Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3595 Аналіз фінансового стану підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

Аналіз фінансового стану підприємства, Економічний аналіз та аудит, СНУ ім. Лесі Українки

« Назад

7. Аналіз фінансового стану підприємства 

За час проходження практики студент повинен:

7.1. Дати загальну характеристику фінансово-майнового стану на основі порівняльного аналітичного балансу підприємства. Розрахувати показники, які характеризують стан основних засобів підприємства: частка основних засобів у валюті балансу, співвідношення необоротних і оборотних активів, частку активної частини основних засобів, коефіцієнти зносу, придатності, вводу, вибуття. Дати їм характеристику. Скласти таблиці 7.1.-7.2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану наведено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3

Алгоритм розрахунку показників майнового стану

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Умовне позначення

1

2

3

4

1.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

 

Його значення залежить від повноти використання виробничих потужностей підприємства: чим повніше реалізується потужність підприємства, тим нижчим за інших рівних умов, має бути значення даного коефіцієнта.

 - сума зносу основних засобів

 

 - первісна вартість ос­новних засобів

 

- залишкова вартість основних засобів

 

ВБ – валюта балансу

 − вартість введених в експлуатацію основних засобів

 − вартість основних засобів, що вибули

2.

Коефіцієнт зносу основних засобів

 

Характеризує ту частку вартості основних засобів, що її списано на витрати виробництва в попередніх пері­одах. Збільшення коефіцієнту зносу в динаміці є негативною тенденцією. Прийнято вважати, що значення коефіцієнту зносу більше за 50% є не бажаним.

3.

Коефіцієнт придатності основних засобів

.

Показує, яка частка основних засобів придатна для експлуатації в процесі здійснення господарської діяльності

4.

Коефіцієнт вводу основних засобів

 

Характеризує частку введених в експлуатацію основних засобів в їх загальній вартості на кінець року.

5.

Коефіцієнт вибуття

основних засобів

 =

Характеризує частку вибулих основних засобів в їх загальній вартості на початок року

 − вартість основних засобів на кінець року

 − вартість основних засобів на початок року

 

 

 

7.2. Дати характеристику структури оборотних активів підприємства. Скласти таблицю 7.4.

Таблиця 7.4

Динаміка структури оборотних активів 

Назва статей

На кінець минулого року

На кінець звітного року

Зміна за рік

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%%

Темп росту, %

7.3. Дати характеристику джерел формування капіталу підприємства. Скласти таблиці 7.5.-7.6.

Таблиця 7.6

Динаміка структури власного капіталу 

Назва статей

На кінець минулого року

На кінець звітного року

Зміна за рік

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%%

Темп росту, %

7.4. Дати характеристику стану і руху власного капіталу підприємства. Скласти таблицю 7.7.

7.5. Дати характеристику динаміки і структури залученого капіталу підприємства. Скласти таблицю 7.8.

                                      Таблиця 7.8

Динаміка структури позичкового капіталу 

Назва статей

На кінець минулого року

На кінець звітного року

Зміна за рік

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%%

Темп росту, %

7.6. Дати характеристику фінансової стійкості підприємства на основі коефіцієнтів капіталізації та покриття. Алгоритм розрахунку показників наведено у таблиці 7.10.

Таблиця 7.10

Алгоритм розрахунку відносних показників фінансової стійкості

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Рекомен-доване значення

Умовне позначення

1

2

3

4

5

1.

Коефіцієнт фінансової автономії (не залежності)

 

Характеризує частку власного капіталу у загальній вартості авансованого капіталу (джерел фінансування) підприємства. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності означає підвищення фінансової стійкості підприємства і є позитивним моментом.

> 0,5

ВК – власний капітал

 

ВБ – валюта балансу

 

ПК – позиковий капітал (зобов’язання

підприємства)

 

ДЗ – довгострокові зобов’язання

 

ВОК – власні оборотні кошти

 

 

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

 

(мультиклікації власного капіталу)

 

Є оберненим до коефіцієнта фінансової автономії. Зростання даного показника в динаміці свідчить про збільшення частки залучених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до 1, то це свідчить про те, що власники повністю фінансують своє підприємство.

< 2

3.

Коефіцієнт фінансового ризику

 

Характеризує величину залученого капіталу в розрахунку на 1 грн. власн. капіталу. Чим вище його значення, тим вищий ризик вкладання капіталу в підп-во.

< 1

4.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

 

Показує частку залученого майна в активах підприємства та ступінь його залежності від кредиторів. Зростання цього показника за часом означає посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, що є негативною тенденцією.

< 1

1

2

3

4

5

5.

Коефіцієнт фінансової стабільності

 

 

Характеризує покриття боргів власним капіталом.

> 1

 

6.

Коефіцієнт фінансової незалежності

капіталізованих джерел

 

Показує відсоток власного капіталу в капіталізованих джерелах.

 

7.

Коефіцієнт довгострокової заборгованості

 

(довгострок. залучення позикових коштів)

 

Характеризує загальну капіталізацію підприємства, оскільки суму довгострокових зобов’язань і власного капіталу називають ще загальною капіталізацією підприємства. Показує відсоток довгострокових зобов’язань у капіталізованих джерелах. Підвищення цього показника свідчить, з одного боку, про посилення залежності від зовнішніх кредиторів, а з іншого – про ступінь фінансової надійності підприємства і довіри до нього банків і населення.

 

8.

Коефіцієнт

маневреності

власного капіталу

 або

 

 

Характеризує ступінь мобільності власного капіталу, тобто показує ту частину власного капіталу, яка знаходиться в обігу і використовується для фінансування поточної діяльності. Для забезпечення гнучкості при використанні власних коштів підприємства коефіцієнт маневреності власного капіталу має бути досить високим. Позитивною тенденцією вважається невелике зростання його в динаміці.

 

7.8. Визначити тип фінансової стійкості підприємства. Дати характеристику розрахованим показникам. Алгоритм розрахунку абсолютних показників оцінки фінансової стійкості (визначення типу фінансового стану підприємства) наведено у таблиці 7.11

Таблиця 7.11

Класифікація типу фінансового стану підприємства

Показники ( Формула розрахунку )

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1. Загальна величина запасів

(Р. 1100 + р.1110)

 

 

 

2. Наявність власних джерел формування запасів (власні кошти)

р. 1495 (І р. Пасиву) – р. 1095 (І р. Активу)

 

 

 

 

3. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів

 

Власні кошти + Довгострокові зобов’язання

 

р. 1495 (І р. Пасиву) + р. 1595 (ІІ р. Пасиву) –

р. 1095 (І р. Активу)

 

 

 

4. Загальна величина основних джерел формування запасів

 

Власні кошти + Довгострокові зобов’язання + Короткострокові кредити банків

 

р. 1495 (І р. Пасиву) + р. 1595 (ІІ р. Пасиву) + р. 1600 –

р. 1095 (І р. Активу)

 

 

 

5. Надлишок або нестача власних джерел формування запасів

Наявність власних джерел формування запасів -Загальна величина запасів (ряд. 2 – ряд. 1)

 

 

 

  1. Надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів

 

Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів – Загальна величина запасів (ряд. 3 – ряд. 1)

 

 

 

  1. Надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів

 

Загальна величина основних джерел формування запасів – Загальна величина запасів (ряд. 4 – ряд. 1)

 

 

 

8. Трьохкомпонентний показник типу фінансової стійкості

За значеннями показників 5, 6 та 7 визначається трьохкомпонентний показник фінансової стійкості підприємства.

 

Якщо значення показника 5, 6 та 7 більше 0, то коефіцієнту присвоюється 1.

Якщо значення показника 5, 6 та 7 менше 0, то коефіцієнту присвоюється 0.

 

 (1; 1; 1) – абсолютна фінансова стійкість

 (0; 1; 1) – нормальний фінансовий стан

 (0; 0; 1) – нестійкий фінансовий стан

 (0; 0; 0) – кризовий фінансовий стан

 

 

 

7.9. Дати характеристику ліквідності балансу підприємства. Скласти таблицю 7.12. Групування активів балансу за їх ліквідністю та зобов’язань за їх терміновістю зображено на рис 1.

Таблиця 7.12

Динаміка ліквідності балансу підприємства 

Актив

2012

рік

2013

рік

2014

рік

Пасив

2012

рік

2013

рік

2014

рік

Платіжний надлишок (нестача)

2012

2013

2014

1. Найбільш ліквідні активи, тис. грн.

 

 

 

1. Найбільш термінові зобов'язан-ня, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

2. Активи, що швидко реалізуються,

тис. грн.

 

 

 

2. Коротко-строкові пасиви, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

3. Активи, що повільно реалізуються,

тис. грн.

 

 

 

3. Довго-строкові пасиви, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

4. Активи, що важко реалізуються, тис. грн.

 

 

 

4. Постійні пасиви, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

Баланс

 

 

 

-

-

-

 

7.10. Дати характеристику ліквідності підприємства на основі коефіцієнтів ліквідності. Скласти таблицю 7.13. Алгоритм розрахунку відносних показників ліквідності наведено у таблиці 7.14.

Рис. 1. Групування активів балансу за їх ліквідністю та зобов’язань за їх терміновістю 

Таблиця 7.14

Алгоритм розрахунку відносних показників ліквідності

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Рекомен-доване значення

Умовне позначення

1

2

3

4

5

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

Коефіцієнт характеризує, яка частка короткострокових зобов'язань може бути за необхідності негайно погашена за рахунок наявних грошових коштів.

0,2 - 0,35

Г – гроші та їх еквіваленти

 

ПФІ – поточні фінансові інвестиції

 

ПЗ – поточні зобов’язання

 

ВО – векселі одержані

 

ДЗ – дебіторська

заборгованість

 

ОА – оборотні активи

2.

Коефіцієнт проміжної ліквідності

 

 

Коефіцієнт засвідчує потенційну здатність підприємства погасити свої поточні зобов'язання при умові отримання від дебіторів всієї суми короткострокової заборгованості.

0,7 - 0,8

3.

Загальний коефіцієнт ліквідності

 

(коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідно-сті)

 

 

Коефіцієнт характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів і показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов'язань.

> 1

7.11. Дати оцінку рівня і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства. Скласти таблицю 7.15.

Таблиця 7.15

Звіт про фінансові результати

Назва статей

В абсолютних величинах,

тис. грн.

Питома вага статей у виручці від реалізації,%

Зміна

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

тис. грн.

%%

темп росту,%

1

2

3

4

5

6 = 3 - 2

7 = 5 - 4

8 = 6/2*100

або 3/2*100-100

7.12. Розрахувати вплив факторів на формування прибутку підприємства. Скласти таблицю 7.16. Зробити відповідні висновки. 

7.13. Дати характеристику показників рентабельності інвестицій та рентабельності продажу підприємства. Скласти таблицю 7.17. Алгоритм розрахунку показників рентабельності наведено у таблиці 7.18.

Таблиця 7.18

Алгоритм розрахунку показників рентабельності

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Рекомен-доване значення

1

2

3

4

1.

Рентабель-ність активів

( майна, сукупного капіталу)

 

Рентабельність активів характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.

> 0

Збільшення

2.

Рентабель-ність власного капіталу

 

Чиста рентабельність власного капіталу є головним інвестиційним показником, що характеризує норму прибутку на власний капітал. Такий показник найкраще визначає результативність діяльності підприємства, показуючи, скільки прибутку приносить кожна гривня власного капіталу.

> 0

Збільшення

(~ 0,13 – 0,24)

3.

Рентабель-ність продукції

 

Показує, скільки отримано прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво.

> 0

Збільшення

 

Продовження таблиці 7.18

1

2

3

4

4.

Валова рентабель-ність продажу

 

Цей показник визначає рівень, на який підприємство може збільшити операційний прибуток шляхом зниження адміністративних витрат і витрат на збут.

> 0

Збільшення

 

5.

Операційна рентабель-ність продажу

 

Показує рентабельність підприємства після вирахування витрат на виробництво і збут продукції.

> 0

Збільшення

6.

Чиста рентабель-ність продажу

 

(Коефіцієнт рентабель-ності діяльності)

 

Показує, скільки чистого прибутку надходить підприємству в кожній гривні від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізованої продукції характеризує вплив структури капіталу і фінансування підприємства на його рентабельність.

> 0

Збільшення

 

7.14. Розрахувати коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства та фактори, що впливають на його зміну (таблиці 7.19, 7.20). Пояснити економічний зміст розрахованих показників.     

Таблиця 7.20

Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу

                        Показники

Відхилення

2013/

2012

2013/

2012

2013/

2012

Зміна чистої рентабельності продажу

 

 

 

Зміна ресурсовіддачі

 

 

 

Зміна коефіцієнта фінансової залежності

 

 

 

Загальна зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу

 

 

 

7.16. Дати характеристику ділової активності підприємства. Скласти таблицю 7.21. Алгоритм показників ділової активності наведено у таблиці 7.22.                                                                                     

                                       Таблиця 22

Алгоритм розрахунку показників ділової активності

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Умовне позначення

1

2

3

4

1.

Коефіцієнт оборотності активів

(трансфор-

мації)

 

Коефіцієнт відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку. Зростання оборотності активів оцінюється позитивно за умови прибуткової діяльності підприємства.

Д – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

 

 − середні залишки активів

 

 - середні залишки оборотних активів

 

С – собівартість реалізованої продукції

 

 - середні залишки запасів

 

– середні залишки дебіторської заборгованості та коштів у розрахунках

 

2.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

Характеризує суму доходу, яка отримується з кожної гривні оборотних активів, тобто ефективність використання оборотних ресурсів підприємства.

3.

Коефіцієнт оборотності запасів

 

Дає можливість встановити швидкість обороту запасів для забезпечення виконання завдання з продажу готової продукції. Зростання оборотності запасів свідчить про ефективне і економне їх використання

4.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборговано-сті

 

Показує швидкість обороту дебіторська заборгованості за аналізований період. Зростання цього коефіцієнта свідчить про поліпшення платіжної дисципліни та (або) скорочення обсягів продажу продукції з відстроченням платежу за строками або за вартістю угод.

1

2

3

4

5.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборговано-сті

 

Показує, скільки разів виникає заборгованість і сплачується підприємством за період, що аналізується. Зростання цього коефіцієнта може відображати поліпшення платіжної дисципліни у відношеннях з постачальниками, бюджетом та іншими кредиторами чи (або) скорочення закупівель з відстроченням платежу (комерційного кредиту постачальників).

 - середні залишки поточних зобов’язань

6.

Тривалість оборотності активів, дні

 

Тривалість обороту активів характеризує кількість днів, яка необхідна для їх перетворення в грошову форму

 

7.

Тривалість оборотності оборотних активів, дні

 

Тривалість обороту оборотних активів характеризує кількість днів, яка необхідна для їх перетворення в грошову форму

8.

Тривалість оборотності запасів, дні

 

Показує як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

9.

Тривалість оборотності дебіторської заборговано-сті, дні

 

Характеризує середній період погашення дебіторської заборгованості, тобто період протягом якого дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти; показує скільки в середньому днів потрібно для отримання оплати за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги. Позитивно оцінюється зниження середньої тривалості обороту дебіторської заборгованості і навпаки.

 

1

2

3

4

10.

Тривалість оборотності кредиторської заборговано-сті, дні

 

Показує розрахункову кількість днів, необхідних, для погашення кредиту, отриманого від постачальників. Якщо тривалість оборотності кредиторської заборгованості більша тривалості оборотності дебіторської заборгованості, то умови на яких підприємство

отримує поставки значно кращі, ніж умови, які надаються підприємством покупцям, і навпаки.

 

11.

Тривалість операційного циклу, дні

Тривалість оборотності запасів + Тривалість оборотності дебіторської заборгованості

Визначає, скільки днів необхідно для виробництва, продажу і оплати продукції підприємства або протягом якого періоду грошові кошти зв'язані у запасах. Кожне підприємство прагне до зменшення значення даного показника.

 

12.

Тривалість фінансового циклу, дні

Тривалість операційного циклу – Тривалість оборотності кредиторської заборгованості

 

Якщо значення додатне, то підприємство відчуває потребу в грошових коштах. Від'ємне значення свідчить, що підприємство має у безкоштовному користуванні чужі гроші.

7.17. Дати характеристику якості управління підприємством за станом руху грошових потоків. За станом руху грошових потоків можна судити про якість управління підприємством. Цю залежність покажемо за допомогою схеми, зображеної на рис. 2.

Таблиця 7.23

Структура грошових потоків

Показники

2012 рік

2013

 рік

2014

рік

1. Вид діяльності:

 

 

 

операційна

 

 

 

інвестиційна

 

 

 

фінансова

 

 

 

2. Чистий рух коштів за звітний період

 

 

 

3. Загальна оцінка якості управління

 

 

 

Рис. 2. Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків

7.18. Дати характеристику показників оцінки ефективності грошових потоків підприємства. Скласти таблицю 7.24. Алгоритм розрахунку показників оцінки ефективності грошових потоків наведено в таблиці 2.25.

Таблиця 2.25

Алгоритм розрахунку показників оцінки ефективності грошових потоків

з/п

Показники

Формула розрахунку

Умовне позначення

1

2

3

4

1

Рентабельність залишку грошових коштів

РЗ = ФР / 3С =

 

 Сума прибутку (збитку), яка припадає на 1 грн. грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства в середньому протягом періоду, що досліджується

РЗ - рентабельність залишку грошових коштів;

ФР - фінансовий результат діяльності підприємства (чистий прибуток);

 ЗС - середній залишок грошових коштів

2

Рентабельність витрачених грошових коштів

РВ = ФР / ГПН =

 

 Сума прибутку (збитку), яка припадає на 1 грн. грошових коштів, втрачених підприємством за період, що досліджується

РВ - рентабельність витраче­них грошових коштів;

 ГПН - негативний грошовий потік

3

Рентабельність грошових коштів отриманих

РН = ФР / ГПП =

 

 

 

 Сума прибутку (збитку), яка припадає на 1 грн. грошових коштів, які отримало підприємство за період, що досліджується

РН - рентабельність грошових коштів, що надійшли

 

ГПП - позитивний грошовий потік

1

2

3

4

4

Рентабельність чистого грошового потоку

РЧП = ФР / ГПЧ =  

 Сума прибутку (збитку) на 1 грн. чистого грошового потоку

РЧП - рентабельність чистого грошового потоку;

 

ГПЧ - чистий грошовий потік

5

Коефіцієнт ефективності грошових потоків

КЕ = ГПЧ / ГПН =

 

 

 

 Узагальнюючий показник оцінки руху грошових коштів

КЕ - коефіцієнт ефективності грошових потоків

6

Показник рівня достатності надходження грошових коштів

РД = ГПП / ГПН =

 

 

 

Оптимальне значення показника дорівнює одиниці. Воно свідчить про те, що у звітному періоді грошових коштів надходило стільки, скільки їх потрібно було для здійснення виплат. Якщо рівень достатності надходження грошових коштів менше одиниці, це також свідчить про незбалансованість грошових потоків підприємства в досліджуваний періоду часу.

РД - рівень достатності надходження грошових коштів

 

ГПП - позитивний грошовий потік в звітному періоді

 

ГПН - негативний грошовий потік коштів у звітному періоді

 

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансового стану виступають:

1) Баланс (звіт про фінансовий стан) – форма №1;

2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний капітал) – форма №2;

3) Звіт про рух грошових коштів – форма №3;

4) Звіт про власний капітал – форма №4;

5) Примітки до фінансової звітності – форма №5.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!