Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3618 Питання для самоперевiрки з курсу Економічна інформатика, НУДПСУ

Питання для самоперевiрки з курсу Економічна інформатика, НУДПСУ

« Назад

 1. Джерела і передумови виникнення інформатики. Особливості економічної інформатики.

 2. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

 3. Загальні поняття про економічну інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

 4. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

 5. Формалізація та алго­ритмізація як етапи підготовки завдань для автоматизованого їх розв‘язку: загальні поняття; необхідність створення математичної моделі, алгоритму.

 6. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 7. Схеми алгоритмів типових обчислювальних процесів.

 8. Уніфікація подання даних в ПК. Одиниці вимірювання та збереження даних.

 9. Базова апаратна конфігурація ПК: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

 10. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузла ПК .

 11. Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

 12. Програмне забезпечення ПК: призначення, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

 13. Операційні системи. Функції ОС.

 14. Поняття файлу та файлової системи . Мова команд.

 15. Програми оболонки. Можливості використання та настроювання.

 16. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 17. Склад Робочого столу. Функції Головного меню. Функція папки Мой компьютер.

 18. Структура типового вікна. Робота з файлами, каталогами, дисками в ОС Windows. Засоби навігації: програма Проводник. Створення “ярликів”.

 19. Службові програми. Форматування дисків.

 20. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера. Майстер обслуговування комп‘ютера.

 21. Архіватори даних.

 22. Комп’ютерні віруси та інші руйнівні програми. Засоби виявлення та знешкодження вірусів.

 23. Класифікація комп'ютерних мереж.

 24. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютернихмереж.

 25. Поняття серверу, робочої станції. Основні відомості про методи та процедури обміну даними (протоколи обміну даними).

 26. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі. Основні терміни.

 27. Сервіси мережі Internet.

 28. Структура доменної системи.Адресація у мережі Internet .

 29. Програми електронної пошти.Відправка файла електронною поштою.

 30. Поняття броузера. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 31. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 32. Адаптація середовища Word for Windows до вимог користувача.

 33. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

 34. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 35. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення. Технологія створення діаграм та графіків на основі табличних даних.

 36. Основи програмування в середовищі VBA: типи даних.

 37. Основи програмування в середовищі VBA: способи оголошення типів змінних.

 38. Основи програмування в середовищі VBA: поняття змінної. Правила для імен змінних.

 39. Основи програмування в середовищі VBA: стандартні типи функцій. Приклад.

 40. Основи програмування в середовищі VBA: програмування лінійних обчислювальних процесів.

 41. Основи програмування в середовищі VBA: програмування розгалужених обчислювальних процесів. Поняття умовного оператора.

 42. Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів. Оператор циклу.

 43. Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

 44. Принципи організації даних за “реляційною моделлю”. Основні поняття.

 45. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 46. Проектування запитів. Типи запитів. Використання запитів.

 47. Проектування форм. Технологія побудови екранних форм.

 48. Проектування звітів. Обчислення у звітах.

 49. Загальні поняття про експертні системи. Методика побудови.

 50. Вимоги яким повинні відповідати експертні системи.

 51. Біржові операції в реальному часі. Торгівельна платформа MetaTrader:ForexUA

 52. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 53. Технологія створення презентацій . Види презентацій.

 54. Основи програмування в середовищі VBA: програмування циклічних процесів. Оператор циклу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!