Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3619 Робоча навчальна програма з курсу Інформатика та комп’ютерна техніка, НУДПСУ

Робоча навчальна програма з курсу Інформатика та комп’ютерна техніка, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Кафедра інформаційних систем і технологій 

 

Робоча навчальна програма з курсу Інформатика та комп’ютерна техніка

для підготовки бакалаврів

за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” спеціалізації “Податковий контроль і аудит”, “Контроль і ревізія”

денної форми навчання

статус дисципліни: Нормативна

 

Ірпінь – 2006

Робоча програма курсу "Інформатика та комп‘ютерна техніка" складена на основі ОПП, затвердженої в 2003 році.        

Автор І.О. Сафронова, ст. викладач 

Рецензент С.П.Ріппа, д.е.наук, профессор

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій 

протокол № ____ від "___"___________2006 р.        

Завідувач кафедрою ________________ В.А Одинець 

Погоджено

На засіданні вченої ради факультету економіки і оподаткування

Протокол №___ від “_____”_________2006 р. 

Голова вченої ради факультету

економіки і оподаткування _______________ Калач Г.М., к.е.н., доцент

Завідувач навчально-методичного відділу_______________Чілікін А.А.

Реєстраційний № ________ 

ЗМІСТ 

Структура та зміст робочої навчальної програми.. 5

Передмова.. 5

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 8

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 9

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ.. 12

Змістовий модуль №1 (ЗМ1) ТЕМА 1. Основи інформатики та функціонування персонального комп’ютера... 12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 (ЗМ2) Тема 1.3. Програмне забезпечення: операційні системи... 14

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3 (ЗМ3) ТЕМА 2. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ.. 15

Тема 2.1. Системи обороблення тексту. 15

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №4 (ЗМ4) 16

Тема 2.2. Системи обробки табличних даних. 16

Тема 2.3. Засоби макропрограмування в середовищі MS Excel. 18

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №5 (ЗМ5) ТЕМА 6. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ.. 18

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №6 (ЗМ6) ТЕМА 3. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Й ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 20

Тема 3.1. Комп’ютерні мережі й телекомунікації 20

Тема 3.2. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet 21

Тема 3.3 Експертні та навчальні системи. 22

Тема 3.4 Технологія використання комп'ютерної техніки в економіці і менеджменті 22

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.. 24

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 25

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ.. 26

ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ... 29

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ.. 36

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ.. 37

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 41

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТ.. 43

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!