Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3572 Рецензування, захист і оцінка курсових робіт, Гроші і кредит, ПУЕТ

Рецензування, захист і оцінка курсових робіт, Гроші і кредит, ПУЕТ

« Назад

Рецензування, захист і оцінка курсових робіт

Виконану в строк курсову роботу студент подає на рецензування не пізніше ніж за два тижні до початку залікового тижня.У рецензії науковий керівник дає оцінку курсової роботи (Додаток Ж).

Робота, яка отримала негативну рецен­зію, повертається студенту на доопрацювання з урахуванням критичних зауважень рецензента і подається на повторну пере­вірку і рецензування разом з першою рецензією на неї.

До захисту допускається курсова робота, яка отримала пози­тивну рецензію. Захист здійснюється перед комісією у складі не менше двох викладачів, які призначаються завідувачем кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту, і відбувається не пізніше останнього дня залікового тижня.

У процесі підготовки до захисту своєї роботи студент уважно знайомиться зі змістом рецензії, відзначеними в ній критичними зауваженнями та побажаннями рецензента і відповідно до них будує свою роботу. Під час захисту студент говорить про актуальність вибраної теми, розкриває зміст її основних питань, обґрунтовує послідовність та основні параметри аналітичного дослідження, аргументовано викладає свою точку зору щодо предмета дослідження, робить висновки та пропозиції. Він також відповідає на запитання членів комісії.

Захист курсової роботи на науково-дослідну тематику може
здійснюватись під час засідання студентського наукового гуртка або секції на студентській науковій конференції ПУЕТ.

Шкала та критерії оцінювання курсової роботи наведено в Додатку К. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна література

 1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: від 16 січ. 2003, № 436-IV/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: від 16 січ. 2003, № 435-IV/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 3. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України від 20 трав. 1999, № 679-XIV /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 4. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 07 груд. 2000, № 2121-III/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 5. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23 лют. 2006, № 3480-IV/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Закон України від 12 лип. 2001, № 2664-III/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 7. Про грошову реформу в Україні валютах [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 25 серп. 1996, № 762/96 / Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/762/96. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 8. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України [Електронний ресурс]: затв. Постановою від 16 груд. 2002, №508 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 9. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою [Електронний ресурс]: затв. Постановою від 10 серп. 2005, №281 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 10. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів [Електронний ресурс]: затв. Постановою від 08 вер. 2011, № 306 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 11. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [Електронний ресурс]: затв. Постановою від 03 груд. 2003, № 516 / Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 12. Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті [Електронний ресурс] : затв. Постановою від 21січ. 2004 року, №22 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 13. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні [Електронний ресурс] : затв. Постановою від 01 червн. 2011, № 174 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11 . – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

 14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах [Електронний ресурс]: затв. Постановою від 12 лис. 2003 року, №492 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13. 

Основна література

15. Левченко Л. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / Л.В.Левченко. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 224 с.

16. Гроші та кредит: підручник / Савлук М.І, Мороз А.М., Лазепенко І.М [та ін.]; За ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2008. – 744 с.

17. Гроші та кредит: навч. посіб. / [С.Б. Ільіна, В.П. Шило,В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова.] – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 368 с.

18. Щетинін А.І. Гроші та кредит: підручник / А.І. Щетинін. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 440с. 

Додаткова література

 1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б.П. Адамик. – К: Кондор, 2011. – 416с.

 2. Аранчій, В. I. Гроші та кредит: навч. посіб. / В. I. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. – Львів : Магнолія-2006 ; Полтава : АСМІ, 2010. – 300 с.

 3. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навч. посіб. / Лаптєв С.М., Денисенко М.П., Кабанов В.Г., [та ін.]; за ред.. С.М. Лаптєва – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 320 с.

 4. Васильєва В.В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.В. Василєва, О.Р. Васильченко. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 368 с.

 5. Гальчинський А.С. Теорія грошей: навч. посібник. /А.С. Гальчинський. – К.: Основи, 2003. – 413с.

 6. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: навч. посіб. / М.П. Денисенко. – К.: Алерта, 2004. – 478 с.

 7. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Д; пер. с англ. /В. Лукашевича; [общ. ред В. Лукашевича]; – СПГ: 1994. – 448 с.

 8. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С.М. Еш. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 528 с.

 9. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс Дж. М.; пер. с англ. Н. Н. Любимов . – М.: Гелиос АРВ, 1999. - 352 с.

 10. Коваленко, Д. I. Гроші та кредит : теорія і практика : навч. посіб. / Д. I. Коваленко. – К. : Каравела, 2012. – 360 с. 

 11. Косова Т. Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 с.

 12. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: навч. посіб. / Ю.Я. Кравченко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 672 с.

 13. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Учеб. пос. / О. И. Лаврушин, О.Н. Афанасьев, С.Л. Корниенко. – М. : КноРус, 2008. – 260 с.

 14. Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності / О.С. Любунь, В.С. Любунь, І.В. Іванець. – К.: Центр нав. л-ри, 2004. – 351 с.

 15. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин та ін. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 16. Прасолова С. П. Банківські операції: навч. посіб. та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 568 с.

 17. Романишин В.О. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. / В.О. Романишин, Ю.М. Уманцев. – К.: Атака, 2005. – 480 с.

 18. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. посіб./ О.Ю. Смолянська. – Київ: Центр навч. л-ри, 2005. – 384 с.

 19. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. / І.В. Шамова – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!