Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3555 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з курсу Менеджмент організацій і адміністрування, КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з курсу Менеджмент організацій і адміністрування, КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт з курсу Менеджмент організацій і адміністрування

для студентів спеціальності 7.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

денної та заочної форми навчання та викладачів

 

Київ – 2012

УДК 658.003(075.8) 

Коба В.Г., Бабина О.Є., Лопатюк С.П., Мельник Н.О. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» денної та заочної форми навчання та викладачів. – К.: КДАВТ, 2012. – 48 с. 

Методичні вказівки містять необхідну інформацію щодо організації роботи над дипломними роботами, їх змісту та оформлення. В методичних вказівках розкрито методику вибору теми, формулювання мети, задач, об’єкту, предмету дослідження, наукової новизни.

Методичні вказівки призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та керівників дипломних робіт.

Рецензент: Жебка В.В., професор, к.е.н., директор навчально-наукового інституту гуманітарних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій менеджменту 

Рекомендовано:

Кафедрою економіки і менеджменту,

протокол № 5 від 25 січня 2011р. 

Схвалено:

Методичною радою факультету Економіки транспорту,

протокол № 4 від 26 січня 2011р.

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 5

1.1 Мета та завдання дипломної роботи. 5

1.2 Функції структурних підрозділів академії щодо організації виконання дипломних робіт. 6

1.3 Обов’язки керівників, консультантів і рецензентів дипломних робіт та студентів-дипломників  8

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ. 10

2.1 Етапи виконання дипломної роботи. 10

2.2 Організація захисту. 11

2.3 Вимоги до оформлення супровідних документів. 12

3 УЗАГАЛЬНЕНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ. 14

3.1 Структура дипломної роботи. 14

3.2 Оформлення тексту дипломної роботи. 16

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 25

ДОДАТОК А.. 26

ДОДАТОК Б. 27

ДОДАТОК В.. 28

ДОДАТОК Г. 30

ДОДАТОК Д.. 31

ДОДАТОК Е.. 32

ДОДАТОК Ж... 33

ДОДАТОК И.. 34

ДОДАТОК К.. 36

ДОДАТОК Л.. 37

ДОДАТОК М... 38

ДОДАТОК Н.. 43

ДОДАТОК О.. 45

ВСТУП 

Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі. Спеціаліст повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Дипломна робота студентів – це завершальний етап навчального процесу, один з головних засобів оцінювання рівня підготовки студентів щодо опанування обраної спеціальності. В процесі підготовки дипломної роботи студенти розвивають широту мислення, а також набувають навички науково-дослідницької роботи, демонструють рівень своєї фахової підготовки. Тому виконана робота студента є своєрідним звітом за весь період навчання. Вона дає можливість використовувати набуті знання для обґрунтування певних теоретичних положень з вибраної теми, а також визначати шляхи впровадження теоретичних знань в практичну діяльність.

Дипломна робота є науковою кваліфікаційною працею, в якій на основі проведених досліджень логічно та системно викладено розв`язання теоретичної проблеми або прикладного завдання, що має значення для окремої галузі знань, на основі аналізу існуючих наукових розробок.

Дипломна робота виконується автором самостійно для публічного захисту, тому в ній повинна бути відображена сукупність результатів і положень, що характеризують її автора як здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Мета даних методичних вказівок полягає в наданні методичної допомоги студентам спеціалістам в організації підготовки, виконанні, оформленні та захисті дипломної роботи.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Методичні вказівки розроблено на підставі:

 • Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”;

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ міністра освіти України від 02.06.1993 р. № 161);

 • Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України (Міністерство освіти України, 1993 р.).

 • Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», затвердженої наказом МОНмолодьспорту №366 від 22.04.11р.

Методичні вказівки визначають вимоги до організації виконання дипломних робіт, які виконуються студентами спеціальності «Менеджмент організацій». Вони регламентують обов’язки випускників-спеціалістів, викладачів, керівництва структурних підрозділів, а також діяльність ректорату, деканату факультету, випускаючої кафедри з організації виконання дипломних робіт та захисту дипломної роботи на факультеті економіки транспорту.

Ці методичні вказівки конкретизують вимоги щодо обсягу, структури, змісту та оформлення дипломних робіт з урахуванням специфіки напряму підготовки та майбутньої професійної діяльності випускників.

До методичних вказівок додаються зразки документів, що супроводжують виконання та захист дипломної роботи, а також перелік типових тем. 

1.1 Мета та завдання дипломної роботи 

Метою виконання дипломної роботи є:

 • глибоке осмислення обраної теми дослідження з метою систематизації, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань;

 • комплексне оволодіння методами самостійного дослідження;

 • практичне застосування теоретичних та практичних знань для вирішення конкретних науково-дослідних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Основні завдання виконання дипломної роботи:

 • розвиток навичок роботи з науковою літературою, статистичними матеріалами, нормативно-правовими актами;

 • оволодіння математичними методами досліджень для обробки статистичної інформації та факторного аналізу;

 • використання сучасних інформаційних технологій та методів математичного моделювання в процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломну роботу;

 • вміння логічно, обґрунтовано, стисло, науковим стилем викладати думку та оформлювати отримані результати згідно встановлених вимог.

Виконана студентом-спеціалістом кваліфікаційна робота має відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий самостійний аналіз теоретичних аспектів та статистичної інформації з досліджуваної теми;

 • включати реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності досліджуваного об’єкту;

 • бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи. 

1.2 Функції структурних підрозділів академії щодо організації виконання дипломних робіт

Керівництво організацією виконання дипломної роботою виконується у наступних підрозділах:

В академії загальне керівництво організацією виконання дипломних робіт здійснює ректор згідно з законами “Про освіту” та “Про вищу освіту”, постановами Кабінету Міністрів України та нормативними документами Міністерства освіти і науки України (МОНУ). Він ставить завдання щодо забезпечення якості виконання дипломних робіт, видає накази, які регламентують організацію роботи ректорату, деканатів факультетів, випускових кафедр щодо виконання дипломних робіт, здійснює контроль за їх виконанням,

На факультеті за організацію та якість виконання дипломних робіт відповідає декан. Він здійснює керівництво й контроль з питань виконання дипломних робіт через своїх заступників (з навчальної та методичної роботи), деканат, лабораторії дипломного та курсового проектування, та завідувачів випускових кафедр. Розробляється типовий перелік тем дипломних робіт. Організовує регулярне обговорення стану виконання дипломних робіт та результатів державної атестації студентів на засіданні Вченої ради факультету.

На випусковій кафедрі відповідальність за організацію та якість виконання дипломних робіт несе завідувач кафедри. Він безпосередньо здійснює керівництво і контроль за виконанням дипломних робіт.

Для керівництва дипломними роботами призначаються викладачі випускової кафедри та інших кафедр.

Випускові кафедри:

 • розробляють теми дипломних робіт, заздалегідь ознайомлюють із ними студентів-випускників і закріплюють теми дипломних робіт за студентами;

 • визначають керівників дипломних робіт з числа досвідчених викладачів або співробітників;

 • приймають рішення про недопущення до захисту дипломних робіт студентів, які не виконали календарний графік виконання дипломних робіт, не надали у встановлений термін підготовлену дипломну роботу, або роботи яких не відповідають вимогам;

 • складають розклад консультацій керівників дипломних робіт та графіки проміжного контролю;

 • проводять обов’язковий попередній захист дипломних робіт;

 • визначають перелік рецензентів дипломних робіт;

 • здійснюють контроль за графіком виконання дипломних робіт;

 • рекомендують кращі дипломні роботи на факультетські, національні та міжнародні конкурси.

За рішенням кафедри або на прохання керівника дипломної роботи, студенту можуть призначатися консультанти:

 • зі специфічних виробничих, технічних, наукових питань;

 • питань, які відносяться до компетенції кафедр фундаментальних чи професійно-орієнтованих дисциплін;

 • техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень та розрахунків економічного ефекту;

 • питань екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці тощо.

 • готує та подає на затвердження до МОН України кандидатури голів ДЕК;

 • готує загальний проект наказу по академії про склади ДЕК із захисту магістерських та дипломних робіт та прийому державних екзаменів і подає його на затвердження ректору. 

Навчальний відділ академії:

Деканат факультету:

 • формує наказ про допуск до дипломного проектування за підсумками виконання навчального плану;

 • надають до ДЕК зведену відомість про виконання студентами навчального плану;

 • готують необхідну документацію для оформлення дипломів певного освітньо-кваліфікаційного рівня та їх отримання у встановленому порядку. 

Лабораторія курсового та дипломного проектування:

 • розробляє графік виконання дипломних робіт;

 • разом з випусковою кафедрою розробляє та узгоджує з деканом перелік базових тем дипломних робіт;

 • готує розпорядження про призначення керівників та закріплення за студентами факультету тем дипломних робіт;

 • надає студентам необхідну документацією для виконання дипломних робіт за встановленими формами (титульні листи робіт, бланки завдань на дипломні роботи, вимоги до захисту, графіки виконання дипломних робіт тощо);

 • складає розклад роботи ДЕК;

 • надає студентам «Методичні рекомендації (вказівки) з виконання дипломних робіт», які визначають вимоги до змісту, обсягу, оформлення дипломної роботи, порядку контролю за їх виконанням, підготовки до захисту тощо з урахуванням специфіки спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на кафедрі;

 • готує приміщення для роботи державної екзаменаційної комісії, необхідну документацію та технічні засоби для захисту дипломної роботи;

 • бере участь у складанні звітів про роботу ДЕК, на вимогу голови ДЕК надає необхідну інформацію з організації навчального процесу, його кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, заходів щодо підвищення якості освіти випускників та освітньої діяльності на кафедрі.

1.3 Обов’язки керівників, консультантів і рецензентів дипломних робіт та студентів-дипломників 

Керівник дипломної роботи:

 • рекомендує тему дипломної роботи;

 • видає студенту завдання на дипломну роботу (Додаток В);

 • здійснює загальне керівництво дипломною роботою і несе відповідальність за наявність у роботі помилок системного характеру;

 • в разі суттєвих порушень календарного графіку (Додаток Г) виконання дипломної роботи, які можуть призвести до зриву встановлених термінів надання роботи до ДЕК, інформує керівництво кафедри для прийняття відповідних заходів;

 • готує відгук (Додаток Д) з характеристикою діяльності студента під час виконання дипломної роботи і несе відповідальність за його об’єктивність.

Час, відведений на керівництво дипломною роботою, використовується для:

– систематичних співбесід зі студентом, на яких дипломник інформує про стан виконання дипломної роботи, обговорюються можливі варіанти рішень, конкретизуються окремі пункти завдання тощо;

– консультацій дипломника з усіх питань, крім тих, що відносяться до компетенції консультантів з окремих розділів дипломної роботи;

– перевірки виконаної роботи (частинами або в цілому);

– підготовки дипломника до захисту дипломної роботи, організації попереднього захисту.

Керівник, як правило, має бути присутнім на засіданні ДЕК при захисті дипломних робіт. 

Рецензент дипломної роботи:

 • знайомиться зі змістом дипломної роботи та наочними матеріалами, звертаючи особливу увагу на науковий та аналітичний рівень роботи, комплексність та ефективність рекомендацій, правильність розрахунків, дотримання вимог державних стандартів тощо. За необхідності запрошує дипломника на бесіду для отримання його пояснень з питань дипломної роботи;

 • готує рецензію у письмовому або друкованому вигляді (Додаток Е). 

Студент-дипломник:

– своєчасно обирає тему дипломної роботи та отримує конкретні завдання від керівника роботи на пошук та опрацювання матеріалів, необхідних для виконання дипломних робіт під час проведення переддипломної практики;

– самостійно виконує теоретичний, аналітичний та рекомендаційний розділи дипломної роботи з урахуванням сучасних методик наукових досліджень та використанням сучасних комп’ютерних технологій;

– регулярно, не менше одного разу на два тижні, інформує керівника про стан виконання роботи відповідно до плану-графіка, надає на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;

– подає у встановлений термін дипломну роботу для перевірки керівнику.

Вносити будь-які зміни або виправлення в дипломній роботі після отримання відгуку керівника та рецензії забороняється.

– проходить обов’язковий попередній захист дипломної роботи на кафедрі;

– у строк, визначений секретарем ДЕК, надає роботу до Кабінету курсового та дипломного проектування;

– має своєчасно прибути на захист дипломної роботи або попередити завідувача випускової кафедри та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин.

У разі невиконання студентом перелічених вимог, державною екзаменаційною комісією (ДЕК) може бути прийнято рішення про не атестацію (недопущення до захисту), з подальшим відрахуванням з академії. Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в період роботи ДЕК надав необхідні виправдні документи, ДЕК може перенести дату захисту.

Студенти можуть виконувати комплексну дипломну роботу. Комплексна дипломна робота виконується, коли тема дипломної роботи за обсягом та (або) змістом потребує залучення групи студентів однієї або кількох спеціальностей. Роботи повинні мати логічно завершені та не дубльовані за змістом частини, які виконуються за індивідуальним завданням кожним студентом, та загальну частину, що зв’язує окремі частини до єдиної роботи і визначає її комплексність.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

2.1 Етапи виконання дипломної роботи 

Організаційний процес написання дипломної роботи складається з наступних етапів: підготовчого, основного та заключного.

1) Підготовчий етап починається з вибору студентом викладача та теми дипломної роботи. На цьому етапі студент отримує індивідуальне завдання від керівника дипломної роботи на переддипломну практику за обраною темою роботи щодо збору фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, досліджень тощо. Даний етап включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження.

Теми дипломних робіт розробляє випускова кафедра з урахуванням специфіки спеціальностей та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка фахівців, вимог галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики) для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; власного досвіду керівництва дипломними роботами; наукових досліджень та професійних інтересів професорсько-викладацького складу кафедри, замовлень і рекомендацій виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів, галузевих міністерств і відомств тощо. Окремі теми дипломних робіт можуть бути запропоновані студентами з відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки. Як правило, вони пов’язані з науково-дослідною роботою студента (НДРС) на кафедрі або його професійною діяльністю (для заочників).

Теми дипломних робіт повинні бути актуальними, відповідати сучасному рівню науки, техніки і технологій, спрямовані на вирішення регіональних і національних потреб та проблем розвитку певної галузі економічної діяльності. Назва теми повинна бути, за можливості, короткою, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи. При оформленні роботи слід звернути увагу, щоб формулювання теми було однаковим у розпорядженні про закріплення тем і керівників за студентами, завданні на дипломну роботу, титульному аркуші пояснювальної записки, наочному матеріалі. Перелік типових тем наведено в Додатку Н.

У назві дипломної роботи, яка зазначається у бланку завдання, наказі про закріплення теми, протоколі ДЕК, заліковій книжці студента та в додатку до диплома не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.

Формування тематики виконання дипломних робіт завершується за 2,5 місяці до початку переддипломної практики. Вона розглядається й ухвалюється на засіданні випускової кафедри.

Вибір теми дипломної роботи завершується поданням заяви на ім’я декана факультету за погодженням з керівником роботи (Додаток А). Корекція або зміна теми дипломної роботи допускається, як виняток, за узгодженням з керівником не пізніше, ніж за 2,5 місяці до захисту роботи.

Типовий перелік тем дипломних робіт наведено в Додатку Н

2) Основний етап включає опрацювання наукової літератури, теоретичних джерел з теми дослідження, проведення аналізу діяльності об’єкту дослідження, розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування.

3) На заключному етапі проводиться оформлення роботи, підготовка наочного матеріалу та доповіді на захист, отримання відгуку керівника та рецензії на дипломну роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту. На цьому етапі студент обов’язково проходить попередній захист дипломної роботи на кафедрі та подає відповідним чином оформлену готову роботу до Кабінету дипломного проектування за тиждень до її захисту на засіданні ДЕК.

Більш детальний графік виконання дипломної роботи на ведемо в Додатку Г. 

2.2 Організація захисту 

Підготовка до захисту. Згідно з графіком попереднього захисту на кафедрі проводиться заслуховування кожного студента за темою дипломної роботи. На попередній захист студент дипломник повинен надати закінчену дипломну роботу, підписану керівником. Після заслуховування на комісії кафедри закінчена дипломна робота подається на підпис “До захисту” завідуючому кафедрою, на якій виконується дипломна робота.

Дипломні роботи повинні бути представлені на підпис завідуючому кафедрою не пізніше, ніж за 3-5 днів до захисту.

В період підготовки до захисту студент повинен підготувати доповідь (до 10 хвилин), консультуючись з цього питання з керівником. В доповіді повинні бути висвітлені всі головні питання, які розроблялись в дипломній роботі. Доповідь повинна бути чіткою, логічною, змістовною, мати посилання на наочний матеріал. 

Захист дипломної роботи

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. На захисті можуть бути присутні всі бажаючі.

Послідовність захисту дипломної роботи:

1) Секретар ДЕКу представляє студента, називає тему дипломної роботи.

2) Студенту-дипломнику надається слово для викладення основних положень дипломної роботи (до 10 хвилин). Доповідь повинна бути чітка, лаконічна, з містити обґрунтування актуальності теми, шляхи вирішення проблеми та висновки.

3) Після закінчення доповіді студент відповідає на запитання членів комісії.

4) Секретар ДЕКу зачитує відгук керівника та рецензію на дипломну роботу. На цьому захист дипломної роботи завершено.

Рішення про оцінку за захист дипломної роботи та присвоєння кваліфікації приймається на закритому засіданні ДЕКу, після чого оголошується студентам.

2.3 Вимоги до оформлення супровідних документів 

До захисту дипломна робота подається до лабораторії курсового та дипломного проектування з необхідним переліком супроводжуючих матеріалів:

- картонна папка швидкозшивач;

- дипломна робота, повністю оформлена та прошита (підписана завідуючим кафедрою, науковим керівником, студентом та консультантами, за їх наявності);

- відгуком керівника;

- листом-відгуком з організації, яка була об’єктом дослідження;

- зовнішньою рецензією

- наочні матеріали (6 примірників).

Відгук керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання самої роботи, так і якість праці студента над нею і містити висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту у ДЕК (Додаток Д).

Відгук складається у довільній формі із зазначенням:

– головної мети дипломної роботи, в інтересах або на замовлення якої організації він виконаний (в рамках науково-дослідної роботи кафедри, підприємства, НДІ тощо);

– відповідності виконаної дипломної роботи завданню;

–  ступеня самостійності при виконанні дипломної роботи;

– рівня підготовленості студента до прийняття сучасних рішень;

– вмінь аналізувати необхідні літературні джерела, приймати правильні (інженерні, наукові) рішення, застосовувати сучасні системні та інформаційні технології, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту;

– найбільш важливих теоретичних і практичних результатів, апробації їх (участь у конференціях, семінарах, оформлення патентів, публікація в наукових журналах тощо);

– загальної оцінки виконаної дипломної роботи, відповідності якості підготовки дипломника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (ОКХ) і можливості присвоєння йому відповідної кваліфікації;

– інші питання, які характеризують професійні якості студента.

Лист-відгук з організації - об’єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практичну значущість аналітично-дослідницького та рекомендаційно-проектного розділів та можливість і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.

Зовнішня рецензія (Додаток Е). Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти за напрямом рецензованого дослідження, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів, або інших кафедр КДАВТ.

Рецензія складається у довільній формі із зазначенням:

- відповідності дипломної роботи затвердженій темі та завданню;

- актуальності теми та наукової новизни отриманих результатів;

- глибини техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень;

- ступеня використання сучасних досягнень науки і техніки,

- оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів;

- правильності проведених розрахунків;

- якості виконання дипломної роботи;

- можливості впровадження результатів дипломної роботи в практичну діяльність підприємств;

- недоліків дипломної роботи;

- оцінки дипломної роботи за 4-бальною шкалою і можливості присвоєння дипломнику відповідної кваліфікації.

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, тому що відгук керівника – це в основному характеристика професійних якостей дипломника та його роботи в процесі виконання роботи, а рецензія – це характеристика якості безпосередньо дипломної роботи.

Якщо рецензент є співробітником зовнішньої організації (іншого ВНЗ, НДІ, підприємства, установи тощо), то на бланку рецензії ставиться печатка цієї організації, яка засвідчує його підпис.

Негативна оцінка проекту, яка може бути висловлена в рецензії, не є підставою до недопущення його захисту в ДЕК.

Наочні матеріали (роздатковий матеріал).

Наочні матеріали є обов’язковою частиною захисту дипломної роботи. До них входять графічні та розрахункові матеріали роботи. Вони подаються у вигляді плакатів формату А4, які мають нумерацію та скріплені між собою. Обов’язковою умовою є наявність титульної сторінки (Додаток Л) на якій зазначено:

 • Тему дипломної роботи;

 • ПІБ студента (номер групи в якій він навчався);

 • Науковий ступінь, посада та ПІБ керівника дипломної роботи;

 • Рік захисту.

Основне призначення наочних матеріалів – викладення основного змісту роботи у вигляді ілюстрованого матеріалу. Наочні матеріали можуть бути я к чорно-білими так і кольоровими. Також рекомендується розробляти електронну версію наочних матеріалів для демонстрації у вигляді слайдів.

 

3. УЗАГАЛЬНЕНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

3.1 Структура дипломної роботи 

Дипломна робота є самостійною кваліфікаційною роботою, що має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Дипломна робота складається з пояснювальної записки, та обов’язкового наочного матеріалу (плакатів, які містять діаграми, графіки залежностей, таблиці, рисунки тощо). Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Метою виконання дипломної роботи є:

 • глибоке осмислення теми;

 • комплексне оволодіння методами самостійного дослідження;

 • практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Дипломна робота випускника – менеджера рівня „спеціаліст” повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

 • вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;

 • бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Випускна робота спеціаліста зі спеціальності „Менеджмент організацій і адміністрування” має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта.

Об’єкт - організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна давати можливість інформаційного забезпечення обраної теми.

Типовий перелік тем дипломних робіт наведено у Додатку Н.

Структура пояснювальної записки умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш (Додаток Б);

 • завдання на дипломну роботу (Додаток В);

 • зміст;

 • вступ.

Основна частина:

 • теоретичний розділ;

 • аналітичний розділ;

 • рекомендаційний розділ.

Висновки та пропозиції;

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ - містить обґрунтування актуальності й практичного значення обраної теми дипломної роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження. Актуальність визначається шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми та доцільності роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне — сутність проблеми або наукового завдання. Обсяг: 5-6 сторінок.

Теоретичний розділ - розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації. Обсяг: 20-25 сторінок.

Аналітичний розділ - опис, характеристика сучасного стану діяльності на досліджуваному об’єкті, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням певного методичного інструментарію. Аналітичній розділ висвітлює аналіз стану питання і може складатися з таких підрозділів:

2.1 Коротка характеристика об’єкта дослідження. Вона містить загальну характеристику підприємства, характеристику ринку, положення підприємства на ринку. Характеристика транспортних зв’язків та приписних транспортних засобів. Призначення, структура та особливості виробництва, функції та особливості організації.

2.2 Аналіз виробничих показників та технічних засобів підприємства. В цьому розділі необхідно проаналізувати динаміку та структуру виробничих показників роботи підприємства (обсяг перевезень вантажів (пасажирів), вантажообіг (пасажирообіг)), охарактеризувати технічні засоби виробництва та дати оцінку основних фондів підприємства.

2.3 Аналіз фінансово-економічних показників. Дається оцінка економічної ефективності діяльності об’єкту дослідження та його фінансового стану.

2.4 Аналіз спеціалізованих показників стосовно до теми роботи. Наприклад, організація мотивації праці та оплата праці, аналіз діяльності окремих підрозділів. Аналіз стратегії підприємства, організації маркетингової діяльності. Організація оперативної роботи по обслуговуванню суден та наземних транспортних засобів при перевантажувальних роботах. 

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Випускник має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких виконується кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції. Обсяг: 25-30 сторінок.

Рекомендаційний розділ потребує детальних пропозицій щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напрямку дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у аналітико-дослідницькій частині, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості. Обсяг: 20-25 сторінок.

Висновки і пропозиції - стисле викладення підсумків роботи. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставлених у вступі завдань, акцентують елементи наукової новизни, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

Список використаної літератури – кількість використаних джерел залежить від глибини теоретичного дослідження та визначається керівником роботи, але не менш 30 джерел (Додаток И). 

3.2 Оформлення тексту дипломної роботи 

Загальні вимоги

Орієнтовний обсяг дипломної роботи складає – 100-120 сторінок; обов’язковий ілюстративний матеріал (наочний матеріал) – не менше 6 аркушів формату А4 та (або) у вигляді презентації в електронному вигляді.

Пояснювальна записка до дипломної роботи повинна у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум роботи, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань роботи, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо.

Текст роботи виконується державною мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.

Оформлення дипломної роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не менше 20 мм.

Абзаци в тексті починаються відступом, який дорівнює п’яти знакам (15-17мм).

Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою. Вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Допускається наявність не більше двох виправлень, описок (помилок) на одній сторінці. 

Титульний лист

Титульний лист є першим листом документа і виконується на форматі А4 за формою Додатку А.

Титульний лист включається в загальну нумерацію листів без позначки на ньому номера листа. 

Зміст

Зміст дипломної роботи оформлюється на одному, а при необхідності і на декількох листах.

Зміст включає номери і найменування розділів і підрозділів, найменування додатків та інших документів, які входять до дипломної роботи, а також номери листів (сторінок), на яких вони розміщені.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” не нумерують.

Слово “ЗМІСТ” записується симетрично тексту прописними літерами. Найменування, які входять у зміст, записуються маленькими літерами, окрім першої прописної.

Зразок оформлення змісту наведено в Додатку О. 

Текст дипломної роботи поділяють на розділи і підрозділи. Кожний розділ і підрозділ повинен мати порядковий номер і найменування. Вступ і висновки записують без порядкових номерів.

Розділи повинні мати порядкові номери у межах всієї роботи, вони позначаються арабськими цифрами без крапок, наприклад, 1; 2; 3...

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номери підрозділів включають номери розділу і порядковий номер підрозділу, які поділяють крапкою, наприклад, 1.1, 1.2... У кінці номера підрозділу крапка не ставиться.

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів розміщують в центрі рядка і друкують прописними (великими) літерами без крапки в кінці.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів розпочинають з абзацу і друкують маленькими літерами, без крапки в кінці.

Перенос слів у заголовках не допускається. Крапка на кінці заголовка не ставиться. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розподіляють крапкою.

Розділи дипломної роботи рекомендується починати з нової сторінки.

Підрозділи, при необхідності, поділяють на пункти і підпункти. Пункти нумерують в межах кожного підрозділу, наприклад, 1.1.1; 1.1.2 тощо, підпункти - в межах кожного пункту, наприклад 1.1.3.1; 1.1.3.2 тощо. 

Викладання тексту дипломної роботи

Текст дипломної роботи друкується або пишеться розбірливим почерком.

Викладання тексту повинно бути коротким, чітким, виключати можливість різного тлумачення.

Терміни, визначення, скорочення, які використовуються у роботі повинні відповідати стандартам або загальноприйнятим нормам у науково-технічній літературі.

У тексті не можна використовувати для одного й того ж поняття різні, але близькі за змістом наукові терміни.

Не можна вживати у тексті математичні знаки, без цифр, наприклад £ (менше або дорівнює), ³ (більше або дорівнює), № (номер), % (відсоток); попереду від'ємної величини замість знаку (-) треба писати слово "мінус".

Умовні літерні позначення величин повинні відповідати державним стандартам. Одиниця фізичної величини: одного і того ж параметру повинна бути постійною у межах дипломної роботи. 

Нумерація сторінок

Сторінки нумерують арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації для всього тексту. Номер проставляють в верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці (крайня права позиція верхнього колонтитулу).

Титульний лист включають в загальну нумерацію, але номер на ньому не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти необхідно нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу і порядкового номера пункту, розділених крапкою. 

Правила написання формул

Формули у пояснювальній записці записують у літерному вигляді. За символи треба приймати позначення згідно державним стандартам. Значення символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, повинні бути наведені безпосередньо під формулою. Значення кожного символу пишеться з нового рядка у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Якщо у формулі є дріб, то спочатку позначають значення символу у чисельнику, а потім у знаменнику. Перший рядок повинен починатися із слова “де” без двокрапок після нього.

Приклад тексту і формули: “.... Будівельна вартість перевантажувального обладнання 

КМ = ПУ * Ку,   (3.1)

де ПУ – кількість механізованих установок (кранів) на причалі;

КУ – будівельна вартість установки.”

Вище і нижче формули необхідно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо формула не вміщується в один рядок, вона повинна бути перенесена на другий рядок після знака дорівнює (=) або після знака плюс (+), мінус (-), множення (·), ділення (/). Знак, на котрому зроблено перенос формули, пишеться два рази: у кінці першого рядка і на початку другого.

Усі формули, якщо їх у пояснювальній записці більше за одну, нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається із номера розділу і порядкового номера формули, які поділені крапкою. Номер розміщують праворуч листа у круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні рядка. Посилання у тексті на номер формул дають у дужках, наприклад, “..... у формулі (1.5)”. 

Оформлення ілюстрацій

Ілюстрації подаються для пояснення тексту. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для такого пояснення. Ілюстраціями можуть бути фрагменти креслень і схем, графіки, фотографії з натури тощо. Фотографії, розміром менші формату А4, повинні бути наклеєні на листи дипломної роботи.

Ілюстрації розміщуються в тексті роботи, відразу після посилання на них, або в додатках. Ілюстрації повинні бути виконані згідно вимог стандартів ЄСКД.

Нумерація ілюстрацій, якщо їх більше однієї, робиться в межах розділу арабськими цифрами. Номер ілюстрації складається із номера розділу і порядкового номера, які поділяються крапкою, наприклад: рисунок 2.2, рисунок 4.3 тощо.

Ілюстрації повинні мати найменування і пояснювальні дані (текст під рисунком). Найменування розміщують під ілюстрацією, як і пояснювальні дані, наприклад, “Рисунок 3.2 – Структура випуску продукції”. Назви рисунків розміщуються під ними з абзацу з вирівнюванням «За шириною».

Посилання у тексті дипломної роботи на ілюстрації подають на зразок “... надані на рисунку 1.2” або “... показані на рисунку 1.3”. Посилання на ілюстрації, які йдуть попереду, дають із скороченим словом "дивись", наприклад, (див. рисунок 1.1).

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рисунок 3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рисунок 3.1», або «... як це показано на рисунок 3.1».

Приклади оформлення графіків та діаграм наведено у Додатку І. 

Побудова таблиць

У вигляді таблиць оформлюється, як правило, цифровий матеріал. Таблиці розміщують по можливості ближче до тексту, у котрому роблять на них посилання, або розміщують у додатку. Ліворуч у верхньому куті таблиці розміщують підпис “Таблиця” з позначкою номера, наприклад: “Таблиця 1.1”. Крапка після номера таблиці не ставиться. Таблиці нумеруються арабськими цифрами. Номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера, які поділяються крапкою. Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Якщо в документі одна таблиця, то вона повинна бути позначена “Таблиця 1”, або “Таблиця А.1”, якщо вона наведена в додатку А.

Таблиці можуть мати тематичні заголовки.

Заголовок записується таким чином “Таблиця 1.1 - Параметри…”. Назву не підкреслюють.

Основними елементами таблиці є (рисунок 3.1):

 • головка - верхня частина таблиці;

 • рядки - горизонтальні рядки, які розташовані під головкою;

 • боковик - частина таблиці ліворуч;

 • графи або колонки - частина таблиці праворуч.

Головка таблиці, боковик і графи виконують товстою лінією, рядки (якщо вони кресляться) - тонкою суцільною лінією. У головці таблиці розміщують заголовки боковика і граф. При необхідності розміщують і підзаголовки граф. У рядках боковика розміщують заголовки рядків. Решту рядків використовують для розміщення цифрового матеріалу. 

Таблиця 3.1 – Назва таблиці 

 


Голівка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик

 

 

 

 

Г Р А Ф И 

Рисунок 3.1 - Побудова таблиці 

Заголовки записуються із прописної літери. Підзаголовки граф, якщо вони є продовженням заголовків, починаються із маленьких літер. Якщо заголовок має самостійне значення, то він починається із прописної літери. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику — всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Графа “№ пор.” у таблицю не входить. При необхідності нумерації показників, параметрів та інших даних у боковику таблиці порядкові номери позначають попереду їх найменування.

Діагональний поділ головки неможливий.

При переносі таблиці на другий лист головку таблиці повторюють і над нею позначають слово “Продовження таблиці 1.4” з абзацу. Тематичний заголовок у цьому випадку розміщують тільки над першою частиною таблиці.

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

Якщо у боковику записано найменування у кілька рядків, то записи, які розміщені у один рядок у суміжних графах, починаються на рівні останнього рядка. У решті випадків записи починаються на рівні першого рядка.

Розмірність цифрових даних позначають або у заголовках граф (рядків) або над таблицею.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «те ж саме», а далі лапками.

Не можна вживати лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Цифри у графах таблиць, як правило, розміщують так, щоб класи чисел у графі були один під другим.

Числові величини у графі повинні мати однакову кількість знаків. Виключення має бути, коли у графі записують дані про параметри, які мають різну розмірність.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку — боковик.

Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід.

Приклади таблиць наведено у Додатку Н. 

Оформлення додатків

У додатках дипломної роботи розміщують ілюстрації, таблиці, а також текст допоміжного характеру. Посилання на додатки наводяться у тексті роботи. Якщо в роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформлювати додатки на аркушах формату АЗ, А4х3, А4х4, А2 та А1 за ГОСТ 2.301.

Текст кожного додатку, при необхідності, може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують в межах кожного додатку. Перед номером ставиться позначення цього додатку.

Кожний додаток повинен починатися з нового листа (сторінки) симетрично тексту словом “ДОДАТОК” прописними літерами. Додаток - може мати заголовок, котрий записується з великої літери симетрично тексту. В нумерації додатків не використовуються такі літери української абетки – Є, З, І, Ї, Ґ.

Додатки помічають літерами, наприклад: “ДОДАТОК А”, “ДОДАТОК Б” тощо. Після слова “ДОДАТОК” і заголовка крапка не ставиться.

Нумерація листів документа і додатків, які входять до складу документа, повинна бути наскрізною.

Ілюстрації і таблиці у додатках нумерують у межах кожного додатку, наприклад: “Рисунок А.1”, “Таблиця А.3”. 

Список літератури

Список літератури (бібліографія), який використовується при написанні дипломної роботи, розміщують в кінці дипломної роботи. Над списком розміщують заголовок, написаний великими літерами.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті.

Порядкові номери списку, під котрими записана у ньому література, виділяють у відповідних місцях тексту дипломної роботи квадратними дужками, наприклад: [І], [2] тощо.

У списку літератури позначають обов'язкові елементи бібліографічних посилань. Такими елементами для книг мають бути:

 • основний заголовок книги;

 • довідка про автора (прізвище, ім'я та по батькові);

 • довідка про повторне видання;

 • місце видання;

 • видавництво;

 • рік видання;

 • кількість сторінок.

Основний заголовок книги записують так, як він приведений на титульному листі книги. Додатковий заголовок, наприклад, “Навчальний посібник для студентів спеціальності…” у бібліографічному посиланні не розміщують.

Довідки про авторів, якщо їх не більше трьох, розміщують, як правило, попереду бібліографічного посилання. При цьому позначають прізвище, ім'я та по батькові одного автора, якщо книга написана одним автором, або двох авторів, якщо книга написана двома авторами. Якщо ж книга написана трьома авторами, то позначають прізвище, ім’я та по батькові першого автора з додатком слів “і інші”. Можна позначати прізвище, ім'я та по батькові усіх трьох авторів.

Довідку про авторів, якщо їх більше трьох, розміщують, як правило, у бібліографічному посиланні після основного заголовка книги. При цьому позначають не менше трьох авторів з додатком слів “і інші”.

Прізвища, ім'я та по батькові інших виконавців записують після основного заголовка книги. Якщо вже позначені основні автори, то інших виконавців записують після них.

До обов’язкових елементів бібліографічного посилання на статтю відносять:

 • основний заголовок статті;

 • довідка про авторів;

 • довідка про видання, у якому надрукована стаття. Попереду довідки про видання ставлять знак розподілу . - (крапку і тире);

 • сторінки видання, на яких розміщена стаття.

Кожна позиція списку повинна бути згадана хоча б один раз в тексті дипломної роботи. Посилання на джерела необхідно виконувати таким чином: “… в роботах [1–7]…”, “…[4]…”, “… [5, 9–12]…”. 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дипломній роботі. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні треба точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання в дипломної роботі.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1—7]...».

Якщо в тексті дипломної роботи потрібно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:

цитата в тексті:”... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати інші канали передачі інформації [6]”.

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця” в тексті пишуть повністю, наприклад: „...в таблиці 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово „дивись”, наприклад: „див. таблицю 1.3”.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

 • текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

 • цитування повинно бути повним, без дозвільного скорочення. 

 Примітки

Примітки наводять в документах, якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу.

Примітки слід розміщувати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до яких відноситься ця примітка і друкувати з прописної букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слів “Примітка” ставиться тире і примітка друкується з прописної букви. Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують по порядку арабськими цифрами. Примітки до таблиці розміщують в кінці таблиці над лінією, яка позначає закінчення таблиці. 

Приклади.

Примітка - _________

або

Примітки

1 ______________

2_______________ 

Виноски

Якщо необхідно пояснювати окремі данні, які наведені в документі, то ці дані слід позначити надстроковими знаками виноски. Виноски в тексті розміщують з абзацу в кінці сторінки, на якій вони позначені, і відділяють від тексту короткою тонкою горизонтальною лінією з лівої сторони, а до даних, що розташовані в таблиці, в кінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці.

Знак виноски ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого надається пояснення, і перед текстом пояснення.

Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою і розміщують на рівні верхнього обрізу шрифту.

Приклад – “... максимальний зимовий режим 1)...”

Нумерація виносок повинна бути окремою для кожної сторінки. Допускається замість цифр виконувати виноски зірочками: *.

Використовувати більше як чотири зірочки не рекомендується.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Методичні рекомендації по виконанню та захисту дипломних робіт. -Київ: КДАВТ, 2004.

2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995.

3. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста та магістра за спеціальністю 050201 “Менеджмент організацій”. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2003.

4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ міністра освіти України від 02.06.1993 р. № 161);

5. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. Посіб./за ред. А.А. Мазаракі. – 2-е вид., допов. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т,2011. – 296 с. 

 

Типовий перелік тем дипломних робіт 

 1. Удосконалення організаційної структури судноплавної компанії.

 2. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності морського торговельного порту.

 4. Розробка стратегії діяльності порту.

 5. Підвищення ефективності використання основних фондів судноремонтного суднобудівного заводу.

 6. Обґрунтування перспектив розвитку морського торгівельного порту.

 7. Удосконалення організації перевезень вантажів.

 8. Розробка стратегії розвитку транспортно-логістичної компанії.

 9. Розробка раціональної схеми використання суден.

 10. Вдосконалення систем мотивації плавскладу судноплавної компанії.

 11. Визначення напрямків розвитку підприємства.

 12. Організація і управління транспортними перевезеннями в зовнішній торгівлі.

 13. Шляхи зниження собівартості перевезень.

 14. Маркетингові дослідження розвитку ринку вантажних перевезень.

 15. Маркетингові дослідження розвитку ринку пасажирських перевезень.

 16. Удосконалення системи мотивації підприємства.

 17. Визначення стратегії розвитку підприємства.

 18. Обґрунтування економічної ефективності лізингових операцій на транспортних підприємства.

 19. Шляхи підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності транспортно-експедиційного підприємства.

 20. Удосконалення організації перевезень.

 21. Організація маркетингових досліджень на підприємствах транспорту.

 22. Шляхи зниження собівартості перевантажувальних робіт.

 23. Розробка ефективних схем перевезень.

 24. Удосконалення інформаційного забезпечення процесу управління.

 25. Вибір оптимальної схеми перевезень вантажу.

 26. Удосконалення системи економічного стимулювання робітників.

 27. Економічне обґрунтування залучення інвестиції для розвитку транспортних підприємств.

 28. Розробка методів становлення тарифів на транспортні перевезення.

 29. Економічне обґрунтування страхового забезпечення перевезень на транспорті.

 30. Визначення стратегії розвитку підприємства.

 31. Підвищення економічної ефективності роботи підприємства.

 32. Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства.

 33. Підвищення економічної ефективності функціонування підприємства.

 34. Шляхи підвищення конкурентоспроможності.

 35. Визначення напрямків розвитку підприємства.

 36. Підвищення економічної ефективності роботи підприємства.

 37. Підвищення економічної ефективності діяльності.

 38. Обґрунтування доцільності виходу підприємства на зовнішній ринок.

 39. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

 40. Підвищення економічної ефективності шляхом розширення географії ринку.

 41. Розробка і обґрунтування напрямків підвищення фінансової стійкості підприємства.

 42. Розробка заходів вдосконалення системи управління якістю продукції підприємства.

 43. Підвищення економічної ефективності діяльності шляхом відкриття мережі філій.

 44. Шляхи підвищення ефективності управління торгово-посередницькими операціями.

 45. Удосконалення процесу управління персоналом органів державного управління.

 46. Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності комунального підприємства.


* перелік найменувань всіх журналів та газет див. на WEB-сайті бібліотеки КНТЕУ catalogue.php.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!