Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3604 Захист та оцінювання результатів виробничої практики, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Захист та оцінювання результатів виробничої практики, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

Захист та оцінювання результатів виробничої практики

Аналіз і оцінка знань, умінь та навичок студента – невід'ємний важливий структурний компонент навчального процесу, який є завершальним в оволодінні певним змістовним блоком, своєрідною сполучною ланкою в системі навчальної діяльності особистості.

Об'єктом оцінювання є рівень опанування студентом змісту освіти як інтегрованого результату його навчальної діяльності, його компетенції. Критерієм оцінки знань, умінь та навичок студентів є точно обрана величина, що вимірює якості навчальної діяльності. Вибрані критерії відповідають цілям і завданням виробничої практики зі спеціальності.

Навчальна діяльність врешті-решт має не лише дати людині суму знань, умінь чи навичок, а сформувати рівень компетенції.

Результати контролю знань і вмінь студентів виражаються в оцінці. Оцінка – це визначення і вираження (в умовних знаках - балах, а також оцінних судженнях викладача) ступеня засвоєння тим, хто навчається знань і вмінь, установлених програмою.

Графік захисту звіту про проходження виробничої практики розробляється деканатом економічного факультету. Студент складає звіт про практику одночасно з її проходженням на відповідному робочому місці і у встановлені терміни здає його на кафедру.

Під час захисту звіту студенти мають показати глибокі знання з ведення обліку на підприємстві, складання за його даними звітності, організації автоматизованого опрацювання інформації. Студент має критично оцінити чинну практику організації облікової роботи на підприємстві, довести обґрунтованість і доцільність своїх пропозицій щодо його вдосконалення.

Під час оцінки звіту враховуються характеристика, видана керівником практики від підприємства, зміст звіту, хід захисту, висновки керівника практики від вищого навчального закладу.

Звіт про проходження виробничої практики захищається у присутності студентів групи. Процедура захисту полягає в наступному:

а) студент стисло (до 10 хвилин) доповідає про отримані результати проведеного дослідження, ілюструє доповідь наочними матеріалами;

б) студент відповідає на питання, поставлені викладачем;

в) оцінювання роботи.

Результати захисту оцінюються за чотирибальною системою та фіксуються на титульному аркуші звіту про проходження виробничої практики – «Захищено. Оцінка. Дата і підпис викладача», у відомості та у заліковій книжці студента.

Рівень виконання звіту про проходження виробничої практики визначається за допомогою системи оцінювання, яка використовується у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

Таблиця 1

Шкала оцінювання звіту про проходження виробничої практики студента 

За шкалою ЕСТS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

A

90–100

Відмінно

В

82–89

Добре

C

75–81

D

67–74

Задовільно

E

60–66

1–59

Незадовільно (із можливістю повторного складання)

Оцінка «відмінно», 90 – 100 балів (А) ставиться, коли студент:

- вільно володіє навчальним матеріалом на основі всього комплексу вивченої спеціальності, обліково-аналітичної літератури й законодавчо-нормативної бази;

- глибоко і повно оволодів понятійним апаратом; демонструє культуру спеціальної мови та використовує сучасну термінологію;

- вільно та аргументовано висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, вміє самостійно здобувати знання;

- цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповіді на поставлені запитання;

- демонструє здібності аналітичного міркування, вміння робити порівняння, моделювати дії та події, аналізувати різну інформацію з питання й знаходити правильне рішення проблеми;

- уміє пов'язувати теорію з практикою: розв’язує практичні задачі, виробничі ситуації; самостійно оцінює різноманітні виробничі ситуації, використовує набуті знання й уміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисте рішення;

- виявляє творчий підхід до індивідуальних і колективних завдань під час самостійної роботи; без допомоги викладача знаходить джерела інформації та використовує одержані відомості відповідно до мети й завдань власної пізнавальної діяльності;

- використовує свої знання у науковій роботі, виявляє творчі здібності;

- розуміє економічний зміст господарських операцій, користується аналітичним понятійним апаратом, досконало володіє професійними навичками та вміннями, дотримується логічної послідовності й порядку проведення розрахунків конкретних показників, без помилок виконує арифметичні обчислення, правильно будує факторні моделі, розраховує величину впливу факторів на результативний показник, використовуючи відповідні прийоми елімінування, аргументовано наводить висновки за результатами проведеного аналізу;

- складає і оформлює звіт з виробничої практики відповідно до вимог (звіт має структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики аналітичних робіт, їх виконання підтверджене відповідними розрахунками та доданими бухгалтерськими документами), подає його для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базового підприємства та рецензію керівника практики від навчального закладу;

- виконує 100 % програми практики;

- на основі проведеного дослідження й виконаних під час практики обліково-аналітичних робіт робить ґрунтовні висновки, розробляє не менш як три пропозиції щодо підвищення якості та ефективності аналітичних робіт на базовому підприємстві.

Оцінка «добре», 82 – 89 балів (В) ставиться, коли студент:

- вільно володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури й законодавчо-нормативної бази; вільно (самостійно) застосовує його при розв’язанні стандартних практичних облікових ситуацій і професійних завдань;

- демонструє здібності аналітичного міркування, вміння робити порівняння, аналізувати різну інформацію;

- може виконувати необхідні розрахунки;

- демонструє цілісність, системність, логічну послідовність виконання завдання;

- припускає одну-дві несуттєві (непринципові) помилки, самостійно виправляє їх, знаходить переконливі аргументи на підтвердження своїх дій;

- форма та зміст відповіді мають окремі неточності;

- розуміє економічний зміст господарських операцій, користується аналітичним понятійним апаратом, досконало володіє професійними навичками та вміннями, дотримується логічної послідовності й порядку проведення розрахунків конкретних показників, без помилок виконує арифметичні обчислення, правильно будує факторні моделі, розраховує величину впливу факторів на результативний показник, використовуючи відповідні прийоми елімінування, аргументовано наводить висновки за результатами проведеного аналізу;

- звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно до вимог (звіт має структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базового підприємства та рецензію керівника практики від навчального закладу;

- виконує 90 % програми практики;

- на основі проведеного дослідження й виконаних під час практики аналітичних робіт та аудиторських процедур робить ґрунтовні висновки, розробляє не менш як три пропозиції щодо підвищення якості та ефективності аналітичних робіт на базовому підприємстві.

Оцінка «добре», 75 – 81 балів (С) ставиться, коли студент:

- володіє навчальним матеріалом у повному обсязі на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури й законодавчо-нормативної бази;

- здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень;

- уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, застосовувати її на практиці, контролювати власну навчальну діяльність;

- розуміє економічний зміст господарських операцій, демонструє культуру спеціальної економічної мови, використовує сучасну термінологію, володіє професійними навичками та вміннями, дотримується логічної послідовності і порядку проведення розрахунків конкретних показників, без помилок виконує арифметичні обчислення, правильно будує факторні моделі, розраховує величину впливу факторів на результативний показник, використовуючи відповідні прийоми елімінування, але недостатньо аргумен­товано наводить висновки за результатами вирішення завдань.

- грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; припускає дві-три непринципові помилки (наприклад, не методичні, а арифметичні), які під керівництвом викладача вміє виправити, знаходить при цьому аргументи для підтвердження певних дій;

- складає і оформлює звіт з виробничої практики згідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками), подає його для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базового підприємства та рецензію керівника практики від навчального закладу;

- виконує не менше ніж 80 % програми практики; на основі проведеного дослідження й виконаних під час практики аналітичних робіт та аудиторських процедур робить ґрунтовні висновки, розробляє не менш ніж дві пропозиції щодо підвищення якості та ефективності аналітичних робіт на базовому підприємстві.

Оцінка «задовільно», 67 – 74 балів (D) ставиться, коли студент:

- володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні;

- виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки;

- завдання виконує, але припускає одну-дві методологічні помилки;

- за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти припущені помилки;

- розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, користується професійним понятійним апаратом, володіє методикою виконання аналітичних робіт, дотримується логічної послідовності і порядку розрахунків конкретних показників, правильно будує факторні моделі, з помилками розраховує величину впливу факторів на результативний показник, використовуючи відповідні прийоми елімінування, висновки й аргументації за результатами вирішення завдання поверхневі;

- складає й оформлює звіт з виробничої практики згідно з вимогами (звіт має структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками), подає його для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства; зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу, до захисту усуває;

- виконує не менше 70 % програми практики;

- на основі проведеного дослідження й виконаних під час практики аналітичних робіт та аудиторських процедур робить висновки, розробляє не менше ніж одну пропозицію щодо підвищення якості та ефективності аналітичних робіт на базовому підприємстві.

Оцінка «задовільно», 60 – 67 балів (Е) ставиться, коли студент:

- володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або частково, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину;

- виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки;

- завдання виконує, але припускає одну-дві методологічні помилки;

- за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти припущені помилки, але при цьому відповідає не на всі додаткові запитання викладача;

- розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, невпевнено користується понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових робіт, але порушена логічна послідовність проведених розрахунків і порядок обчислення конкретних показників, не правильно побудовані факторні моделі, висновки й аргументації за результатами вирішення завдання поверхневі;

складає й оформлює звіт з виробничої практики відповідно до вимог (звіт має структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками), подає його для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, недоліки і зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу, до захисту усуває доопрацюванням;

- виконує не менше ніж 60 % програми практики; на підставі проведеного дослідження й виконаних під час практики аналітичних робіт та аудиторських процедур робить висновки, розробляє кілька загальних пропозицій щодо підвищення якості та ефективності аналітичних робіт, які не мають прикладного характеру.

Оцінка «незадовільно», 1 – 59 балів (FX) ставиться, коли студент:

- має розрізнені безсистемні знання;

- володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями;

- демонструє незнання та нерозуміння навчального матеріалу, не відповідає на основні та додаткові запитання викладача;припускає помилки у визначенні термінів, що призводить до викривлення їх змісту;

- практичні завдання виконує з порушенням методологічної (логічної) послідовності, припускає помилки, які призводять до порушення чинного законодавства, не володіє методикою проведення аналітичних розрахунків, складання форм звітності підприємства і не розуміє змісту облікових регістрів які є інформаційною базою для проведення аналітичних розрахунків;

- припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, неправильно виконує необхідні розрахунки;

- не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та додаткові запитання викладача;

- складає й оформлює звіт з виробничої практики з порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник містить перелік виконаних студентом під час практики облікових робіт без їх опису, їх виконання (не в достатній кількості), підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками), подає його для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, який містить суттєві зауваження щодо знань та вмінь студента, його професійних навичок, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу недоліки до захисту студентом не усунено;

- виконує менше ніж 60 % програми практики;

- на основі проведеного дослідження й виконаних під час практики аналітичних робіт та аудиторських процедур не може зробити висновки, у звіті відсутні будь-які пропозиції щодо підвищення якості та ефективності аналітичних робіт на базовому підприємстві.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!