Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3576 Попередня оцінка роботи, курсові роботи, бакалаврські та магістерські дипломні роботи, Спорт, НУФВСУ

Попередня оцінка роботи, курсові роботи, бакалаврські та магістерські дипломні роботи, Спорт, НУФВСУ

« Назад

2. Попередня оцінка роботи 

2.1. Перевірка роботи

Перевірка роботи починається з перевірки її першого варіанту, підготовленого студентом. За домовленістю між керівником і студентом це може бути поетапна перевірка окремих розділів (підрозділів) роботи, яка здійснюється у ході її написання, або перевірка першого варіанту роботи в цілому.

Ознайомлюючись з текстом відповідного розділу (підрозділу), керівник формулює конкретні зауваження та інші міркування по тексту чи на окремому листку. Він дає загальну оцінку всього розділу, в якій, зокрема вказує:

наскільки представлений варіант відповідає вимогам, встановленим до данного виду робіт;

зауваження, які на думку керівника обов'язково повинні враховуватись студентом при доопрацюванні;

зауваження та рекомендації, які бажано врахувати для підвищення рівня роботи.

Після доопрацювання студент повторно подає керівнику, як правило, лише ті частини роботи, яких безпосередньо стосувались зауваження та рекомендації. Керівник, якщо потрібно, формулює нові зауваження та рекомендації.

Якщо студент відмовляється враховувати зауваження чи рекомендації керівника роботи, останній попереджає студента про те, які наслідки, на його думку, це матиме – негативний відгук, негативна рецензія, зниження оцінки роботи під час її захисту, можливий недопуск до захисту взагалі тощо.

Результатом перевірки керівником одного чи кількох варіантів роботи є конкретні висновки щодо відповідності представленого варіанта тим вимогам, які ставляться до робіт в університеті.

2.2. Написання відгуку на роботу

Після подання студентом остаточного варіанту дипломної роботи керівник пише офіційний відгук на неї. Зміст такого відгуку залежить від конкретних висновків, які керівник зробив після перевірки остаточного варіанту роботи.

Якщо поданий варіант, на думку керівника, повністю відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, керівник у загальній формі відзначає це у відгуку і робить висновок про можливість допуску роботи до захисту у ДЕК.

Якщо поданий варіант, на думку керівника, в основному відповідає вимогам, що ставляться до магістерських робіт, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник може навести конкретні недоліки поданого варіанту роботи, а також вказати, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про можливість допуску поданого варіанта дипломної роботи до захисту у ДЕК.

У випадку, коли поданий варіант, на думку керівника, в цілому не відповідає вимогам, що ставляться до дипломних робіт, він відзначає це у відгуку. Одночасно керівник зобов'язаний навести найбільш істотні недоліки поданого варіанта, а також вказати, які його зауваження не були враховані студентом. У кінці відгуку він робить висновок про неможливість допуску поданого варіанту дипломної роботи до захисту у ДЕК.

Структурно відгук складається з частин:

- коротка характеристика актуальності та значення теми дослідження для розвитку сфери фізичної культури і спорту;

- окреслення ставлення студента до виконання роботи, зауваження та побажання керівника (якщо є);

- висновок про можливість допуску чи недопуску дипломної роботи до захисту. В разі негативного висновку науковий керівник детально визначає підстави та причини, що обумовили недопуск роботи до захисту.

Наявність відгуку на дипломну роботу є необхідною умовою для остаточного прийняття рішення завідувачем кафедри про її допуск чи недопуск до захисту у ДЕК.

2.3. Рецензування роботи

Рецензування дипломної роботи є її кваліфікованою перевіркою фахівцем з відповідної навчальної дисципліни. Метою такої перевірки є:

визначення позитивних аспектів та (або) недоліків дипломної роботи, що рецензується;

встановлення ступеня відповідності дипломної роботи тим вимогам, які ставляться до такого виду робіт в університеті та на факультеті;

рекомендація ДЕК щодо конкретної оцінки дипломної роботи.

До рецензування дипломних робіт можуть залучатись викладачі профілюючої кафедри, інших кафедр університету, науково-педагогічні працівники інших навчальних закладів, фахівці-практики сфери фізичної культури і спорту;

Рецензент має визначити позитивні аспекти роботи, зокрема: глибину та самостійність дослідження, опанування спеціальної літератури, використання матеріалів практики, наявність висновків та пропозицій теоретичного та практичного характеру, наявність апробацій результатів дослідження тощо.

Недоліки, виявлені рецензентом при аналізі дипломної роботи, за своїм характером та змістом можуть розглядатись як:

недоліки теоретичного характеру – неповнота чи поверховість розгляду окремих питань, ігнорування або неправильне використання студентом базових положень спортивного менеджменту, суперечливість позицій автора, невірна оцінка існуючих теоретичних положень, відсутність власних висновків та пропозицій тощо;

недоліки спеціально-фахового характеру – недостатнє орієнтування у тенденціях сучасної практики спортивного менеджменту, незнання нового законодавства з питань фізичної культури і спору, неповне чи неточне наведення у дипломній роботі назв та окремих положень першоджерел та нормативних актів, невірне посилання на джерела їх опублікування, використання застарілих літературних джерел тощо;

недоліки змістовного та технічного характеру – неправильне оформлення роботи, перевищення обсягу, відсутність обов'язкових складових змісту, невірні чи неточні посилання на літературні джерела, орфографічні та пунктуаційні помилки тощо.

Результатом проведеного рецензентом аналізу дипломної роботи має стати написання письмової рецензії:

Рецензія на дипломну робочу – це письмовий виклад рецензентом своїх зауважень, висновків та пропозицій, які, на його думку, повинні враховуватись при захисті роботи у ДЕК. Рецензія має містити ряд моментів, у яких наводиться оцінка рецензентом:

актуальності обраної студентом теми;

визначених студентом мети, завдань, обʼєкта, предмета та методів дослідження;

конкретної особистої участь автора в одержанні нових наукових результатів, викладених у магістерській роботі; ступеня обґрунтованості наукових положень, і рекомендацій, відповідність висновків завдвнням дослідження; наукової й практичної значимості отриманих результатів дослідження і рекомендацій з подальшого їх використання;

структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу наукового матеріалу.

Крім того рецензія має містити:

висновок рецензента щодо наявності в роботі позитивних моментів;

висновок рецензента щодо наявності в роботі недоліків;

визначення впливу позитивних аспектів та недоліків на оцінку роботи;

пропозицію щодо можливої конкретної оцінки магістерської роботи з урахуванням її захисту у ДЕК – відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензія може бути написана рецензентом власноручно чи надрукована з обов'язковим зазначенням дати її написання та особистим підписом рецензента.

Рецензія повинна бути передана студенту не пізніше, ніж за 2 дні до захисту дипломної роботи.

Після отримання відгуку наукового керівника та рецензії на дипломну роботу приймається рішення про допуск роботи до захисту.

До публічного захисту випускної магістерської роботи допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та отримали позитивний відгук наукового керівника.

Допуском до захисту є позитивна віза завідувача кафедри на бланку подання (Додаток Н).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!