Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3533 Підготовка та захист дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

Підготовка та захист дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

« Назад

Підготовка та захист дипломної роботи

Закінчивши повністю оформлення дипломної роботи, студент подає її (в розшитому вигляді)    на остаточну перевірку керівникові та нормо контролеру, а далі – на розгляд спеціальної комісії на кафедру (попередній захист). Одночасно з випускною роботою подається ілюстративна частина (10-15 аркушів формату А4), яка відображає основні положення та результати роботи. В подальшому цей матеріал використовується для презентації роботи при захисті.

Комісія вирішує питання про допуск дипломної роботи на захист у ДЕК. При цьому, необхідно оформити направлення голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи бакалавра (на спеціальному бланку, див. Додаток Ж ).

Одночасно студент готує доповідь до захисту основних положень дипломної роботи перед ДЕК. У доповіді необхідно зазначити мету роботи, основні положення, що характеризують одержані теоретичні та аналітичні результати, пропозиції, що дозволять вирішити поставлену задачу, отримані результати. Доповідь має обов’язково розкривати тему дипломної роботи.

Для захисту роботи до ДЕК студент подає рецензію на дипломну роботу, підписану керівником підприємства, на матеріалах якого виконувалася робота, або викладача з іншої кафедри університету, який має науковий ступінь доктора чи кандидата економічних наук.

При презентації роботи перед державною екзаменаційною комісією студент використовує у повному обсязі виконаний ним ілюстративний матеріал: графіки, діаграми, таблиці. Структура ілюстративного матеріалу:

1. Ілюстративний матеріал, який визначає мету, об’єкт та предмет дослідження, завдання дипломної роботи та основні теоретичні положення і алгоритми розрахунків (15-20% ).

2. Таблиці та графіки, що відображають результати проведеного аналізу фінансово-економічної, господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства та характеризують наявність проблем (50-55% ).

3. Ілюстративний матеріал, який відображає пропозиції, рекомендації, обґрунтування щодо шляхів вирішення поставлених завдань, розрахунки запропонованих заходів та визначення їх впливу на основні показники діяльності підприємства (30-35% ).

На завершену дипломну роботу керівник дає стислу рецензію, в якій об’єктивно оцінює як якість виконання самої роботи, так і роботу студента над нею, і робить висновок про можливість допуску студента до захисту в ДЕК.

Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної дипломної роботи, яка підписана студентом, нормоконтролером та керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві керівника, студент подає завідувачу кафедри, який приймає рішення про допуск до захисту. Одна з посадових осіб підприємства, яке було об'єктом дослідження, надає підписану та завірену печаткою рецензію. Вона свідчить про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. Крім цього, бажано, щоб результати дипломної роботи були прийняті до впровадження у виробництво, про що підприємство надає Акт впровадження (Додаток И).

Рецензія надається в довільній формі і має містити такі складові:

• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідності змісту роботи поставленим завданням;

• висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до удосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми ;

• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

• оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

• інші питання на розсуд рецензента;

• висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, можуть бути висловлені зауваження та думка щодо оцінки роботи: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис.

Для підготовки студента до пояснень, у зв'язку з можливими зауваженнями рецензента, йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК.

Завершальною процедурою допуску дипломної роботи до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завідувачем кафедри. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри і на титульній сторінці дипломної роботи.

Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання обговорюється на засіданні кафедри за участю наукового керівника, оформляється протоколом і подається на затвердження проректору університету у встановленому порядку.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджується наказом ректора університету. Голові ДЕК до початку кожного засідання щоденно надаються такі документи:

- витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу ДЕК;

- список студентів групи, які допущені до захисту дипломних робіт за підписом декана факультету.

До початку роботи ДЕК студент подає секретарю ДЕК наступні документи:

- довідку деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик (додаток Д);

- дипломну роботу;

- письмовий відзив керівника дипломної роботи;

- зовнішню рецензію;

- акт впровадження у виробництво;

- інші матеріали, які характеризують наукову цінність виконаної роботи ( опубліковані наукові роботи за темою дипломної роботи тощо).

Під час підготовки до захисту дипломної роботи студент погоджує зі своїм керівником складену ним стислу доповідь (до 8 хвилин) щодо змісту роботи і підготовлені наочні матеріали для презентації роботи.

Студент також готує наочний матеріал у вигляді ілюстрацій на форматі А4 для кожного члена ДЕК та не менше двох екземплярів для гостей, присутніх на засіданні ДЕК (всього 6 екземплярів). Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Процедура захисту кожної дипломної роботи протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.

Після доповіді студента та відповідей на запитання членів ДЕК, секретар зачитує рецензію на дипломну роботу, і студент має можливість відповісти на зауваження рецензента. Під час захисту дипломної роботи викладачі, спеціалісти також можуть задавати студентові запитання щодо змісту роботи.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент подав відповідні документи до деканату та Державної екзаменаційної комісії, деканат факультету розглядає та вирішує питання щодо подальшого захисту дипломної роботи у встановленому порядку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!