Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3617 Опис та структура навчальної дисципліни Економічна інформатика, НУДПСУ

Опис та структура навчальної дисципліни Економічна інформатика, НУДПСУ

« Назад

Опис навчальної дисципліни Економічна інформатика

Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів з використанням економічних даних.

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Змістово-модульна структура дисципліни

 

Курс: 1-2

Семестр: 2,3

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

Кількість кредитів:

- національних – 3,3

- ЕCTS - 5,0

 

Модулів:2

 

Змістовних модулів:5

 

Загальна кількість годин - 180

 

 

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 

Нормативна

Рік підготовки: 1,2

Лекції: 18 год.

Практичні: заняття:: 54 год.

Самостійна робота: 77год.

Індивідуально – консультаційні заняття: 28год.

Вид контролю:

іспит – 3 год.

Передумови вивчення (попередні дисципліни): базові знання із шкільного курсу “Інформатика”, "Математика" та практичні навички користувача ПК.

 Структура навчальної дисципліни

Економічна інформатика

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

 

№ теми з/п

Змістові модулі

Кількість годин

Усього

Лекції

Практичні заняття

ІКЗ

СРС

Модуль І = 2,5 залікових кредити

ЗМ1 (Т.1-3) Основні поняття економічної інформатики

Т 1. Предмет, методи і завдання дисципліни

6

1

 

 

 

Т 2. Теоретичні основи економічної інформатики

 

1

4

Т 3. Системне забезпечення інформаційних процесів

12

1

4

1

6

Усього по заліковому кредиту

Форма контролю – контрольний тест

18

2

4

2

10

ЗМ2 (Т.4-7) Мережеві технології

Т 4. Загальні поняття про комп’ютерні мережі. Мережеві технології

6

1

2

1

2

Т 5. Застосування Інтернету в економіці

11

1

4

2

4

Т 6. Основи ВЕБ-дизайну

11

1

4

2

4

Т 7. Організація комп'ютерної безпеки та захисту інформації

8

1

2

1

4

Усього по заліковому кредиту

Форма контролю – контрольна робота

36

4

12

6

14

ЗМ3 (Т.8)Програмні засоби роботи зі структурованими документами

Т 8.1. Текстові редактори

12

2

4

1

2

Т 8.2. Табличні процесори

14

2

6

1

2

Т 8.3. Програми підготовки комп’ютерних презентацій

5

 

 

2

6

Т 8.4. Програми - органайзери

5

 

 

2

6

Усього по заліковому кредиту

Форма контролю – контрольний тест

36

4

10

6

16

Модульна контрольна робота по І модулю

Усього за ІІ семестр

90

10

26

14

40

Модуль ІІ = 2, 5 залікових кредити

ЗМ4 (Т.9). Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Т 9.1. Бази даних (БД).

8

2

 

2

4

Т 9.2. Системи управління базами даних. Технологія роботи з СУБД MS Access

28

2

12

4

10

Усього по заліковому кредиту

Форма контролю - контрольний тест

36

4

12

6

14

ЗМ5 (Т.10-12) Практичне використання інформаційних систем і технологій

Т 10. Основи офісного програмування.
Система VBA.

24

2

10

4

8

Т 11. Експертні і навчальні системи

13

1

2

2

8

Т 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій

14

1

4

2

7

Усього по заліковому кредиту

Форма контролю - контрольний тест

51

4

16

8

23

Модульна контрольна робота по ІІ модулю

Разом годин за ІІІ семестр + Іспит

87+3

8

28

14

37

Разом годин з курсу

180

18

54

28

77

 

Примітка:

Наукова робота та інші творчі здобутки студента. Оцінка здійснюється за підсумками семестру при формуванні сумарної модульної оцінки в т.ч. з урахуванням результатів наукової роботи та участі протягом семестру у тренінгових семінарах – всього на семестр 5 балів.

ЗМ – змістовий модуль; М – модуль.

За несвоєчасність виконання завдань студентом кількість запланованих балів може бути зменшена.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!