Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3541 Положення про порядок організації та проходження практики студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті

Положення про порядок організації та проходження практики студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті

« Назад

 

УХВАЛЕНО

Вченою радою

Буковинського державного

фінансово-економічного університету

Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора

Буковинського державного

фінансово-економічного

університету

№79-А від 27 квітня 2012 року

 

Положення про порядок організації та проходження практики студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті

  

ЗМІСТ

1. Мета і зміст практики

2. Бази практики

3. Організація і керівництво практикою

4. Функції відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу (завідувача практики)

5. Функції кафедр і викладачів-керівників практики від кафедри під час проведення навчальної практики

6. Функції кафедр і викладачів-керівників практики від кафедр під час проведення економічної та переддипломної практики.

7. Функції випускових кафедр під час проведення педагогічної практики

8. Функції викладачів керівників-практики від кафедр під час проведення педагогічної практики

9. Обов’язки і функції деканатів факультетів під час проведення практики

10. Обов’язки студентів БДФЕУ при проходженні практики

11. Підведення підсумків практики

12. Матеріальне забезпечення практики

13. Додатки   

1. Мета і зміст практики

Практика студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті, надалі БДФЕУ, є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

В даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів в БДФЕУ.

1.1. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

1.2. У процесі професійної підготовки студентів увага керівників практики повинна акцентуватись на: розвитку творчих здібностей; самостійності студента; умінні студентами приймати рішення; спроможності працювати в колективі;

1.3. Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

1.4. Залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців у БДФЕУ здійснюються відповідні види практики.

1.5. Перелік усіх видів практики для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і термін проведення визначається в навчальних планах.

1.6. Навчальна практика проводиться в кінці 3 і 4 року навчання за ОКР „Молодший спеціаліст” і має на меті узагальнити, систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Навчальна практика сприяє досягненню кращих результатів у підготовці фахівців, набуттю студентами навичок роботи на ПК, а також підготовки до державних іспитів.

1.7. Виробнича практика проводиться в кінці 3 і 4 року навчання за ОКР „Молодший спеціаліст” і має на меті закріпити теоретичні знання, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, надбання практичного досвіду, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

1.8. Практична підготовка проводиться на 4 курсі і має на меті закладання основ досвіду професійної діяльності, практичних навичок, професійних якостей, особистості майбутнього фахівця.

1.9. Переддипломна практика проводиться на 5 курсі перед виконанням кваліфікаційної роботи і є підсумковою ланкою практичної підготовки студентів. Під час переддипломної практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання із фахових дисциплін, завершується формування бази фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи та/або складання державних іспитів.

1.10 Педагогічна практика – студенти 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”. Педагогічна практика є невід’ємною частиною підготовки до викладацької діяльності майбутніх висококваліфікованих фахівців, які отримають диплом магістра. Відпрацювання практичних умінь і навичок проведення лекційних, семінарських, практичних занять, організації самостійної роботи студентів, здійснення підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін відбувається під час проходження педагогічної практики.

1.11. Якщо для завершення програми дисципліни необхідна практика або стажування, вони виступають частиною навантаження та результатів навчання студентів і вимагають призначення кредитів. У цьому випадку кількість кредитів, виділених на практику, має бути включена до загальної кількості кредитів на окремий навчальний рік. Так само, як і у випадку будь-якого іншого освітнього компоненту, викладацький склад, розробляючи навчальний план, має визначити результати навчання, яких необхідно досягти під час практики. Ці результати навчання мають супроводжуватися відповідними методами і критеріями оцінювання.

1.12. Мета, зміст, послідовність проведення та підведення підсумків практики студентів визначаються наскрізною програмою практики, яка розробляється випусковою кафедрою згідно з навчальним планом, і є основним навчально-методичним документом.

1.13. На кожному етапі практики, програми повинні мати рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі - основному навчально-методичному документі практики.

1.14. Зміст наскрізної або цільової комплексної програми повинен відповідати даному Положенню, наказам і рішенням колегії Міністерства освіти і науки України та нормативним документам БДФЕУ щодо практики студентів, навчального плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці фахівця. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Наскрізна програма практики затверджуються ректором БДФЕУ, робоча – завідувачем кафедри.

1.15. Окрім цільової, наскрізної і робочих програм практики кафедри можуть розробляти інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

1.16. Кафедри, за необхідністю, можуть розробляти і затверджувати на підставі цього Положення інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної спеціальності.

2. Бази практики

2.1. Практика студентів в університеті проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, і відповідає вимогам навчальних планів.

2.2. Базою для проведення навчальної та педагогічної практики є Буковинський державний фінансово-економічний університет.

2.3. Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в організаціях, на підприємствах різних галузей і сфер діяльності, різним форм власності, які займаються господарською діяльністю, у банках та фінансово-кредитних установах, фінансових управліннях, податкових органах та ін.

При наявності державних (регіональних) замовлень на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, чи магістрів перелік баз практик надають БДФЕУ органи, які сформували замовлення. При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.

У випадку коли підготовку фахівців університет здійснює за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення),що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

2.4. Міністерство освіти і науки України, у підпорядкуванні якого є університет може закріплювати за БДФЕУ підпорядковані йому державні установи як бази практики терміном до 5 років.

2.5. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання тільки при наявності належним чином оформленого листа-відношення і повідомлення з підприємства (Додаток 1, 2).

2.6. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори на проведення практики (за місяць до початку відповідної практики) за формою визначеною в додатку 3. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами.

2.7. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, практика проводиться тривалістю один місяць, якщо вони не працюють за спеціальністю.

2.8. Студенти які навчаються без відриву від виробництва і працюють на посадах, які відповідають спеціальності більше 2 років, можуть проходити практику за індивідуальним завданням. Для цього необхідно подати викладачу-керівнику практики від кафедри затверджену копію трудової книжки, довідку з місця роботи.

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

2.9. Керівники баз практик разом з завідувачем практики несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики.

2.10. Обов’язки безпосередніх керівників, баз практик, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

2.11. За наявністю вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

2.12. За результатами практики студенти можуть бути зараховані на вакантні посади в базовій установі.

3. Організація і керівництво практикою

3.1. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в БДФЕУ здійснює завідувач практики, який підпорядкований керівнику відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу та першому проректору.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують випускові кафедри факультетів і викладачі керівники практики.

3.2. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення (виробничої, економічної, переддипломної) практик, є:

- розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями;

- визначення баз практики;

- укладання договорів про проведення практики між ВНЗ та підприємством, організацією, установою (Додаток 3);

- розподіл студентів за базами практики

- підготовка наказу про направлення на практику

- призначення керівників практики

- проведення інструктажів-консультацій (проводиться за окремим затвердженим графіком);

- здача звіту для перевірки на кафедру;

- захист звітів з практики за затвердженим графіком.

3.3. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення навчальної практики, є:

- призначення керівників практики;

- розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями;

- проведення навчальної практики згідно з затвердженим графіком.

3.4. Педагогічна практика проводиться згідно з Методичними вказівками, щодо організації і проведення педагогічної практики магістрантів фінансово-економічного та обліково-економічного факультетів.

3.2. Тривалість робочого часу студентів:

- при проходженні навчальної практики не пов’язаної з виконанням виробничої (фізичної) праці, її тривалість складає не більше 36 академічних годин на тиждень незалежно від віку студентів;

- при проходженні виробничої, переддипломної практики для студентів у віці від 16 років до 18 років – не більше 36 годин на тиждень; у віці від 18 років і старше - не більше 40 годин на тиждень;

- за домовленістю між БДФЕУ і базою практики може встановлюватися інша тривалість робочого часу студентів, що не суперечить вимогам законодавства.

3.3. До керівництва навчальною, виробничою, переддипломною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі фахових дисциплін кафедр, які брали безпосередню участь у навчальному процесі.

3.4. Практичне навчання первинних професійних умінь і навичок здійснюється викладачами фахових дисциплін.

3.5. В організації практичного навчання студентів беруть участь такі підрозділи БДФЕУ:

- відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу;

- деканати факультетів;

- випускові кафедри.

Їх організаційно – підготовча робота полягає в наступному. 

4. Функції відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу (завідувача практики)

4.1. Здійснює організацію та контроль за проходженням навчальної, виробничої, економічної та переддипломної практики, а також координує її на підприємствах в обсязі й найменуваннях, передбачених навчальними планами.

4.2. Укладає договори з органами фінансової, податкової системи, держказначействами, ДФІ, банками, підприємствами не пізніше ніж за місяць до початку практики. Укладає договори з базами практики за вибором студентів.

4.3. Розраховує навчальне навантаження на керівництво і захист практики на наступний навчальний рік.

4.4. Здійснює облік виконання навчального навантаження на керівників практики БДФЕУ.

4.5. Складає графіки керівництва і захисту практики.

4.6. Готує листи на базові установи (фінуправління, казначейства, податкові органи, бюджетні установи) про кількість студентів і строк проходження практики.

4.7. За поданням кафедр готує проекти наказів по БДФЕУ про направлення студентів на практику (за два тижні до її початку), регламентує розміщення студентів на базах практики відповідно до укладених договорів.

Наказом визначається:

- місце та терміни проведення практики;

- склад студентських груп;

- посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики та контроль за її проведенням.

4.8. Організує проведення інструктажів-консультацій перед від’їздом студентів на практику щодо порядку проходження практики за затвердженим графіком, але не пізніше ніж за 3 дні до початку відповідної практики.

4.9. Проводить інструктаж з техніки безпеки згідно з „Інструкцією № 27 від 26.04.2010 з безпеки життєдіяльності студентів під час проходження практики”.

4.10. Контролює своєчасну підготовку та оформлення необхідної документації кафедрами перед початком практики та після її закінчення.

4.11. Контролює реєстрацію, облік і здачу звітів в архів кафедрами та бере участь в роботі комісії по їх знищенню за актами.

4.12. Забезпечує кафедри необхідною документацією та бланками щодо практики. Надає кафедрам інформацію, щодо наявності місць практики згідно з укладеними договорами.

4.13. Контролює своєчасну розробку випусковими кафедрами програм практики, методичних вказівок, індивідуальних завдань та іншої методичної документації;

4.14. Проводить розрахунки за керівництво практикою студентів з боку підприємств (установ, організацій) – баз практики. Укладає трудову угоди між ВНЗ і керівником практики від бази практики (Додаток 4)

4.15. Контролює своєчасну підготовку та оформлення документів деканатами факультетів і кафедрами перед початком практики;

4.16. Контролює роботу викладачів - керівників практики за станом керівництва і перевірки баз практики.

4.17. У складі комісії бере участь при захисті студентами звітів з практики.

4.18. Узагальнює разом із деканатами звіти кафедр за підсумками практики, розглядає пропозиції щодо її покращення, готує письмовий звіт за її результатами з урахуванням пропозицій щодо вдосконалення проведення практики студентів та подає ректору. 

5. Функції кафедр і викладачів-керівників практики від кафедри під час проведення навчальної практики

5.1. Кафедри до керівництва практикою студентів залучають досвідчених викладачів кафедри, які здійснювали викладання фахових дисциплін;

5.2. Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво навчальною практикою в БДФЕУ;

5.3. Викладачі розробляють робочу програму навчальної практики;

5.4. Завдання, які стоять перед студентами під час проходження навчальної практики повинні відповідати змісту роботи підприємств і організацій – баз практики.

5.5. Викладачі проводять відповідно до затвердженого графіка заняття з навчальної практики;

5.6. Викладачі проводять консультування студентів з питань програми навчальної практики. 

6. Функції кафедр і викладачів-керівників практики від кафедр під час проведення виробничої та переддипломної практики

6.1. До керівництва практикою студентів кафедри залучають досвідчених викладачів кафедр, які здійснювали викладання фахових дисциплін, з яких проводиться практика;

6.2. Розробляють наскрізні програми у відповідності до програм навчальних дисциплін та професійних компетенцій, які визначенні в ОПП і ОКХ підготовки фахівців з кожного напряму (спеціальності) підготовки (вносять зміни і доопрацьовують не рідше 1 разу на 5 років), на підставі яких викладачі-керівники практики розробляють робочі програми відповідних видів практики, методичні вказівки до них, індивідуальні завдання у відповідності з науковими дослідженнями кафедри та іншу необхідну документацію;

6.3. Вивчають бази практики з метою найбільш ефективного використання їх для практики студентів.. Розподіл студентів на бази практики проводять з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

6.4. За 1 місяць до початку практики викладачі-керівники практики за підписом завідувача кафедри подають пропозиції завідувачу практики щодо розміщення студентів на базах практики підприємств, установ і організацій з урахуванням замовлень на підготовку фахівців, тем дипломних робіт;

6.5. Викладач-керівник практики разом із завідувачем практики забезпечує проведення всіх організаційних заходів в БДФЕУ перед від’їздом студентів на практику: проводить інструктаж-консультацію щодо порядку проходження практики, оформляє направлення і щоденник практики, надає студентам-практикантам необхідні документи: програму практики, індивідуальне завдання, методичні рекомендації та ін. );

6.6. Викладач керівник-практики повідомляє студентів про форму звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: подання письмового звіту, зразок оформлення виконаного індивідуального завдання тощо;

6.7 Контроль за проведенням всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику покладається на завідувача відповідної кафедри

6.8. Кафедри здійснюють постійне методичне керівництво практикою студентів.

6.9. Викладачі керівники-практик контролюють проходження практики в призначені дні консультацій на кафедрі, а саме: подання письмового звіту, зразку оформлення виконаного індивідуального завдання.

6.10. Кафедри заслуховують звіти викладачів-керівників практики про результати її проходження та захисту на засіданні кафедри, у двотижневий термін після закінчення практики подають звіти за встановленою формою завідувачу практики БДФЕУ.

6.11. Кафедри, зокрема викладач-керівник практики у тісному контакті з керівником бази практики забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою.

6.12. Викладач-керівник практики контролює при перевірці баз практики забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки, виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку. Систематизує дані про несвоєчасне прибуття студентів на місця практики, з’ясовує причини та приймає відповідні заходи. За результатами перевірки бази практики викладач-керівник практики від кафедри складає Звіт-довідку з керівництва практикою (Додаток 6)

6.13. Викладач проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також перевірку письмових звітів з практики студентів

6.14. Викладачі у складі комісії беруть участь при захисті студентами звітів з практики, а також здають звіти в архів академії на підставі затвердженого акту;

6.15. Викладач-керівник практики подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо покращення проходження практики студентами.

6.16. Завідувач кафедри разом із завідувачем практики БДФЕУ несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики. 

7. Функції випускових кафедр під час проведення педагогічної практики 

7.1. До керівництва практикою студентів кафедри залучають досвідчених викладачів кафедр, які здійснювали викладання фахових дисциплін, з яких проводиться практика;

7.2. Розробляють наскрізні програми (вносять зміни і доопрацьовують не рідше 1 разу на 5 років), на підставі яких викладачі-керівники практики розробляють робочі програми практики, індивідуальні завдання у відповідності з науковими дослідженнями кафедри та іншу необхідну документацію;

7.3. Забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед проходженням практики;

7.4. Здійснюють постійне методичне керівництво практикою студентів.

7.5. Здійснюють контроль за станом проходження практики. 

8. Функції викладачів керівників-практики від кафедр під час проведення педагогічної практики 

8.1. Надання кожному студенту індивідуального завдання проходження практики;

8.2. Планування проведення лекційних та семінарських занять студентом відповідно до робочої програми дисципліни; узгодження графіку проведення лекційних, семінарських та практичних занять згідно з графіком навчального процесу;

8.3. Консультування при складанні планів-проспектів лекційних, семінарських та практичних занять, їх узгодження з програмою дисципліни;

8.4. Обов’язкова присутність на заняттях, що їх проводить студент-магістрант;

8.5. Контроль за відповідністю інформації, що передається студентом –практикантом під час заняття, розробленому і затвердженому плану заняття;

8.6. Оцінювання педагогічної майстерності студента; перевіряє звіти проходження практики;

8.7. Сприяє організації захисту практики, на якому обов'язково присутні завідувач кафедри, завідувач практики (не менше 3-х членів комісії);

8.8. Звітує про результати проходження практики на засіданні кафедри;

8.9. Готує та подає завідувачу практики звіт про результати педагогічної практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення проходження практики студентами в строки визначенні п. 6.10.

8.10. Загальні організаційні заходи під час проходження студентами педагогічної практики визначаються Методичними вказівками щодо організації і проведення педагогічної практики магістрантів фінансово-економічного та обліково-економічного факультетів. 

9. Обов’язки і функції деканатів факультетів під час проведення практики

9.1. Декан факультету підписує направлення на практику

9.2. До 1 жовтня складають списки студентів випускових курсів за напрямами (спеціальностями) підготовки фахівців.

9.3. Здійснюють керівництво навчально-методичним забезпеченням практики на факультеті;

9.4. Інформують студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування;

9.5. Здійснюють контроль за організацією та проведенням практики кафедрами, виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за підсумками практики, своєчасним прибуттям на місце практики.

9.6. Здійснюють постійний контроль за організацією та ходом практики, своєчасним прибуттям на місце практики і захистом звітів з практики у встановлені строки.

10. Обов’язки студентів БДФЕУ при проходженні практики:

10.1 До початку практики одержати від деканату факультету направлення на практику, і від викладача-керівника практики: методичні матеріали, програму, щоденник, індивідуальне завдання, тощо) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

10.2. Своєчасно прибути на базу практики;

10.3 В повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

10.4. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;

10.5. Нести відповідальність за виконану роботу;

10.6. Своєчасно оформити письмовий Звіт з практики, здати на кафедру та захистити згідно затвердженого графіку.

11. Підведення підсумків практики

11.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими БДФЕУ (щоденник, характеристика тощо),подається керівнику практики від БДФЕУ на рецензування.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші.

Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлює БДФЕУ з урахуванням єдиного стандарту для оформлення текстових документів (робочою програмою практики, Методичними рекомендаціями щодо оформлення звітної документації з практики та ін.).

11.2. Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом перед комісією, призначеною завідувачем кафедри і завідувачем практики.

Результати захисту практики в університеті оцінюються за 100-бальною шкалою, а в коледжі за 4-х бальною (Додаток 7). Результати проходження студентами практики оцінюються наступним чином: звіт за 100-бальною шкалою та захист за 100-бальною шкалою. Середнє арифметичне оцінки за практику переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС.

Оцінка за практику = (Оцінка за звіт + Оцінка за захист) / 2

Для практики, у структурі якої наявна практика-тренінг:

Оцінка за практику = (оцінка за тренінг + оцінка за звіт +

оцінка за захист / 3

До складу комісії входять керівник практики від БДФЕУ і, за можливості, від бази практики та викладачі кафедри, які викладали практикантам фахові дисципліни

Студенти захищають звіти з практики, як правило, перед комісією в БДФЕУ, (при наявності відповідного державного фінансування звіти з практики можуть захищатися перед комісією на базах практики за участю керівника практики від БДФЕУ).

Оцінка студента за практику вноситься в заліково-екзаменаційну книжку студента за підписом членів комісії.

11.3. Захист звітів проходить за затвердженим графіком (не пізніше 10 днів після її закінчення, за умови що практика відбувалась в межах семестру або протягом 10 днів семестру який починається після закінчення практики).

11.4. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

11.5. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на захисті звіту з практики, не допускається до виконання інших видів навчання та відраховується з БДФЕУ.

11.6. Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, йому може надаватись можливість пройти практику у вільний від навчання час.

11.7. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вченій раді БДФЕУ не менше одного разу протягом року. 

12. Матеріальне забезпечення практики

12.1. Джерела фінансування практики студентів БДФЕУ визначаються формою замовлення на фахівців: державні кошти, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників або кошти фізичних осіб. Для фінансування практики БДФЕУ може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

12.2. Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється з розрахунку 0,33 години на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше трьох осіб).

12.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється на умовах погодинної оплати з розрахунку 1 години на одного студента за тиждень.

Розмір погодинної оплати залежить від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, наукового ступеня та звання керівника практики.

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо БДФЕУ за трудовою угодою та акту виконаних робіт (Додаток 4, 5).

12.4. Під час практики в період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати на виробництві, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

12.5. Проїзд студентів БДФЕУ залізничним, водним та автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад оплачується студентами за свій рахунок.

12.6. Оплата відряджень викладачам БДФЕУ – керівникам практики студентів здійснюється БДФЕУ згідно з чинним законодавством.

12.7. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість студентів у групах, а також інші організаційні питання практики не обумовлені в даному Положенні, встановлюються відповідно до навчальних планів, фінансування та наказу по БДФЕУ “Про норми часу для розрахунку обсягу навчальної роботи науково-педагогічного складу”.   

Загальна шкала оцінювання проходження практики студентів БДФЕУ за кредитно-модульною системою 

Підсумкова кількість балів за шкалою академії

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

90-100

А

 (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

85-89

В

(дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

75-84

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

65-74

D (задовільно)

Достатньо, але із значними недоліками

60-64

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

35-59

FX (незадовільно з можливістю перескладання)

Не відповідає мінімальним вимогам

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не відповідає мінімальним вимогам

 

Шкала оцінювання студентів коледжу при проходженні виробничої та навчальної практики при підготовці молодших спеціалістів

Оцінка

Визначення

5 (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

4 (добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

3 (задовільно)

Слабкі знання, але з помітними значними помилками

2 ( не задовільно)

Не відповідає мінімальним вимогам

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!