Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3577 Захист роботи, курсові роботи, бакалаврські та магістерські дипломні роботи, Спорт, НУФВСУ

Захист роботи, курсові роботи, бакалаврські та магістерські дипломні роботи, Спорт, НУФВСУ

« Назад

3. Захист роботи 

Захист дипломної роботи відбувається на спеціальному відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), на якому можуть бути присутні студенти, рецензенти, керівники наукових робіт, а також можуть бути запрошені представники організацій та закладів фізичної культури і спорту, на замовлення яких було здійснено дослідження та інші особи.

Захист проходиться за певною процедурою, яка передбачає:

виступ студента з презентацією головних результатів проведених досліджень;

запитання членів ДЕК та присутніх до студента;

виступи присутніх;

відповіді студента на запитання, а також на зауваження рецензента;

оцінка дипломної роботи з урахуванням її захисту.

Державній комісії перед захистом дипломних робіт секретар ДЕК подає такі документи:

відгук керівника про роботу (додаток Н);

рецензію на роботу.

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою роботи, результати апробації, результати соціологічних досліджень, документи, які підтверджують практичне застосування роботи; макети, таблиці, діаграми, схеми тощо.

3.1. Виступ студента з презентацією головних результатів проведених досліджень

Студент готує тези свого виступу чи повний його текст, як правило, заздалегідь. Термін виступу на засіданні ДЕК встановлюється в межах до 10 хвилин. Текст виступу включає:

обґрунтування студентом актуальності обраної ним теми дипломної роботи;

визначення мети, завдань та методів дослідження;

висвітлення найбільш важливих теоретичних і практичних проблем з теми роботи, визначення власної позиції щодо спірних питань;

конкретні висновки, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення практики спортивного менеджменту, законодавчої та нормативно-правової бази розвитку сфери фізичної культури і спорту, подальших наукових досліджень з теми магістерської роботи тощо.

Текст дипломної роботи та виступ студента є підставою для попередніх висновків членів ДЕК щодо оцінки роботи, сумлінності та самостійності студента при дослідженні обраної теми.

3.2. Запитання членів ДЕК та присутніх до студента

Після виступу студенту ставляться запитання, які повинні стосуватися змісту чи форми дипломної роботи, а також окремих положень, сформульованих студентом під час його виступу на засіданні ДЕК.

Питання мають право задавати: голова (головуючий на засіданні) ДЕК та члени ДЕК, а з дозволу голови (головуючого на засіданні) ДЕК – й інші особи.

3.3. Відповіді студента на запитання

Відповіді на запитання повинні продемонструвати рівень загальної грамотності студента, рівень його підготовки за обраного спеціалізацією та володіння матеріалом дипломної роботи.

Відповіді під час захисту роботи сприяють поглибленню висновків, які роблять члени ДЕК після виступу студента.

Відповіді студента мають бути конкретними, обґрунтованими, чіткими, коректними і, по можливості, короткими. Такі відповіді дозволяють членам ДЕК переконатися у здатності студента самокритично реагувати на зауваження, у його вмінні вести дискусію.

Як правило, свій виступ студент закінчує висловленням подяки науковому керівнику дипломної роботи, її рецензенту та іншим особам, які сприяли її написанню та захисту.

3.4. Виступи присутніх

На засіданні ДЕК можуть виступити: керівник дипломної роботи, а з дозволу голови (головуючого на засіданні) ДЕК й інші особи - керівник переддипломної практики студента, керівник наукового студентського гуртка, член ДЕК тощо.

Виступи на засіданні ДЕК інших осіб надають членам ДЕК більш повну інформацію про індивідуальні особливості написання та захисту магістерської роботи, допомагають визначити позицію щодо можливості врахування цих особливостей при остаточній оцінці магістерської роботи.

3.5. Оцінка роботи

Кожний член ДЕК самостійно приймає рішення щодо оцінки дипломної роботи з урахуванням як особистого ознайомлення з текстом, так і з огляду на її захист. На закритому засіданні ця оцінка повідомляється іншим членам ДЕК. Рішення щодо остаточної оцінки приймається після обговорення простою більшістю голосів членів ДЕК.

Критеріями оцінки є теоретичній рівень, новизна, практична значимість роботи, уміння вести публічну дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки.

Остаточна оцінка магістерської роботи оголошується головою (головуючим на засіданні) ДЕК у присутності студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!