Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3598 Аудит грошових коштів і розрахункових операцій, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аудит грошових коштів і розрахункових операцій, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

10. Аудит грошових коштів і розрахункових операцій 

Перед початком практики з цієї теми студент повинен ознайомитися з нормативними документами щодо ведення касових, розрахункових і кредитних операцій.

Метою проведення аудиту є висловлення аудитором думки щодо повноти, достовірності, законності й об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку операцій з готівкою в національній валюті. Аудиторську перевірку студент проводить із застосуванням таких робочих документів аудитора:

Робочий документ 10.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Висновок про перевірку каси

м. Луцьк, “___”___________________200__р.

Наявність грошей                                                                           ______________

Залишок готівки на “___”_____20__р. у відповідності ________

зі звітом касира

Надійшло грошей в касу за прибутковими касовими документами №____  

за “___”______200___ р.    ______________

Видано із каси за прибутковими касовими ордерами №____

за “___”________200___ р.     ______________

Залишок грошей на момент перевірки за даними обліку

(рядки 2+3+4)    ______________

Результат: недостача (рядки 5-1) або надлишок  ______________

Останні номери прибуткових і видаткових касових документів

І відповідні суми    ______________ 

“____”_________________200___р.

Робочий документ 10.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Відомість виявлення аудитором неправильно оформлених касових документів

Журнал-ордер

Назва і зміст документа

Сума

Суть порушення

Особи, відповідальні за порушення

Заходи за усунення порушення

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 10.5

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Відомість перевірки грошових коштів на поточному рахунку

Показник

За даними обліку

За виписками банку

1

Залишок на початок місяця

 

 

2

Оборот за дебетом

 

 

3

Оборот за кредитом

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 10.6

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка залишків дебіторської заборгованості

станом на _____________________

Рахунок у головній книзі

Залишок по головній книзі

Залишок по журналу-ордеру

Відхилення

Причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.7

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Перелік актів звірки на підтвердження дебіторської заборгованості

Дебітор (повна назва підприємства без скорочення)

Код рядка у

журналі

Сума дебітор-ської за- боргова-ності

Дата виникнен-ня заборго-ваності

Підста-ва виник-нення заборго-ваності

Згідно акта звірки від дебітора

Приміт-ка (розбіж-ності)

сума

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 10.8

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Звірка залишків кредиторської заборгованості станом на _______________

Рахунок у головній книзі

Залишок по головній книзі

Залишок по журналу

Відхилення

(гр. 2 – гр. 3)

Причини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 10.9

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Перелік актів звірки на підтвердження кредиторської заборгованості станом на _________________

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення)

Код рядка у

журналі

Сума кредитор-ської за- боргова-ності

Дата виникнення заборго-ваності

Підстава виник-нення заборго-ваності

Згідно акта звірки від кредитора

Примітка (відхи-лення, причини)

сума

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Робочий документ 10.10

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка повноти та своєчасності оплати рахунків постачальників (вибірково)

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення)

Код рядка у

Журна-лі

Сума по накладній (рахунку, договору)

Кінцева дата проведення оплати постачаль-нику

 

Дата фактично проведе-ної оплати (згідно з випискою банку)

Сума штрафу чи пені за несвоєчасну оплату, передбачена договором

Підстава встанов-лених відхи-лень

За догово-ром

Факти-чно стягну-то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.11

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________ 

Відомість аудиту руху товарно-матеріальних цінностей

№ з/п

Показник

За даними

обліку

За даними

аудиту

Розходження

з аудитом

більше

менше

1

2

3

4

5

6

1.

Залишок ТЦМ на “___”__________200__р.

-          товарів

-          тари

 

 

 

 

2.

Надійшло:

-          товарів

-          тари

 

 

 

 

3.

Вибуло:

-          товарів

-          тари

 

 

 

 

4.

Залишок за бухгалтерськими даними на “___”______________200__р. (рядки 1+2+3):

-          товарів

-          тари

 

 

 

 

5.

Наявність за інвентаризаційними матеріалами на “___”____________200___р.

-          товарів

-          тари

-          псування цінностей

 

 

 

 

6.

Попередній результат (рядки 4-5)

товар:

-          недостача

-          надлишки

тара:

-          недостача

-          надлишки

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7.

Попередній збиток:

-          товар

 

 

 

 

8.

Кінцевий результат (рядки 6-7)

Недостача товару

Надлишок товару

 

 

 

 

Всього тари

 

 

 

Склав____________________

Перевірив_________________ 

Матеріал необхідно опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!