Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3540 Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення звітної документації з практики, БДФЕУ

Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення звітної документації з практики, БДФЕУ

« Назад

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 

Методичні рекомендації щодо виконання і оформлення звітної документації з практики

 

Чернівці 2012 рік

Укладач: Якуб’як І.М. – завідувач практики БДФЕУ. 

Методичні рекомендації відповідають вимогам Положення про порядок організації та проходження практики в Буковинському державному фінансово-економічному університеті (протокол Вченої ради № 5 від 24 квітня 2012 року, Наказ ректора університету №79-А від 27 квітня 2012 року) та положенням Цільової комплексної програми «Практична підготовка студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету» (протокол Науково-методичної ради БДФЕУ № 2 від 15 листопада 2012 р.).

 

1. Цілі і завдання практики

Практика студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, надбання практичного досвіду, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Проходження практики охоплює такі етапи:

- вибір бази практики;

проходження інструктажів з організації практики та охорони праці;

- складання робочої програми практики під керівництвом викладача та керівника від баз практики;

- відпрацювання питань програми на конкретному підприємстві, в організації, установі;

- збір, узагальнення й опрацювання практичного матеріалу;

- написання текстової частини звіту, оформлення роботи;

- складання керівником практики від підприємства (організації, установи) відгуку-характеристики про результати проходження практики студентом;

- рецензування звітної документації викладачем-керівником практики;

- захист звіту з практики.

Під час проходження практики та написання звіту з практики студент повинен:

- закріпити теоретичні знання з фахових дисциплін;

- удосконалити практичні вміння та навички;

- навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств (організацій, установ);

- застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні додатків до звіту;

- конкретизувати отримані дані в схемах, таблицях, діаграмах;

- вміти викладати в письмовій формі зібрану інформацію;

- навчитись аналізувати діяльність підприємства (організації, установи), робити самостійні висновки та пропозиції щодо покращення їх роботи.

Обов’язки студентів БДФЕУ при проходженні практики:

- до початку практики одержати від деканату факультету направлення на практику, і від викладача-керівника практики: методичні матеріали, програму, щоденник, індивідуальне завдання, тощо) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити письмовий звіт з практики, здати на кафедру та захистити згідно затвердженого графіку.

2. Загальні вимоги до написання звіту з практики 

Основними документами звітної документації є:

- робоча програма проходження відповідного виду практики;

- щоденник;

- письмовий звіт з доданими документами;

Текст розміщується на одній стороні аркуша паперу формату А-4 (210 х 297 мм ) таким чином, щоб залишилися поля: ліве - 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє та нижнє - не менше 20 мм. Обсяг звіту (без додатків) не повинен перевищувати 35-40 сторінок.

Не допускається дослівне переписування матеріалів з підручників, навчальних посібників, конспектів та інших джерел. Посилання на використані джерела вказуються в установленому порядку.

Заборонено скорочення слів, крім загальноприйнятих у друкованих виданнях.

Нумерація сторінок проводиться арабськими цифрами і повинна бути наскрізною.

Титульний аркуш та зміст включають у загальну нумерацію сторінок, але номер сторінки на них не ставиться. На титульному аркуші звіту обов’язково повинні бути підпис керівника практики від підприємства і печатка підприємства, установи, банку. За відсутності одного із зазначених реквізитів звіт не допускається до захисту.

На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті цифрою без крапки.

Розділи повинні містити назву. Назви розділів розміщують посередині сторінки і друкують великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається із номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, 1.1,1.2. і т.д. Після назви підрозділу крапка не ставиться.

Відстань між найменуванням розділу і подальшим текстом повинна бути два інтервали.

Титульна сторінка робочої програми оформляється за формою
наведеною в додатку 1.

Оформлення щоденника

Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці. При прибутті на базу практики студент повинен надати керівництву путівку навчального закладу про направлення його на дане підприємство (установу, організацію).

Основні вимоги до записів у щоденнику:

- записи треба робити щоденно на основі виконаної роботи згідно з
програмою проходження практики;

- записи повинні бути лаконічними, але передавати основний зміст програми практики;

- записи повинні відображати практичну роботу підприємства, установи, організації, в них вказуються документи, які вивчались або складались студентом у процесі роботи, робляться посилання на додані документи;

- записи здійснюються охайно та грамотно.

Студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівнику практики від організації, який перевіряє щоденник, дає письмові зауваження, додаткові завдання й підписує записи, які зроблені студентом.

Після закінчення практики щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівниками практики від організації, які складають відгуки й підписують його.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру у встановлені терміни. Без заповненого належним чином щоденника практика не зараховується

Збір практичного матеріалу повинен проводитися щоденно після повторення студентом теоретичних питань, що дозволить в процесі роботи виявити позитивні або негативні сторони роботи підприємства (організації, установи), дотримання чинного законодавства, інших нормативних документів, які регулюють його діяльність.

Оформлення звіту з практики

Структура письмового звіту (виробнича, переддипломна, педагогічна)

На основі записів у щоденнику, а також накопичених у процесі практики організаційно-правових, оперативних, обліково-звітних, аналітичних матеріалів студент складає письмовий звіт про виконання програми практики.

Звіт складається з таких частин: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина з додатками, висновки та пропозиції, список використаних джерел.

Титульний аркуш

Титульний аркуш письмового звіту оформляється українською мовою за формою, наведеною в додатку 2. Виправлення і скорочення на титульному аркуші не допускаються.

Зміст

У змісті послідовно записують усі складові частини письмового звіту: вступ, найменування розділів, підрозділів, висновок, список використаної літератури із зазначенням номерів сторінок, на яких знаходиться їх початок і кінець. Форма наведена в додатку 3.

Вступ

У вступі студенту необхідно: визначити мету та завдання проходження практики, дати коротку характеристику об’єкта дослідження (банку, підприємства, установи). Обсяг вступу має бути 1-2 сторінки.

Основна частина

В основній частині звіту на основі виконаної роботи, зібраного та проаналізованого матеріалу треба описати діючу на підприємстві (в організації, установі) систему прийомів і методів виконання робіт із кожного питання програми практики. Необхідно дати характеристику стану окреслених питань, визначити їх актуальність при організації роботи баз практики, та зазначити недоліки на відповідній ділянці роботи. Текст звіту повинен поділятися на розділи відповідно до тем програми практики. Кожний розділ повинен мати заголовок і починатися з нової сторінки.

Максимальний обсяг основної частини звіту не повинен перевищувати 30 сторінок друкованого тексту.

Допускаються загальноприйняті абревіатури та скорочення. Зокрема, перше згадування таких термінів зазначається повністю із їх абревіатурою в дужках. Наприклад: «Основні засади грошово-кредитної політики розробляє Національний банк України ( далі - НБУ) і подає Міністерству фінансів України ( далі - МФУ) для розробки бюджетної політики». Одиниці виміру зазначаються в скороченому загальноприйнятому вигляді. Наприклад: тис. грн., млн. дол. США, євро, шт., кг, км, од., кв. м, кВт/год. тощо.

У тексті повинні бути посилання на додатки (практичний матеріал -документи, схеми, таблиці).

Для розрахунків показників та представлення їх у вигляді діаграм, гістограм, тощо, доцільно використовувати комп'ютерну техніку. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією (додаток 5).

Цифровий матеріал рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати номер і назву, яку розмішують під словом "Таблиця". Нумеруються таблиці арабськими цифрами у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі. У назві таблиці треба вказувати назву підприємства (організації, установи), на матеріалах якого складено таблицю, та період, за який наводяться дані. Крім того, над таблицею з правої сторони вказується скорочено одиниця виміру. Якщо використовується не одна, а кілька одиниць виміру, то вони подаються в кінці назви кожної колонки або після назви показників. Приклад оформлення таблиць наведено в додатку 6. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного звіту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків рівності "=" або після знака "+", мінус "-", множення "х", ділення ":". Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). В кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації (Додаток 7).

Посилання на літературу. Посилатися рекомендується на останні видання публікації. У посиланні в тексті роботи на декілька використаних джерел слід зазначати порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними дужками, наприклад, "…у працях [2 - 7]…". Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретну сторінку відповідного джерела, то це робиться таким чином: Цитата в тексті "…наукові основи побудови фінансової системи…"[6, 3]. У дужках цифра 6 означає джерело в списку використаних джерел, а цифра 3 – сторінку в цьому джерелі.

Після кожного розділу студент вносить пропозиції стосовно щодо покращення цього напряму роботи підприємства (установи, організації).

Висновки і пропозиції

На основі узагальнення матеріалів проходження практики студент складає підсумкові висновки і пропозиції щодо роботи підприємства (організації, установи) - бази практики. У висновках проводиться оцінка результатів роботи з урахуванням сучасних тенденцій вирішення завдань. Пропозиції повинні носити конкретний характер, бути чітко сформульованими та реальними(2-3 сторінки).

Список використаних джерел

У списку вказуються тільки ті джерела, які були використані під час виконання програми практики і написання звіту. Кількість джерел – не менше 40.

Вид джерела

Приклади оформлення

1

2

Конституція України

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

Закони України

 1. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 2664 – ІІІ.

Постанови Верховної Ради України

 1. Про прийняття за основу проекту Закону України про Державну програму приватизації на 2008-2012 роки: від 3 червня 2008р. № 311-VІ / Верховна Рада України, Постанова // Відомості Верховної ради України. – 2008. - № 40.

Укази Президента України

 1. Про деякі заходи щодо забезпечення скорочення видатків Державного бюджету України на утримання органів управління: від 4 листопада 2008р. № 997/2008 / Президент України, Указ // Урядовий кур’єр. - 2008. - № 208. – С.4.

Постанови Кабінету

Міністрів України

 1. Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів: від 22 жовтня 2008р. № 943 / Кабінет Міністрів України, Постанова // Урядовий кур’єр. - 2008. - № 205. – С. 4.

Розпорядження Кабінету

Міністрів України

 1. Про передачу цілісних майнових комплексів комунальних підприємств у державну власність: від 30 жовтня 2008р. № 1379-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження // Збірник Урядових нормативних актів України. – 2008. - № 34.
 2. Про присвоєння рангів державним службовцям відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу»: від 5 листопада 2008р. № 1411-р. / Кабінет Міністрів України, Розпорядження.

Підручники, навчальні посібники:

один автор

 

 

 

два автори

 

 

 

 

три автори

 

 

чотири і більше авторів

 1. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Онисько С.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств: підруч./ С.М.Онисько - Львів: «Магнолія 2006», 2008.- 268 с.
 3. Василик О.Д. Бюджетна система України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
 4. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - К.: Кондор, 2007.- 312с.
 5. Алєксєєв І.В. Бюджетна система: навч. посіб. / І.В. Алєксєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько – К.: „Хай-Тек Прес”, 2008. – 376 с.
 6. Казначейська справа: інтегр. посіб. / [Петрашко П.Г., Чечуліна О.О., Александров В.Т., Булгакова С.О., Огданський К.М., Назарчук О.І., Сушко Н.І.]. – К.: НВП „АВТ”, 2004. – 288 с. (т.1).
 7. Казначейська справа: інтегр. Посіб. / [П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко]. – К.: НВП „АВТ”, 2004. – 496 с. (т.2).
 8. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб. / [В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул]. – К.: Кондор, 2005.- 240 с.

 

Статті з журналів, газет українською та російською мовами

 1. Деньга С.М. Розвиток інформаційних систем управління за бюджетами / С.М. Деньга // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №10. – С. 41-48.
 2. Дяченко Я.Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету / Я.Я. Дяченко, Л.М. Колесник, А.М. Цугунян // Фінанси України. – 2008. - №7. – С. 34-52.
 3. Геллер Т. Комп’ютерна техніка в бюджетних установах: особливості обліку / Т. Геллер // Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №100. – С. 36-40
 4. Безус Р.М. Роль фондової біржі у формуванні інвестиційного капіталу / Р. М. Безус // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №21. – С. 4-8. 

Монографії

 1. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління підприємств: Монографія./ О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2006. - 268 с.

Друковані джерела

 іноземною мовою

 1. Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl. – Muenchen: Vahlen, 2004. – 600 S.

Інформація з Інтернету

 1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http://www.minfin.gov.ua].

Статистичні збірники,

інформаційні бюлетені

 1. Статистичний щорічник України за 2007 рік. – К.: Техніка, 2008. – 605 с.
 2. Бюлетень про соціально-економічне становище України. – К.: Держкомстат України, 2007. – 74 с.

Додатки

Додатки можуть розміщуватися після списку використаних джерел, або в кінці кожного розділу (залежить від специфіки дисципліни з якої проходить практика). Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок і номер. Нумерація додатків повинна бути наскрізною, нумеруються додатки літерами українського алфавіту А, Б, В, Г... . Якщо додаток містить кілька сторінок, на наступних сторінках вказується: "Продовження", Наприклад; "Продовження дод. А".

Оформлення індивідуального завдання

Індивідуальне завдання надається студенту заочного форми навчання окремо з конкретної теми з метою поглибленого вивчення даного напряму роботи підприємства (організації, установи), за умов визначених у Положенні про порядок організації та проходження практики студентів БДФЕУ. Виконується індивідуальне завдання відповідно до складеного плану шляхом аналізу та дослідження практичної роботи підприємства (установи, організації).

Оформлення звіту з практики-тренінгу

Звіт складається з таких частин: титульний аркуш, зміст, основна частина, додатки або CD-диск з результатами роботи.

На титульному аркуші вказується назва закладу, найменування дисципліни практики (назва тренінгу), виконавця звіту, група , ініціали викладача керівника практики, ініціали студента, період практики (додаток №8).

Основна частина звіту повинна містити опис виконуваних завдань та їх результатів у хронологічному порядку виконання.

Обсяг звіту не повинен перевищувати 12-15 сторінок. Якщо результати практики-тренінгу досягаються на спеціальному програмному комплексі то до звіту додається CD-диск з даними результатами. Звіти оформляються окремо і вкладаються в папку зі звітом виробничої практики. Звіт з практики-тренінгу здається в архів зі звітом виробничої практики. 

Підготовка письмового звіту до захисту

Письмовий звіт про проходження практики разом з виконаним індивідуальним завданням за два-три дні до закінчення практики подається студентом керівнику практики від організації для перевірки.

За результатами перевірки складається відгук-характеристика проходження студентом практики, в якому:

- дається опис роботи практиканта;

-  відзначається вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

- вказується відношення студента до роботи (ініціатива, самостійність, дисциплінованість ), участь у громадському житті колективу та на якій посаді він може працювати після закінчення університету.

Відгук-характеристика підписується керівником практики і засвідчується печаткою бази практики. Після приїзду до навчального закладу студент здає щоденник, або індивідуальне завдання викладачу-керівнику практики.

Зміст повинен містити наступні складові частини, які необхідно підшити у такій послідовності:

- щоденник

- титульний аркуш звіту;

- робоча програма практики;

зміст;

- вступ;

- основна частина (зміст виконаних робіт за темами програми практики);

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- звіт з практики-тренінгу.

Письмовий звіт разом з іншими документами, подається викладачу-керівнику практики від БДФЕУ на рецензування.

Звіти, написані неакуратно, з помилками в розрахунках, практичних документах, без відповідних висновків і пропозицій, не належним чином оформлені, в яких частково або повністю відсутній практичний матеріал з окремих тем, повертаються студенту разом з рецензією на доопрацювання.

7. Підсумки результатів практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими БДФЕУ (щоденник, характеристика тощо),подається керівнику практики від БДФЕУ на рецензування. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлює БДФЕУ з урахуванням єдиного стандарту для оформлення текстових документів (робочою програмою практики, Методичними рекомендаціями щодо оформлення звітної документації з практики та ін.).

Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом перед комісією, призначеною завідувачем кафедри і завідувачем практики.

Результати захисту практики оцінюються за 100-бальною шкалою університету при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів. При підготовці молодших спеціалістів застосовується 4-х бальна шкала оцінювання практики.          Результати проходження студентами практики оцінюються наступним чином: звіт за 100-бальною шкалою та захист за 100-бальною шкалою. Середнє арифметичне оцінки за практику переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС.

Оцінка за практику = (Оцінка за звіт + Оцінка за захист) / 2 

Для практики, у структурі якої наявна практика-тренінг: 

Оцінка за практику = (оцінка за тренінг + оцінка за звіт +оцінка за захист) / 3

За відсутність студента на базі практики, без поважних причин (на момент перевірки), несвоєчасного заповнення щоденника загальна кількість балів зменшується на 10 балів. 

Загальне оцінювання проходження практики студентів БДФЕУ за шкалою ЕСТS 

Підсумкова кількість балів за шкалою університету

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

90-100

А

 (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

 

85-89

 

В

(дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

75-84

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

65-74

D (задовільно)

Достатньо, але із значними недоліками

60-64

Е (достатньо)

Відповідає мінімальним вимогам

35-59

FX (незадовільно з можливістю перескладання)

Не відповідає мінімальним вимогам

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не відповідає мінімальним вимогам

 

Шкала оцінювання студентів при проходженні виробничої та навчальної практики при підготовці молодших спеціалістів

Оцінка

Визначення

5 (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

4 (добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

3 (задовільно)

Слабкі знання, але з помітними значними помилками

2 ( не задовільно)

Не відповідає мінімальним вимогам

  

Оцінювання звіту з практики

Бали

Критерії оцінювання звіту з практики

90-100

Студент оформив звіт з практики згідно вимог (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики робіт, їх виконання підтверджене документами та розрахунками). Подає його для перевірки своєчасно, має позитивний відгук керівника практики від організації. Студентом повністю розкритий зміст усіх тем. На основі проведених під час практики досліджень та облікових робіт робить ґрунтовні висновки, розробляє 3 та більш пропозиції щодо підвищення ефективності роботи організації.

 

85-89

 

Студент оформив звіт з практики згідно вимог. Звіт представлено для перевірки своєчасно. Студент виконав не менше ніж 90% програми практики, має позитивний відгук керівника практики від організації. На основі проведених під час практики дослідження зроблені та подані у звіті ґрунтовні висновки, розроблено не менш ніж 2-3 пропозиції щодо підвищення якості та ефективності діяльності організації.

75-84

Студент оформив звіт з практики згідно вимог, подає його для перевірки своєчасно. Студент виконав не менше ніж 80% програми практики, має позитивні відгуки керівника практики від бази практики. На основі проведеного дослідження робить ґрунтовні висновки, розробляє не менше ніж 2 пропозиції щодо підвищення якості та ефективності діяльності організації.

65-74

Студент оформив звіт з практики згідно вимог, подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить окремі недоліки. Виконав не менше ніж 70% програми практики. На основі проведеного аналізу робить висновки, розробляє не менш ніж 1 пропозицію щодо підвищення якості діяльності бази практики.

60-64

Студент оформив звіт з практики згідно вимог, подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить окремі недоліки. Виконав не менше ніж 60% програми практики. На основі проведеного дослідження робить висновки, розробляє кілька загальних пропозицій щодо підвищення якості роботи організації, які не мають прикладного характеру.

35-59

Студент оформив звіт з практики з порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник, містить опис виконаних студентом під час практики робіт без їх опису, їх виконання (в недостатній кількості), підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками). Подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить суттєві зауваження щодо знань та вмінь студента його професійних навичок. Виконує програми практики менше ніж на 50%. Не робить висновків, у звіті відсутні пропозиції щодо підвищення якості діяльності організації.

1-34

Студент оформив звіт з практики з грубими порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник, містить опис виконаних студентом під час практики робіт без їх опису, їх виконання (в недостатній кількості), не підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками). Подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить суттєві зауваження щодо знань та вмінь студента його професійних навичок. Виконує програми практики менше ніж на 30%. Не робить висновків, у звіті відсутні пропозиції щодо підвищення якості діяльності організації.

 

Оцінювання результатів захисту практики

Бали

Критерії оцінювання

90-100

 Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, грамотно узагальнює матеріал і робить відповідні висновки та пропозиції. Вільно володіє навчальним матеріалом на основі всього комплексу вивченої спеціальності, економічної літератури й законодавчо-нормативної бази. Демонструє здібності аналітичного міркування. Вміє аналізувати різну інформацію з питання й знаходити правильне рішення проблеми. Вміє пов’язувати теорію з практикою: самостійно оцінює різноманітні виробничі ситуації, використовує набуті знання і уміння в нестандартних ситуаціях.

85-89

 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури та законодавчо-нормативної бази. Демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, аналіз. Припускає одну-дві несуттєві помилки при відповіді на питання, самостійно виправляє їх. Форма та зміст відповіді мають окремі неточності. Узагальнює матеріал і робить відповідні висновки.

75-84

Студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури та законодавчо-нормативної бази. Здатний застосувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій. Уміє узагальнювати і систематизувати інформацію під керівництвом викладача. Грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; припускає помилки, які під керівництвом викладача може виправити.

 

65-74

Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні. Виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять. За допомогою викладача може аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти пропущені помилки.

60-64

Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, або частково здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. За допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти пропущені помилки, але при цьому відповідає не на всі додаткові запитання. Не розуміє економічний зміст показників (господарських операцій).

35-59

Студент має розрізнені безсистемні знання, володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями. Допускає помилки у визначенні термінів, що призводить до викривлення їх змісту. Не володіє методикою складання форм звітності, бухгалтерської звітності, розрахунку економічних показників. Не відповідає (або дає неповні неправильні відповіді) на основні та додаткові запитання.

1-34

Студент володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями. Допускає помилки у визначенні термінів, що призводить до викривлення їх змісту. Не володіє методикою складання форм звітності, бухгалтерської звітності, розрахунку економічних показників. Не відповідає (або дає неповні неправильні відповіді) на основні та додаткові запитання.

До складу комісії входять керівник практики від БДФЕУ і, за можливості, від бази практики та викладачі кафедри, які викладали практикантам фахові дисципліни. Студенти захищають звіти з практики, як правило, перед комісією в БДФЕУ, (при наявності відповідного державного фінансування звіти з практики можуть захищатися перед комісією на базах практики за участю керівника практики від БДФЕУ). Оцінка студента за практику вноситься в заліково-екзаменаційну книжку студента за підписом голови комісії. Захист звітів проходить за затвердженим графіком (не пізніше 10 днів після її закінчення, за умови що практика відбувалась в межах семестру або протягом 10 днів семестру який починається після закінчення практики). Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на захисті звіту з практики, не допускається до виконання інших видів навчання та відраховується з БДФЕУ. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри та вносяться в протокол засідання кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вченій раді БДФЕУ не менше одного разу протягом року.

Додаток 4

За формою функціонування активи поділяються на:

- матеріальні активи, до яких належать основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, запаси тощо;

- нематеріальні активи, до яких належать права на користування природними ресурсами, патенти, ноу-хау, права на промислові зразки та моделі, товарний знак, торгова марка, гудвіл.

АБО 

За формою функціонування активи поділяються на:

1) матеріальні активи, до яких належать основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, запаси тощо;

2) нематеріальні активи, до яких належать права на користування природними ресурсами, патенти, ноу-хау, права на промислові зразки та моделі, товарний знак, торгова марка, гудвіл. 

АБО 

За формою функціонування активи поділяються на:

1. Матеріальні активи, до яких належать основні засоби, незавершені капітальні вкладення, обладнання, запаси тощо.

Нематеріальні активи, до яких належать права на користування природними ресурсами, патенти, ноу-хау, права на промислові зразки та моделі, товарний знак, торгова марка, гудвіл. 

Додаток 6

Аналіз показників оборотності грошових коштів ДП «Лужанський експериментальний завод» за 2010 – 2012 роки

(тис.грн.)

№ з/п

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення (+,-)

1

2

3

4

5

6

1

Виручка від реалізації продукції

 

 

 

 

2

Одноденна виручка від реалізації продукцій

 

 

 

 

3

Залишок грошових коштів на початок

 

 

 

 

4

Залишок грошових коштів

 

 

 

 

5

Вихідний грошовий потік

 

 

 

 

Продовження табл. 6.3

1

2

3

4

5

6

6

Оборотність грошових коштів, раз

 

 

 

 

7

Тривалість обороту грошових коштів, дні

 

 

 

 

8

Завантаження грошовими коштами

 

 

 

 

9

Коефіцієнт обслуговування боргу

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!