Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3524 Зразок оформлення анотації магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

Зразок оформлення анотації магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

« Назад

Додаток 11

Зразок оформлення анотації

(для слухачів денної форми навчання)

АНОТАЦІЯ

Кіцак Т. М. Формування та реалізація державної політики у сфері підготовки державних службовців. – Рукопис.

Робота на здобуття магістра за спеціальністю «Державне управління». – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2012.

У роботі здійснено понятійно-структурний аналіз механізмів формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців. Узагальнено сучасні моделі та системи підготовки управлінців у зарубіжних країнах (Польща, Німеччина, Франція, США, Канада) та запропоновано імплементацію їх досвіду в Україні. Проведено комплексний аналіз сучасної державної політики у сфері підготовки державних службовців в Україні. Виявлено зв’язок між розвитком механізму правового регулювання та інституційним розвитком державної політики у цій сфері. Запропоновано підхід до оцінювання ефективності державної політикиу сфері підготовки державних службовців. Доведено необхідність запровадження підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у галузі знань “Державне управління”. Визначено напрями вдосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців.

Ключові слова: підготовка державних службовців, галузь знань “Державне управління”, магістерські програми, бакалаврат, механізми формування та реалізації державної політики. 

 

ANNOTATION

Kitsak T.M. Public policy-making process in the field of public servants’ training. – Manuscript.

The thesis for Degree of Master in Public Administration. – Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine. – Lviv, 2012.

The conceptual and structural analysis of mechanisms of public policy-making in the field of public servants’ training is conducted. Contemporary models and systems of managers’ training in foreign countries (Poland, Germany, France, USA, Canada) are generalized. The complex analysis of contemporary public policy in the field of public servants’ training in Ukraine is made. The connection between the development of the mechanism of legal regulation and the institutional development of public policy in this sphere is revealed. The approach for evaluating public policy effectiveness is proposed. The necessity of implementing training at education qualification level of Bachelor in the sphere of knowledge “Public Administration” is proved. Directions for improving mechanisms of public policy-making in the field of public servants’ training are revealed.

Key words: public servants’ training, sphere of knowledge “Public Administration”, Master’s programmes, baccalaureate, mechanisms of public policy-making.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!