Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3538 Вимоги до змісту курсової роботи, Бухгалтерський облік

Вимоги до змісту курсової роботи, Бухгалтерський облік

« Назад

4. Вимоги до змісту курсової роботи

Курсова робота повинна мати таку структуру:

 • рецензія (Додаток А);

 • титульний аркуш (Додаток Б);

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина: перший (теоретичний) розділ, другий (аналітичний) розділ, третій (практичний) розділ;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Загальний обсяг курсової роботи при виконанні із застосуванням технічних засобів не повинен перевищувати 35–50 сторінок (без додатків).

Зміст курсової роботи повинен містити: вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів); найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів. Зміст роботи має відображати сутність поставленої проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її (додаток В). З метою забезпечення наочності та систематизації даних курсова робота доповнюється схемами та таблицями.

У вступі (2–3 сторінки), що розміщується з нової сторінки, подається:

 • обґрунтування необхідності проведення дослідження та актуальність обраної теми;

 • мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для її реалізації;

 • об’єкт і предмет дослідження;

 • методи дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

У вступі повинні в логічній послідовності бути викладені обґрунтування необхідності проведення дослідження та актуальність обраної теми, мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для її реалізації, об’єкт і методи дослідження.

Приклад вступу наведено в додатку Г.

Основна частина має містити три розділи. У першому (теоретичному) розділі теоретичні основи обліку (10–15 сторінок) розглядається загальна характеристика обраного об’єкту дослідження, особливості його класифікації та оцінки. В розділі також характеризується нормативна база за обраною темою.

У другому (аналітичному) розділі (15–25 сторінок) студент повинен охарактеризувати особливості первинного, аналітичного і синтетичного обліку за обраною темою. Основні первинні документи за темою дослідження повинні бути в заповненому вигляді наведені в додатках. По тексту необхідно навести характеристику цих документів та зробити на них посилання.

Розглядаючи особливості аналітичного та синтетичного обліку на підприємстві за обраною темою необхідно навести характеристику рахунків, розглянути основні господарські операції з використанням даних рахунків, навести типові кореспонденції з їх використанням.

Наприклад: 

Таблиця 2.1

Типові кореспонденції з обліку розрахунків з покупцями та замовниками

№ з/п

Зміст операції

Дт

Кт

1

Надано послуги клієнтам

36

70

2

Оплата дебіторської заборгованості:

30,31

36

Окрім цього в даному розділі студент має розглянути специфічні особливості обліку об’єкту дослідження.

В третьому розділі (практичні аспекти обліку) студентами розробляється задача з обліку досліджуваного виду активів чи пасивів.

Наводиться журнал господарських операцій (додаток Д таблиця Д.1). Також в окремій таблиці зазначаються типи балансових змін з вказанням статей балансу які змінюються (таблиця Д.2). До журналу господарських операції по вказаних операціях заповнюються первинні документи.

Також в даному розділі робиться критичний аналіз проблемних аспектів обліку досліджуваного виду активів чи пасивів.

Висновки – заключна частина курсової роботи, яка повинна містити стислий огляд актуальності теми, оцінок та узагальнень під час аналізу особливостей обліку на підприємстві, а також пропозицій автора. Обсяг висновків – 3–4 сторінки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!