Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3527 Мета і завдання дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

Мета і завдання дипломної роботи, Менеджмент, НАУ

« Назад

1. Мета і завдання дипломної роботи

Дипломна робота бакалавра є підсумковою науковою роботою, що засвідчує рівень засвоєння випускником теоретичних знань та практичної підготовки, дає змогу виявити здатність випускника до самостійної роботи за обраним напрямом підготовки.

Мета дипломної роботи бакалавра – глибоке опанування професійною проблемою, комплексне використання методів самостійного дослідження та практичне застосування набутих знань і вмінь для вирішення конкретних завдань, яких потребує удосконалення управління діяльністю підприємства (організації, фірми).

Завдання дипломної роботи бакалавра полягає у розробленні напрямів удосконалення управління діяльністю підприємства (організації, фірми) та обґрунтуванні шляхів і методів підвищення ефективності управління діяльністю конкретного об’єкта дослідження.        

Дипломна робота бакалавра повинна бути логічно побудована, містити глибокий аналіз досліджуваної проблеми, реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства (організації, фірми), докази доцільності впровадження запропонованих заходів. Висновки мають бути аргументованими та обґрунтованими. На підставі дипломної роботи бакалавра Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації бакалавра та його здатність до самостійної роботи за напрямом "Менеджмент".

Виконання і захист дипломної роботи є формою державної атестації випускників на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".

Дипломна робота є кінцевим результатом самостійної дослідницької діяльності студента, комплексним дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки бакалавра за напрямом "Менеджмент". Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома бакалавра.

Метою виконання дипломного дослідження є поглиблене осмислення професійної проблеми, комплексне опанування матеріалом і методами самостійного дослідження, послідовного викладення, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо удосконалення управління діяльністю підприємств.

У процесі виконання дипломної роботи студент, відповідно до кваліфікаційних вимог, повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання менеджменту;

- вміння щодо постановки та наукового обґрунтування, а також вирішення актуальних питань діяльності підприємств в умовах ринкової економіки;

- аналізувати, систематизувати, узагальнювати, закріплювати та поглиблювати теоретичні знання з дисциплін економіко-управлінського спрямування та формувати практичні навички застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових, науково-педагогічних та виробничих задач;

- навички ведення самостійної роботи і опанування методиками науково-практичних досліджень, необхідних при виконанні дослідницької роботи;

- досвід систематизації отриманих результатів досліджень, формулювання висновків і положень як результатів виконаної роботи та їх публічних захист;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

В процесі виконання дипломної роботи необхідно раціонально поєднувати теоретичні знання з науково-виробничим досвідом, отриманим на практиці, максимально застосовувати досягнення міжнародного менеджменту при визначенні конкретних пропозицій щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій і фірм.

В дипломній роботі необхідно на високому професійному рівні виконати розрахунки вибраних науково-практичних рішень. При проведенні розрахунків слід застосовувати сучасні математичні і технічні засоби.

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми; вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності, що вивчається на досліджуваному об’єкті; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта, з діяльністю якого студент ознайомився в процесі проходження практики. Об’єкт – організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою та має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна надавати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об'єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!