Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3556 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Редагування науково-інформаційного тексту, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Редагування науково-інформаційного тексту, НТУУ КПІ

« Назад

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра видавничої справи та редагування

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Редагування науково-інформаційного тексту

Галузі знань 0303 – «Журналістика та інформація»

напряму 6.030303 – «Видавнича справа та редагування» 

Денна і заочна форми навчання

 

Київ 2015

ВСТУП 

Курсова робота з предмета «Редагування науково-інформаційного тексту» виконується на четвертому курсі навчання. Передбачається, що студент на цей час бере участь у науковому гуртку кафедри, готує доповіді на студентські наукові конференції, тобто вже займається науко­вою роботою та має власні наукові інтереси.

Написання повновартісної з точки зору змісту й побудови курсової роботи – важлива частина цілісного навчального процесу. Курсова робота є різновидом студентської індивідуальної творчої праці й виконується на основі знань, отриманих під час навчання і в процесі самостійних теоретичних досліджень з обраної теми. Основна її мета – закріпити, поглибити й узагальнити набуті знання, уміння та застосовувати їх для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсове дослідження розвиває навики наукової роботи, оволодіння основними методами наукового аналізу, формулювання конкретних висновків та практичних рекомендацій і готує студентів до написання майбутнього дипломного проекту.

Курсова робота має носити дослідницький характер та містити результати творчого пошуку автора.

Студент повинен виконати всі етапи науково-дослідної роботи й показати при цьому вміння і здатність: а) використовувати отримані знання в практичній роботі; б) працювати з фактичним матеріалом і науковими джерелами; в) розробляти логіко-структурну схему роботи; г) аналізувати й критично оцінювати різні погляди на ту чи іншу наукову проблему; д) грамотно обґрунтовувати власні висновки та пропозиції.

Головними мотиваційними моментами, які спонукають до продукування та реалізації цікавих наукових тем, є:

  • пошук нових підходів та способів вирішення традиційних проблем у контексті застосування усталених парадигм;

  • зіставлення протилежних точок зору, концепцій, підходів на предмет дослідження, яке приводить до вироблення студентом власної позиції;

  • заповнення прогалин у знаннях з конкретної проблеми;

  • розроблення нових концепцій, теорій та підходів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!