Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3557 Загальна методика написання курсової роботи, Редагування науково-інформаційного тексту, НТУУ КПІ

Загальна методика написання курсової роботи, Редагування науково-інформаційного тексту, НТУУ КПІ

« Назад

Розділ І. Загальна методика написання курсової роботи 

Раціонально зорганізувати роботу над курсовою роботою допоможе алгоритм, який дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на її написання. Зокрема курсову роботу доцільно виконувати в такій логічно зумовленій послідовності:

1) вибір, конкретизація теми та її узгодження з науковим керівником;

2) з’ясування об’єкта й предмета дослідження;

3) визначення мети та завдань дослідження;

4) підбір літератури з теми, її вивчення та критичний огляд для знайомства з історією та сучасним станом наукової проблеми;

5) добір та вивчення матеріалу дослідження;

6) розробка наукової гіпотези;

7) написання вступу;

8) виклад теорії й методики;

9) опис процесу дослідження;

10) формулювання висновків і рекомендацій;

11) оформлення списку використаних джерел та додатків.

12) літературне й технічне оформлення курсової роботи;

13) її представлення на кафедру для перевірки;

14) привселюдний захист роботи.

Студентові надається право самостійно обирати тему курсової роботи з того переліку, який рекомендується кафедрою видавничої справи та редагування. Тема повинна бути достатньо вузькою, щоб була можливість розглянути її більш чи менш повно в межах роботи відносно невеликого обсягу. Однак вона має бути водночас і достатньо важливою, вартою уваги дослідника. Теми робіт, запропоновані в переліку, не завжди є максимально конкретизованими. Іноді їх подано так, щоб лише показати можливий напрямок праці. Це робиться задля того, щоб підштовхнути студента до проявлення ініціативи в остаточному формулюванні теми.

Координацію в справі вибору тематики здійснює староста академічної групи, який інформує студента про наявність вільних тем. Якщо бажана тема виявляється зайнятою іншим виконавцем, студент має обрати іншу або проявити ініціативу й запропонувати викладачеві таке формулювання теми, яке відповідає його науковим інтересам та схильностям. Тема має цікавити студента, або, принаймні, містити аспект, який викликає в нього особливий інтерес. Перевага надається тій темі, під час розробки якої студент може виявити максимум творчості. Але тематика курсових робіт при цьому має відповідати завданням навчальної дисципліни «Редагування науково-інформаційного тексту» й тісно пов’язуватися з практичними потребами редакційно-видавничого фаху.

Назва курсової роботи повинна бути короткою, відповідати суті наукової проблеми. У назву, як правило, виносять тему дослідження або проблему, вирішення якої дається в основному тексті. У ній не потрібно використовувати конструкції «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...в, «До питання...» тощо, у яких не висвітлено суті висвітлюваної наукової проблеми.

Після визначення теми курсової роботи, її узгодження з науковим керівником і затвердження на засіданні кафедри видавничої справи та редагування студент розпочинає другий етап наукової праці – пошук інформації, тобто складання списку літературних джерел, необхідних для аналізу й розробки плану курсової розвідки, та збирання матеріалу. При цьому слід пам’ятати, що складання бібліографії та пошук джерел – обов’язок студента, а не його наукового керівника. Якщо студент не може сам знайти наукові праці зі своєї теми, то він не здатний проводити наукове дослідження, яке вимагає самостійності з перших кроків.

Вивчення літератури з обраної теми слід починати з відповідних підручників, посібників, енциклопедій, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних видань, науковими повідомленнями тощо. Насамперед підбирається література останніх років видання. Для полегшення вибору статей з журналів доцільно ознайомитися зі змістом статей, що були опубліковані за рік, в останньому або першому номері журналу.

Нерідко студент не може знайти літературу з обраної теми. Це пояснюється молодістю науки про соціальні комунікації, наявністю в ній величезної кількості недосліджених тем. У цьому випадку дослідникові треба зосередитись на самостійному вивченні об’єкта, щоб розширити уявлення про нього. Оскільки в комунікативістиці багато досліджень здійснюється на засадах аналогії, необхідно знайти наукові праці з подібних тем, познайомитись із застосовуваними там методами аналізу й творчо використати їх у власній праці. Для того щоб осмислити тему, розкрити різні її аспекти, кількість опрацьованих джерел у курсовій роботі в середньому має становити 25-30 джерел. Вона не може бути меншою за двадцять одиниць.

Якщо матеріалів мало, їх потрібно вивчити всі. За наявності великої кількості джерел, їх збирання слід скоротити до оптимальних меж і завершити тоді, коли склалася концепція теми, а ознайомлення з новими джерелами не приводить до її трансформації. У цьому випадку студент оволодів основним матеріалом і готовий до створення тексту.

Коли збирання матеріалу наблизилось до завершення, студентові варто ще раз проконсультуватися з викладачем, який допоможе йому розглянути варіанти висвітлення теми й обрати найкращий. Для цього він складає письмовий проспект власної роботи, у якому подає повний перелік опрацьованої літератури з проблем, що визначають предмет і об’єкт дослідження, і розгорнутий план роботи. Наявність проспекту дозволяє викладачеві швидко зорієнтуватися в обсязі виконаної студентом роботи, побачити результати його самостійного опрацювання теми, підказати більш досконалий спосіб організації матеріалу, порадити прочитати пропущені наукові праці з цієї теми. Після цього починається етап написання тексту курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!