння інформаційної культури, цілеспрямовано працювати із інформацією, професійно використовувати її для отримання, обробки та передавання комп'ютерних інформаційних технологій і відповідних технічних та програмних засобів. Підготовка фахівців такого рівня кваліфікації, який забезпечуватиме їм мобільність, конкурентні переваги не тільки на національному, але й міжнародному ринку праці, формування у студентів фундаментальних знань з комп’ютерних технологій. 

Попередні дисципліни: „Основи інформатики”. “Інформатика”. “Математика”. 

Змістово-модульна структура дисципліни

Курс: 1

Семестр: 1,2

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 ЕСТS                                                   7

 

 

Модулів:

к-сть модулів                                     5

 

Змістових модулів:

 к-сть модулів                                    6

 

Загальна кількість годин:

к-сть годин                                         270

 

 

Шифр та назва напряму (0501-“Економіка і підприємництво”

 

Шифр та назва спеціальності: 6.050100”Оподаткування” “Контроль і ревізія”

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: 1

Семестр: 1, 2

Лекції:                                           44

Практичні:                                   100

Самостійна робота:                  63

Індивідуальні завдання:        63

Вид контролю:

1 семестр                                      залік

2 семестр                                   іспит

Структура навчальної дисципліни

„Інформатика та комп’ютерна техніка”

за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

спеціальності 6050100 „Оподаткування”, “Контроль і ревізія”

№ п/п

Змістові модулі

Кількість годин

Всього

Лекцій

Практичні заняття

Індивід. заняття

СРС

Модуль 1 = 1,5 залікових кредити (59 години)

Змістовий модуль 1 (Т.1.1-Т.1.2) Основи інформатики та функціонування ПК

 1.  

Вступ. Предмет, зміст та завдання предмету

2

1

 

 

1

 1.  

Основні положення. Інформація , економічна інформація, інформаційні технології , інформаційне суспільство. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації

4

1

1

1

1

 1.  

Подання інформації. Способи представлення та одиниці вимірювання інформації в ПЕОМ.

4

1

1

1

1

 1.  

Апаратне забезпечення ПК. Базова апаратна конфігурація ПЕОМ. Периферійні пристрої комп'ютера

21

3

8

6

4

 1.  

Програмне забезпечення

5

2

2

1

 

Всього по заліковому кредиту

Форма контролю-письмовий тест (1 год)

36

8

12

9

7

Змістовий модуль 2 (Т.1.3) Програмне забезпечення, операційні системи

 1.  

Алгоритмізація обчислювальних процесів. Формалізація та алгоритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму.

9

2

4

1

2

 1.  

Операційні системи. Функції ОС. Поняття файлу та файлової системи Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів. Архіватори даних. Комп’ютерні віруси та засоби виявлення та знешкодження їх.

14

2

8

2

2

Всього по заліковому кредиту

Форма контролю-письмовий тест і складання блок схеми(1 год)

23

4

12

3

4

Всього по модулю:

 Підсумкова оцінка по 1-му модулю

59

12

24

12

11

Усього за 1 семестр

59

12

24

12

11

Модуль 2 = 1 заліковий кредит (36 години) Системи обробки інформації

Змістовий модуль 3 (Т.2.1) Системи обробки текстової інформації

 1.  

Системи обробки тексту, основні положення

8

2

2

2

2

 1.  

Базові можливості текстових процесорів (створення, збереження, форматування, корегування, автоматизація)

18

2

8

4

4

 1.  

Автоматизація роботи з текстами та можливості текстових процесорів створення електронних документів та книг

10

2

2

4

2

Всього по заліковому кредиту

Форма контролю-письмовий тест і виконання завдання в режимі OnLine(1 год)

36

6

12

10

8

Модуль 3 = 1,5 залікових кредита (65 години) Системи обробки інформації

Змістовий модуль 4 (Т.2.2-Т 2.3) Системи обробки табличних даних

 1.  

Системи табличного оброблення даних, основні положення.

9

1

4

2

2

 1.  

Функціональні можливості табличних процесорів

14

2

4

4

4

 1.  

Технологія роботи в електронної таблиці

9

1

4

2

2

 1.  

Засобі автоматизованого програмування в середовищі EXCEL

8

1

2

1

4

 1.  

Макроси, як засіб автоматизації роботи, основні поняття

9

1

4

2

2

 1.  

Вбудований редактор Visual Basic for Application

16

2

6

4

4

Всього по заліковому кредиту

Форма контролю-Складання програм за індивідуальним завданням (1 год)

65

8

24

15

18

Модуль 4 = 1,5 залікових кредити (46 години) Системи обробки інформації

Змістовий модуль 5 (Т.2.4) Системи управління базами даних

 1.  

Основні поняття (база даних, види моделей даних)

9

2

4

1

2

 1.  

Реляційний підхід до побудови інфологічної моделі

11

2

6

1

2

 1.  

Функціональні можливості СУБД

16

2

8

2

4

 1.  

Основи технології роботи в СУБД

10

2

4

2

2

Всього по заліковому кредиту

Форма контролю-письмовий тест (1 год)

46

8

22

6

10

Модуль 5 = 1,5 залікових кредити (64 години) Використання комп’ютерних технологій і мереж

Змістовий модуль 6 (Т.3.1-Т.3.4) Системи управління базами даних

 1.  

Комп'ютерні мережі, основні положення, комунікаційне середовище та передавання даних

4

2

0

2

0

 1.  

Архітектура комп'ютерних мереж, локальні обчислювальні мережі (класифікація, топологія, можливості підключення до інших систем, обмін даними).

8

2

2

2

2

 1.  

Глобальна співдружність комп'ютерних мереж Internet (структура, можливості доменної системи та адресація, технології створення Web– сторінок. Web дизайн. Мова HTML)

16

2

6

4

4

 1.  

Експертні системи та навчальні системи

12

2

2

6

2

 1.  

Технологія використання комп’ютерної техніки в економіці й фахової діяльності

20

2

4

6

8

 1.  

Підсумкове заняття (семінар)

4

0

4

 

 

Всього по заліковому кредиту

Форма контролю-письмовий тест (1 год)

64

10

18

20

16

Усього за 2 семестр

211

32

76

51

52

Разом по курсу 

270

44

100

63

63

  

Розподіл балів при рейтинговій системі з навчальної дисципліни “Інформатика та комп'ютерна техніка” для груп ОБК, ОБП

Модулі

Модуль 1= 100 балів

 

Змістові модулі

ЗМ 1

ЗМ 2

Підсумкова атестація з модульного контролю

100 балів

Кількість балів за ЗМ

40

60

Тема

Т 1.1

Т 1.2

Контрольний захід

10

Т 1.3

Контрольний захід

10

 

Активність на сем. та практ. заняттях

4

10

30

Виконання самостійної роботи

3

3

10

Виконання індивідуальної роботи

3

7

10

 

Модулі

Модуль 2 = 15 балів

 

 

Змістові модулі

ЗМ 3

Підсумкова атестація з модульного контролю

сума балів 15

Кількість балів за ЗМ

15

Тема

Т 2.1

Контрольний захід

3

 

Активність на сем. та практ. заняттях

7

Виконання самостійної роботи

1

 

Виконання індивідуальної роботи

4

 

Модулі

Модуль 3= 15 балів

 

Змістові модулі

ЗМ 4

Підсумкова атестація з модульного контролю сума балів 15

Кількість балів за ЗМ

15

Тема

Т 2.2

Т 2.3

Контрольний захід

4

 

Активність на сем. та практ. заняттях

3

3

Виконання самостійної роботи

1

1

Виконання індивідуальної роботи

1

2

 

Модулі

Модуль 4 = 16 балів

 

Змістові модулі

ЗМ 5

Підсумкова атестація з модульного контролю сума балів 16

Кількість балів за ЗМ

16

Тема

Т 2.4

Контрольний захід

3

 

Активність на сем. та практ. заняттях

6

Виконання самостійної роботи

1

 

Виконання індивідуальної роботи

5

 

Модулі

Модуль 5=14 балів

 

Змістові модулі

ЗМ 6

Підсумкова атестація з модульного контролю сума балів 14

Кількість балів за ЗМ

5

Тема

Т 3.1

Т 3.2

Т 1.3

Контрольний захід

2

 

Активність на сем. та практ. заняттях

1

1

1

Виконання самостійної роботи

1

1

1

 

Виконання індивідуальної роботи

2

2

2

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!