Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3558 Структура курсової роботи, Редагування науково-інформаційного тексту, НТУУ КПІ

Структура курсової роботи, Редагування науково-інформаційного тексту, НТУУ КПІ

« Назад

Розділ ІІ. Структура курсової роботи

Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має бути такою:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • кілька розділів (підрозділів), присвячених викладу основного змісту;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (за потреби).

Подаючи основні структурні елементи курсової роботи, варто використовувати ту схему, яка рекомендована Вищою Атестаційною Комісією (Бюлетень ВАК України, 2000 р., ч. 2) України. Нині вона активно функціонує в українському науковому середовищі й різнобічно апробована на всіх рівнях наукового аналізу – від студентських праць до докторських дисертацій.

Титульний аркуш (додаток 5) містить повні назви університету, інституту й кафедри; назву роботи; дані про студента та наукового керівника; місто й рік подання роботи до захисту. З ти­туль­ного аркуша починається нумерація сторінок, хоча номер сто­рін­ки на ньому не проставляється.

У Змісті (додаток 2) потрібно виділяти й нумерувати розділи та підрозділи. Оскільки Вступ і Висновки є автономними складовими частинами, вони не підлягають загальній нумерації.

Перелік умовних скорочень(додаток 3) подають у тих випадках, коли робота містить понад п’ять умовних позначень – абревіатур, символів, скорочень, які не є загальноприйнятими й тому потребують пояснення. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше п’яти разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. 

Список скорочень та їх детальну розшифровку розміщують у двох паралельних колонках за абеткою: ліва колонка – скорочення, права – пояснення.

Вступ (має 4–5 сторінок) розкриває актуальність обраної теми, об’єкт і предмет, мету й завдання, теоретичні та методологічні основи курсової роботи, матеріал дослідження, методи, наукову новизну, теоретичне та практичне значення дослідження.

Визначення актуальності теми має бути зрозумілим, конкретним і небагатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. Чітка постановка проблеми від самого початку налаштовує на краще усвідомлення та сприйняття подальшого викладу. Правильне окреслення актуальності визначає стратегію дослідження, дозволяє відокремити головне від другорядного та визначити напрямок пошуку. Цілком доречним є зіставлення дослідницької проблематики з ширшим контекстом. Саме це співвіднесення локальної проблеми та загального контексту дає змогу чіткіше показати важливість та актуальність теми, яка розробляється в дослідженні.

Після обґрунтування актуальності теми слід вказати на результати яких попередніх досліджень опирається студент у своїй праці, з якої літератури він як науковець-початківець почерпнув ідеї чи факти. Це актуалізує важливість короткого критичного огляду, принаймні, основної літератури, що стосується теми наукової праці. Такий вибірковий огляд літератури сприяє виробленню власної оцінки основних знань та наукових фактів з конкретної проблематики, сприяє чіткому виокремленню позиції самого автора та місця його праці в системі вже наявних наукових пріоритетів та оцінок.

Далі має бути представлена інформація про об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідженнячастина об’єктивної реальності, процес або явище, які породжують проблемну ситуацію, і які дослідник свідомо виок-ремює з навколишнього світу й обирає для детального вивчення.

Натомість предметом можна вважати якийсь локальніший і конкретніший феномен (зокрема, одну з функцій, властивостей, характеристик тощо), який дослідник визначає в межах визначеного об’єкта й ґрунтовно вивчає. Об’єктом виступає те, що досліджується, а предметом – аспект, який виділяється в об’єкті. Наприклад:

Об'єктом дослідження є сайт як жанровий феномен Інтернет-комунікації.

Предмет дослідження – лінгвістичні (власне мовні, композиційні, семантичні, стилістичні) і дискурсивні (насамперед – комунікативно-прагматичні) характеристики сайту як жанру Інтернет-комунікації.

Як бачимо, предмет дослідження порівняно з об’єктом є явищем понятійно вужчим і локальнішим. Тобто, він міститься в межах об’єкта.

Найбільш важлива частина вступу – мета й завдання дослідження. Мета дослідження – головне, універсальне наукове завдання, стратегічна, глобальна ціль, вирішенню якої підпорядкована вся робота. Це запланований результат дослідження. Вона формулюється лаконічно, одним реченням. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», адже в такий спосіб вказується лише засіб досягнення мети. Саму мету виражають за допомогою дієслів виявити, з’ясувати, встановити, розкрити, обгрунтувати, довести тощо, наприклад:

Метою дослідження є виявлення специфіки жанру сайту в Інтернет-комунікації.

Мету не слід ототожнювати із завданнями наукового дослідження, які їїдеталізують та розкривають. Завдання дослідження – це дрібніші та локальніші проблеми, на які треба дати відповідь в окремих розділах курсової роботи для реалізації основної мети. При цьому слід пам’ятати, що є тільки одна мета дослідження, а завдань, тобто мотиваційних установок, підпорядкованих основній меті, може бути декілька, зокрема стільки, скільки цього вимагає логіка розвитку дослідницького задуму. Наприклад:

Реалізація зазначеної мети зумовила постановку таких завдань:

 • виявлення своєрідності сайту як дискурсивного феномена комунікативного простору інтернету;

 • визначення місця сайту в системі жанрових форм Інтернет-комунікації;

 • аналіз жанроутворювальних комунікативно-лінгвістичних характеристик сайту: композиційних, семантико-стилістичних, паралінгвістичних;

 • опис специфіки сайту як інтернет-комунікативного жанру;

Характер завдань випливає з назв розділів і підрозділів роботи. Для формулювання їх змісту використовують дієслова: визначити …, встановити …, охарактеризувати…, розробити…, виявити…., сформулювати …, розкрити… тощо.

У вступі обов’язково подають перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в роботі мети. Методи дослідження – це інструменти добування фактичного матеріалу та його аналізу. Основними методами дослідження є: спостереження, експеримент, бесіда, анкетування, інтерв’ю, математичні методи обробки кількісних даних, метод порівняльного аналізу, дискурс-аналіз тощо. Використання цих методів дасть змогу виконати основне завдання курсового дослідження: поєднати різні роз’єднані знання в цілісну систему. Подавати їх потрібно коротко та змістовно, визначаючи що саме досліджувалось тим чи тим методом. Наприклад:

Наукові методи: семіотичний аналіз (дослідження Інтернет-комунікації з опорою на знакову природу складових спілкування, інтерпретація сайтів в аспекті використання знакових систем для їхнього створення); змістовний і структурний контент-аналіз (визначення змісту та правил Інтернет-комунікації зокрема й сайту як одного з різновидів за допомогою методик і прийомів об'єктивного й кількісного опису); інтент-аналіз (вивчення намірів і цілеспрямованості спілкування партнерів по Інтернет-комунікації), дискурс-аналіз (визначення екстралінгвістичних контекстів, в умовах яких здійснюється комунікативна взаємодія; дослідження взаємозв'язків між мовним кодом і соціальними, культурними та іншими факторами в Інтернет-спілкуванні); лінгвопрагматичний аналіз (вивчення використання комунікантами семіотичних систем мови (насамперед мови природної) у конкретних комунікативних ситуаціях, що обумовлюють звернення до відповідних наборів конкретних мовних структур).

Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Механічне згадування методів, яке доволі часто практикується студентами, означає нерозуміння природи наукової діяльності та брак наукового мислення.

У вступі слід зазначити, які нові наукові положення (практичні рекомендації), студентом запропоновано в дослідженні особисто. Якщо він виступав за результатами дослідження на студентських наукових конференціях чи має відповідні публікації, про це також слід написати.

Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі. У кінці вступу вказують, яким питанням будуть присвячені окремі розділи курсової розвідки.

Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи, яка зазвичай представлена 2-ма або 3-ма розділами, що поділяються на підрозділи, де відповідно до змісту викладається проаналізований та систематизований матеріал. У цій частині подають методику й техніку дослідження, а також описують саме дослідження. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викла­денням наведених наукових і практичних результатів.

Перший розділ має теоретичний характер. З наукової точки зору він висвітлює проблему, якій присвячено творчий доробок студента чи в контексті якої цей доробок створено. Тут розглядають термінологічну базу дослідження, з’ясовують основні категорії, до яких звертаються в роботі, подають огляд літератури за темою, теоретичну основу подальшого практичного дослідження. У цьому розділі студент подає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою й висвітлює власні погляди щодо досліджуваного предмета й усього комплексу проблем, які супроводжували дослідження.

У наступних розділах розкривають методику творчої лабораторії студента, специфіку його індивідуальних прийомів та особливостей роботи над тією чи іншою проблематикою, жанром тощо, викладають результати власних дос­ліджень. Студент повинен давати оцінку повноти розв’язання виз­начених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, показників), порівняти їх з аналогічними дослі­дженнями українських та зарубіжних авторів.

Найбільш важливими загальними вимогами щодо виконання цієї частини курсової роботи є такі:

 • виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній темою ро­боти. Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба зазначити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, результатами анкетування та експерименту, аналізом конкретного практичного досвіду;

 • текст викладається згідно з планом і виконується самостійно. Забороняються дослівні запозичення з літературних джерел, оскільки вони унеможливлюють отримання нових знань, вироблення вміння самостійно мислити та передавати власні думки, не сприяють розвиткові здібностей і хисту студента. Чужі тексти використовуються лише для того, щоб підтвердити свою думку, проілюструвати власну позицію, протиставити її думці авторитетів чи довести слабкість аргументації опонентів. Курсова робота, виконавець якої не послався на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати, не буде прийнята до захисту;

 • потрібно прагнути до максимальної об’єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій;     

 • треба уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення. Думки повинні бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має підпорядковуватись одній головній ідеї. Один висновок не може суперечити іншому, а підкріплювати його;

 • у роботі не повинно бути бездоказових тез та концепцій. Для доказу кожного положення треба наводити аргументи, розташовуючи їх так: середній доказ – слабкий доказ – сильний доказ

  або сильний – слабкий – середній;

 • до кожного розділу роботи треба подавати висновки, на основі яких формулюють висновки всієї роботи.

 • розділи й підрозділи мають бути співмірними. Якщо один розділ містить кілька сторінок, а інший 15, то це є свідченням погано структурованої, поспішної праці;

 • потрібно чітко й лаконічно формулювати назви розділів

 • необхідно дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не вживати штампи;

 • слід чітко й однозначно дотримуватися наукового стилю викладу матеріалу.

Логічне завершення курсової праці – висновки, головною метою яких є загальний підсумок дослідження на основі теоретичних узагальнень і даних експерименту. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Вони мають відповідати поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а також проблеми й конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до висновкової частини – не повторювати змісту вступу, основної частини роботи й висновків, зроблених у розділах, бути лаконічними й не містити зайвої аргументації. Систему аргументів використовують у розділах, які передують висновкам.

Після тексту курсової роботи необхідно помістити список використаних джерел. Ставлення до цього списку літератури має бути якнайсерйознішим, оскільки він відображає обсяг використаних джерел та ступень вивченості досліджуваної теми, є «візитною карткою» автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою літературою. Список повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім – іноземними. Бібліографічні записи в списку літератури повинні мати порядкову нумерацію. У тексті для посилань на наукову літературу слід використовувати квадратні дужки, напр.: [2, с. 364–367]; [5, с. 127], де перша цифра позначає видання у списку використаної літератури, наступні цифри – сторінки. Якщо дається посилання на декілька джерел, то їх слід відділяти одне від одного крапкою з комою Посилання на джерела ілюстративного матеріалу треба здійснювати в круглих дужках (реферат №5).

Укладаючи його, необхідно додержуватися вимог державного стандарту.

Приклади бібліографічних записів:

Книги

Однотомний документ

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с.

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с.

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Н. Д. Матюх. – Київ : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с.

 4. Шкляр В. Елементал : роман / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196 с.

 5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397 с.

 6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с.

 7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.

Два автори

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д. Д., Эддисон Г. Д. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

 2. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А. – Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

 3. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 478 с.

 4. Психология менеджмента / Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 5. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.

 6. Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – Київ : Грамота, 2007. – 638 с.

 7. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття / [упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190 с.

 8. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : зб. наук. пр. / [наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.

 9. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – . – (Джерела з історії науки в Україні). – Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573 c.

 10. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – . – (Серия "Нормативная база предприятия"). – Т. 1. – 2005. – 277 с.

 11. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – . – (Сочинения : в 8 кн.,; кн. 4). Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). – 2006. — 369 с.

 12. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

 13. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Харків : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

 14. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с.

 15. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956.

 16. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problemsofmechanicsandstrengthofstructures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : навч. кн., 1999. – 215 с.

 17. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 2728 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.). –Київ : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

 18. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

 19. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7 с.

 20. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харьков : Халімон, 2006. – 175 с.

 21. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

 22. Українсько-німецький тематичний словник : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – Київ : Карпенко, 2007. – 219 с.

 23. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – Київ : К.І.С., 2006. – 138 с.

 24. Україна: екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – Київ : Варта, 2006. – 217 с.

 25. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

 26. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Харків : Ранок, 2005. – 96 с.

 27. Кримінально-процесуальний кодекс України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 28. Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. – Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с.

 29. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – Київ : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 30. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – Київ : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

 31. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 32. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007–01–01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

 33. Межгосударственные стандарты : каталог / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А.; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). – Т. 5. – 2007. – 264 с.

 34. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

 35. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. –228 с.

 36. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

 37. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

 38. Новосад І.Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

 39. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

  канд. техн. наук / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". – Київ, 2007. – 20 с.

 40. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18.

 41. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

 42. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.

 43. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

 44. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –2007. – № 1. – С. 25–29.

 45. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – № 2. – С. 13–20.

 46. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

 47. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 35 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Харьков, 2007. – С. 33.

 48. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець ХІХпочаток ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Харків, 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Чотири автори

П’ять і більше авторів

Без автора

Багатотомний документ

Матеріали конференцій, з’їздів

Препринти

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

Стандарти

Каталоги

Бібліографічні покажчики

Автореферати дисертацій

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій: навч. посіб. для студ. мед. вузів IIIIV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. ста­тистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – Київ : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукраїнський перепис населення, 2001). – Систем. вимоги:

  Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. –Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ре­сурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,

  І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 

Елементи, виділені напівжирним курсивом, не обов’язкові. Вони вводяться в бібліографічний запис залежно від теми курсової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими й використовуються для розрізнення знаків граматичної та приписаної пунктуації.

Завершуючи написання курсової роботи, необхідно систематизувати ілюстрований матеріал. Ілюстрації можна подавати в тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їх змісту.

Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи. Обсяг курсової роботи має бути 25-30 сторінок, без урахування додатків і списку літератури.

Формат аркуша: А 4, відступи: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см.

Текст: гарнітура Times New Roman; кегль – 14 pt (, інтервал – 1,5, абзац – 1 см.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!