Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3574 Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт студентів з курсу Спорт, НУФВСУ

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт студентів з курсу Спорт, НУФВСУ

« Назад

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

Кафедра менеджменту і економіки 

 

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт студентів з курсу Спорт 

напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування
 «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом»

та спеціальностей: 7.01020201 «Спорт (за видами) спеціалізація «Менеджмент і маркетинг у спорті», 8.01020201 «Спорт (за видами)»

спеціалізацій «Менеджмент і логістика у спорті»,

«Менеджмент і маркетинг у спорті»

  

м.Київ-2014 

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом» та та / Укладачі: Імас Є.В., Мічуда Ю.П.,
Верзіліна Н.О., Свистунов С.В. ─ К, 2014. ─ 45 с. 

Ухвалено вченою радою Національного університету фізичного виховання і спорту України, протокол № __ від ___________ 2014 року)

© Кафедра менеджменту і економіки, 2014

© Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2014

 

ЗМІСТ

Вступ

1. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.1. Вибір та затвердження теми роботи

1.2. Попереднє ознайомлення з джерелами, визначення предмету дослідження, складання плану роботи

1.3. Збір та опрацювання матеріалів, необхідних для написання роботи

1.4. Написання роботи

1.5. Врахування зауважень наукового керівника та остаточне оформлення роботи

1.6. Основні вимоги до оформлення роботи

1.7. Оформлення посилань у тексті роботи

1.8. Орієнтований обсяг роботи

2. Попередня оцінка роботи

2.1. Перевірка роботи

2.2. Написання відгуку на роботу

2.3. Рецензування роботи

3. ЗАХИСТ РОБОТИ

3.1. Виступ студента

3.2.Запитання членів ДЕК та присутніх до студента

3.3. Відповіді студента на запитання

3.4. Виступи присутніх

3.5. Оцінка роботи

Додатки

ВСТУП 

Курсові, бакалаврські та магістерські дипломні роботи є головними видами наукових робіт студентів, які набувають фах спортивного менеджера, протягом їхнього навчання. Вони дозволяють визначити ступінь оволодіння студентами відповідною сферою знань, здатність до критичного аналізу певної проблеми в межах обраної парадигми та теорії, вміння обирати та застосовувати адекватну методику дослідження та здійснювати всебічний аналіз та інтерпретацію отриманих даних.

Виконання курсової, бакалаврської та магістерської роботи дозволяє студентам послідовно вдосконалювати свої теоретичні фахові знання та навички наукових досліджень, набувати здатності переходити від вирішення відносно простих до складних проблем спортивного менеджменту.

Курсова робота. Виконується студентами напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом». Вона має на меті продемонструвати розвиток вмінь студентів здійснювати грамотний аналіз досвіду, здобутого іншими науковцями у тій чи іншій ділянці досліджень проблем спортивного менеджменту, а також робити необхідні узагальнення.

Завдання курсової роботи:

- закріплення навичок самостійної роботи з літературою: правовою, програмно-нормативною, науковою (збірники наукових праць, автореферати, статті тощо.), довідковою, періодичною (журнали з проблем спортивного менеджменту);

- залучення студентів до науково-дослідної роботи, узагальнення наукових розробок, отриманих на попередніх курсах;

- підготовка до виконання більш складних наукових досліджень під час виконання бакалаврської дипломної роботи.

Дипломна робота. Виконується студентами напряму підготовки 6.010202 “Спорт” фахового спрямування «Менеджмент та управління фізичним вихованням і спортом» освітнього рівня «бакалавр» та спеціальності 7.01020201 «Спорт (менеджмент і маркетинг у спорті)» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для виконання конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організацій.

Завдання бакалаврської дипломної роботи:

- закріплення знань фундаментальних та спеціальних дисциплін професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоре­тичні основи та практичні питання менеджменту фізичного виховання і спорту;

- розвиток вміння здійснювати пошук, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

- формування навичок проведення самостійного дослідження на матеріалах конкретної фізкультурно-спортивної організації й розробки наукових висновків і конкретних рекомендацій щодо вдосконалення управління досліджуваним об'єктом.

Магістерська дипломна робота. Виконується студентами спеціальності «Спорт (за видами)» спеціалізацій «Менеджмент і логістика у спорті», «Менеджмент і маркетинг у спорті». Метою роботи є розвиток та закріплення усіх вмінь, наведених вище, зокрема, поглиблення аналізу проблеми, розширення емпіричного матеріалу та ускладнення його теоретичної інтерпретації.

Завдання магістерської дипломної роботи:

- поглиблення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

- подальший розвиток навичок проведення самостійного дослідження на матеріалах галузі або конкретної фізкультурно-спортивної організації й розробки наукових висновки і конкретних пропозицій щодо вдосконалення управління досліджуваним об'єктом;

- формування вміння розроблювати та оцінювати альтернативні підходи до вирішення визначених проблем;

- формування вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у сфері управління та менеджменту фізичним вихованням і спортом.

Значне місце у навчальному процесі підготовки спортивних менеджерів і, зокрема, у виконанні дипломних робіт, займає практика за фаховим профілем у фізкультурно-спортивних організаціях різних рівнів управління, форм власності, цільової спрямованості та інше. Саме під час практики студенти мають змогу в реальних умовах не лише закріпити та розширити теоретичні знання, але й сформувати навички планування, збору та аналізу емпіричного матеріалу за темою дипломної роботи.

Результати проведених студентами досліджень, відповідно до програмних вимог та затвердженого переліку документів, оформлюються та надаються до захисту практики,а також у вигляді додатків до кваліфікаційної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!