Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3570 Рекомендації щодо змісту курсової роботи, Гроші і кредит, ПУЕТ

Рекомендації щодо змісту курсової роботи, Гроші і кредит, ПУЕТ

« Назад

3. Рекомендації щодо змісту курсової роботи

Курсова робота з дисципліни "Гроші і кредит" повинна бути написана творчо, самостійно, на основі глибокого вивчення законодавчих та нормативних документів, праць вітчизняних та зарубіжних економістів, використання конкретного фактичного і статистичного матеріалу.

Курсова робота повинна бути написана простою, чіткою українською мовою. Неприпустимо механічне списування матеріалу з книг, журнальних статей тощо. Студент повинен самостійно формулювати власні думки, не допускати повторень та відступів від теми, уважно слідкувати за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її розділами, положеннями, теоретичним та фактичним матеріалом.

Не слід вико­ристовувати в тексті роботи громіздкі таблиці та неузагальнені статистичні дані (такі матеріали доречно використовувати як додатки).

Зміст у роботі (додаток Д) подається після плану і має наступні складові: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності), вступ, текстову частину, висновки, список використаних джерел, додатки. Кожна складова має чітке визначення нумерації сторінки, за якою вона міститься в курсовій роботі. Обсяг курсової роботи повинен складати до 40-45 сторінок друкованого тексту (без додатків).

У вступі викладаються:

- обґрунтування актуальності роботи;

- методи досліджень та інформаційне забезпечення роботи;

- мета й завдання курсової роботи, за допомо­гою яких вона має бути досягнута;

- коротка характеристика об'єкту та предмету дослідження;

- оцінка сучасного стану проблем на основі аналізу літературних джерел та практичного матеріалу;

- відомості про обсяг і структуру роботи.

Обсяг вступу – до 3-х сторінок тексту.

Теоретична частина роботи (перше та друге питання курсової роботи) висвітлює теоретичні аспекти обраної для дослідження теми. Дана частина курсової роботи виконується студентом на основі аналізу різних підходів щодо вирішення даної про­блеми, яка міститься у науковій літературі вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріалів періодичних видань та законо­давчих нормативно-правових актів. При опрацюванні літератур­них джерел студент повинен обов'язково висловити власний по­гляд на дану проблему.

В кінці теоретичної частини (друге питання курсової роботи) повинен бути зроблений обґрунтований перехід до дослідницько-розрахункової частині роботи. Обсяг теоретичної частини - до 20 сторінок.

У практичній частині роботи (друге та третє питання курсової роботи) на базі теоретичного матеріалу та узагальнення результатів аналізу діяльності банків, ін­ших установ грошово-кредитної системи та макроекономічних процесів в економіці України студент розкриває зміст питань за темою дослідження. Аналіз зібраної інформації повинен проводитись за допомогою сучасних методів економічного аналізу та комп'ютерних технологій. Метою проведення аналізу є з'ясування позитивних і негативних тенденцій у розвитку проблеми, що досліджується, та розробка напрямків оптимізації певної сфери діяльності установ грошово-кредитної системи України з урахуванням світового досвіду. Доцільним є здійснення розрахунків соціально-економічного ефекту від впровадження запропонованих заходів.

Дана частина роботи повинна доповнюватися таблицями, рисунками, графіками, формулами, моделями тощо. Обсяг дослідницько-розрахункової - 15-20 сторінок.

Висновки - це стислі висновки за змістом кож­ного пункту плану курсової роботи та рекомендації щодо поліп­шення діючої практики з теми дослідження. Висновки слід розміщувати на окремих аркушах. Текст висновків повинен містити об'єктивну оцінку отриманих результатів роботи та досягнення поставленої мети. а саме найважливіші наукові та практичні результати, одержані в роботі. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі висновки мають містити відповіді на всі завдання, поставлені у вступі. Все це дасть змогу авторові засвідчити у висновках, що сформульованої у вступі мети досягнуто. Варто наголосити на окремих важливих здобутих результатах, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації щодо їх використання.

На підставі сформульованих висновків у роботі слід викласти пропозиції і рекомендації щодо ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів установ грошово-кредитної сфери. Висновки повинні бути обґрунтованими з точки зору соціальної та економічної ефективності. Обсяг висновків - до 4 сторінок.

Висновки є завершальною частиною курсової роботи і у значній мірі визначають її якість.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Слід зазначити, що список використаних джерел може формуватися одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті;

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

- у хронологічному порядку.

Всі опрацьовані літературні джерела також можуть включатися до списку використаної літератури в такій послідовності:

  1. Конституція України.

  2. Закони України.

  3. Постанови Верховної Ради України.

  4. Укази Президента України.

  5. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

  6. Документи і матеріали Національного банку, міністерств і відомств України.

  7. Публікації українською та російською мовами.

  8. Публікації іншими мовами.

В переліку літератури застосовується суцільна нумерація джерел, назви вищенаведених тематичних груп не вказуються. Дже­рела 1-6 груп приводяться в хронологічному порядку, в 7 і 8 гру­пах - в алфавітному порядку.

Не рекомендується включати в бібліографічний список ті публікації, на які немає посилань в тексті курсової роботи і які фактично не були використані, а також науково-популярні книги, газети.

Опис книг обов'язково повинен містити в собі: прізвище та ініціали автора, назву книги, відомості, що відносяться до назви, свідчення про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кількість сторінок. Прізвище автора вказується у називному відмінку. Наведемо декілька прикладів. 

Один автор:

Левченко Людмила Василівна. Гроші та кредит: навч. посіб. / Л. В. Левченко. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 224 с. 

Два або три автори:

Васильєва В.В. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.В. Василєва, О.Р. Васильченко. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 368 с. 

Чотири авторів і більше:

Гроші та кредит: підруч. / Савлук М.І, Мороз А.М., Лазепенко І.М [та ін.]; За ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2008. – 744 с. 

Окремий том багатотомного видання:

Управление инвестициями: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей: в 2-х т. / [сост. В.Д. Павлюченко, Г.М. Шапиро и др.; ред. В.В. Шеремет]. – М: Высшая школа, 1998. – Т. 2.:Финансовые инвестиции. – 1998. – 512 с. 

Стаття з журналу

Раєвська Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків / Т. Раєвська // Вісник НБУ. – 2005. – № 8. – С. 9-14.

Диба М.С. Інформаційні ризики в банківській діяльності / М.С. Диба, М.В. Зубок, С.К. Яременко // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С. 28-35. 

Стаття з газети

Надійна А. Новітні банківські технології / А. Надійна // Голос України. - 2008. - 7 лютого. - С. 10. 

Доповідь (тези) з матеріалів конференції

Осокорко С.О. Конкуренція як рушійна сила розвитку банківського сектору в Україні // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 1-2 березня 2005 р. - К.: КНЕУ, 2005. - С. 143-147. 

Збірників наукових праць, конференцій

Матвієнко Н. М. Проблеми та перспективи підвищення якості продукції в Україні / Н. М. Матвієнко // Товарознавчий вісник: зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : [б. в.], 2009. – С. 213–222. 

Дисертації

Соколова, А. М. Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу: стан та перспективи розвитку: дис ... канд. екон. наук: 08.00.03 / Альона. Миколаївна. Соколова. – Полтава, 2011. – 313 с. 

Автореферат дисертації

Ткач Є.В. Банківське кредитування розвитку малого бізнесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Є.В. Ткач ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2009. — 20 с. 

Електронні ресурси

Гpaбинcький I. M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi відносини [Електронний ресурс] : плани практ. занять для cтyд. l-гo кypcy / I. M. Гpa­бинcький. – Електрон. дані. – Режим доступу:

http://www.geocities.com/ihoг hrabynskyi/ier/plan seminar.htm. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.10.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 07 груд. 2000, № 2121-III/Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні [Електронний ресурс] : затв. Постановою від 01 червн. 2011, № 174 /Україна. М-во юстиції. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11 . – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.10.13.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!