Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3567 Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни Гроші і кредит, ПУЕТ

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни Гроші і кредит, ПУЕТ

« Назад

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра фінансової політики, грошового обігу і кредиту

  

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни Гроші і кредит

для студентів напряму підготовки

„Фінанси і кредит”

  

Полтава 2013

Автори: Міщенко С.Г. професор кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту, д.е.н., заслужений юрист України, начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

Левченко Л.В. – доцент кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі, к.е.н., доцент

Рецензенти:

Чижевська М.Б. – доцент кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі, к.е.н., доцент 

Жовнір Н.М. – доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавського університету економіки і торгівлі, к.е.н., доцент 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту

“____” ____________2013 р., протокол № _

Зав. кафедри

________________ проф. Чернявська О.В.. 

«Узгоджено»

 Декан факультету фінансів і обліку 

 ___________________ доц. Педченко Н. С.

 «Узгоджено»

 Директор навчального центру 

 ___________________ доц. Герман Н.В. 

 

ВСТУП 

Навчальним планом підготовки студентів за програмою професійної підготовки напряму 6.030508 “Банківська справа” та 6.030508 «Фінанси» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Гроші і кредит”, в якій студент має продемонструвати рівень знань та вмінь до самостійного творчого наукового пошуку і розв’язання актуальних проблемних завдань.

Основною метою написання курсової роботи є поглиблення теоретичних та прикладних знань студентів, які їм будуть необхідні в умовах практичної фахової діяльності.

У процесі написання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни “Гроші і кредит” студент повинен продемонструвати:

- глибоке знання основних методичних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності банківських та інших установ фінансово-кредитної системи;

- знання основних теоретичних положень курсу та вміння поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літератури;

- уміння пов'язувати конкретні проблеми діяльності фінансово-кредитних установ з сучасним етапом економічного розвитку суспільства;

- самостійність та оригінальність викладання матеріалу, вміння використовувати математичні, статистичні та інші методи обробки інформації;

- уміння робити самостійні висновки та широкі узагальнення, аналізувати економічні явища і процеси у грошово-кредитній сфері;

- логічність побудови плану і змісту курсової роботи, культуру мислення і мови;

- уміння правильно оформити роботу відповідно до існуючих вимог;

- уміння аргументовано вести захист курсової роботи, чітко викладати свою точку зору. 

Основними етапами виконання курсової роботи є:

а) вибір теми курсової роботи;

б) знайомство зі змістом теми і складання плану роботи;

в) вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних джерел, збір, групування та дослідження фактичного матеріалу;

г) написання тексту і оформлення курсової роботи;

д) захист курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!