Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3535 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу Бухгалтерський облік

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу Бухгалтерський облік

« Назад

 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу Бухгалтерський облік

Для студентів 2 курсу
спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”
усіх форм навчання 

 

ЗМІСТ

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

3. РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАХИСТУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В організації самостійної роботи студентів за Болонською системою важливе місце посідає виконання курсових робіт, які дають змогу оцінити рівень поглибленого вивчення і додаткової розробки окремих тем, передбачених планом вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, що розкривають проблемні аспекти ведення обліку окремих об’єктів на підприємстві. Курсова робота є науково-дослідною працею і водночас виявом творчого підходу студентів до вивчення обраної теми.

Метою курсової роботи є поглиблення та узагальнення знань, одер­жаних студентами за час вивчення дисципліни.

Завданнями написання курсової роботи є:

  • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань з бухгалтерського обліку;

  • розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою та нормативними актами;

  • формування навичок самостійно вирішувати проблемні питання з обраної теми курсової роботи;

  • розвиток вміння використовувати первинні документи, облікові регістри, форми звітності тощо;

  • набуття навиків практичної оцінки системи бухгалтерського обліку на підприємстві;

  • виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів з бухгалтерського обліку;

  • формування вмінь самостійно викладати матеріал у логічній послідовності;

  • набуття навиків критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського обліку.

У процесі виконання курсової роботи студент удосконалює навички самостійного навчання, отримані на практичних та індивідуальних заняттях.

Послідовність виконання курсової роботи:

1. Вибір об’єкта, предмета і теми дослідження, її затвердження науковим керівником.

2. Складання плану курсової роботи та його узгодження з науковим керівником.

3. Підбір, огляд і детальне вивчення джерел за обраною темою, серед яких: методичні матеріали, навчальні посібники та підручники, наукові монографії, статті в періодичних виданнях, нормативно-правові акти, аналітичні матеріали підприємства, публікації в мережі Інтернет тощо.

4. Поетапне (згідно з графіком, погодженим з науковим керівником) виконання курсової роботи із зосередженням основної уваги на розробці пропозицій щодо удосконалення проблемних ділянок обліку.

5. Оформлення курсової роботи згідно з вимогами методичних рекомендацій.

6. Надання у встановлений строк виконаної роботи науковому керівнику для рецензування.

7. Виправлення зауважень керівника до курсової роботи.

8. Захист курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!