Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3532 Вимоги до оформлення дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

Вимоги до оформлення дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

« Назад

6. Вимоги до оформлення дипломної роботи

Дипломна робота повинна мати обсяг 100-120 сторінок надрукованого через півтора інтервали на одному боці аркушу білого паперу формату А4. Текст дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів поля: з лівого боку – 25 мм, з правого - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14; тип – Times New Roman, інтервал – 1,0.

Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок роботи і розміщуватися, як правило, у додатках.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляється у правому верхньому куті. Нумерація починається з титульної сторінки. На титульній сторінці, завданні, рефераті номер сторінки не ставиться. Вперше номер сторінки проставляється на змісті.

Мова написання дипломної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий без орфографічних і синтаксичних помилок. Робота повинна бути побудована логічно. Пряме переписування матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Вступ, кожний розділ, висновки та список використаної літератури починають з нової сторінки. Параграфи друкуються послідовно один за одним. Розділи і параграфи нумерують арабськими цифрами та друкують з абзацним відступом. Номер параграфу включає номер розділу і свій порядковий номер, відокремлені крапкою (1.2, 2.4...).

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому, в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці (Додаток Е). Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці, формули

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), нижче розміщується назва таблиці.

Назву таблиці розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту з великої літери, не підкреслюючи (Додаток Є).

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиниці виміру. Якщо одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони зазначаються у заголовку у відповідності до стандартів.

Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

У назві таблиці не може бути присутнє слово «Аналіз». Таблиця повинна містити посилання на джерело інформації. В тому разі, якщо таблиця узагальнює статистичні дані або погляди науковців на певну проблему, то у посиланні зазначається літературне джерело та сторінка – [7, с. 12]

Нумерація стовпців здійснюється у разі, коли таблицю потрібно перенести на наступну сторінку.

Якщо продовження таблиці переноситься на наступну сторінку назву не переносять, а у правому куті друкують слова «Продовження табл. ...» і ставлять її номер, першим рядком у продовженій таблиці є номери стовбців. Обов'язково в таблиці мають бути зазначені одиниці вимірювання. Якщо всі одиниці вимірювання однакові, їх виносять у заголовок таблиці після назви і записують через кому.

Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу). Цифровий матеріал, як правило, оформляються у вигляді таблиці, приклад якої наводиться в Додатку Є.

Формулирозташовуються безпосередньо після тексту, в якому на них є посилання, всередині рядка, з полями зверху і знизу не менше одного рядка.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів формул треба приводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі. Перший рядок пояснення починається з абзацу словом “де” без двокрапок. Пояснення кожного символу треба давати з нового рядка.

Наприклад: норматив чисельності інженерно-управлінського персоналу для виконання функцій можна визначити за формулою: 

де t - час для виконання певної операції;

Q - кількість операцій за певною управлінською функцією;

Ф - річний фонд часу на одного співробітника управлінського апарату;

К - коефіцієнт, що відображає збільшення продуктивності праці при виконанні певної операції.

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи:

• реальні документи підприємства;

• рекламні матеріали;

• проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

• таблиці допоміжних цифрових даних;

• ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформляються як продовження дипломної роботи і розміщуються в порядку посилань на них у тексті.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами, починаючи з великої літери, симетрично до тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і поряд - велика літера, що позначає додаток.

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А; "В. 3.1" - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "рис. Д. 1.2" - другий рисунок першого розділу додатка Д; "формула (А.1)" - перша формула додатка А.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!