Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3518 Зразок оформлення вступу до магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

Зразок оформлення вступу до магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

« Назад

Додаток 4

Зразок оформлення вступу 

ВСТУП 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку України компетентність і професіоналізм державних службовців є головними чинниками, що повинні забезпечувати результативну роботу органів влади. Лише професійно підготовлені фахівці здатні ефективно реалізувати поставлені перед ними завдання. Запорукою цього має бути виважена державна політика у сфері підготовки державних службовців, яка формується та реалізується з урахуванням досвіду зарубіжних країн на засадах оновленого законодавства про державну службу та відповідно до пріоритетів реформування системи державного управління в Україні.

Державна політика у сфері підготовки державних службовців має визначальний вплив як на практику державного управління, так і на розвиток науки державного управління, оскільки результат реалізації цієї політики полягає у підвищенні рівня професійної компетентності тих, на кого покладаються повноваження у здійсненні управлінської дії на суспільне життя. Забезпечивши високий рівень підготовки державних службовців за освітніми програмами в галузі знань “Державне управління”, можна сподіватися на залучення до наукових розвідок кращих практиків і як наслідок – підвищення якісного рівня дослідницької роботи та впровадження її результатів у діяльність органів влади.

Підготовка державних службовців, а також комплекс проблем, пов’язаних із її реалізацією, були предметом досліджень багатьох українських вчених. Зокрема теоретичні та методологічні підходи фахової підготовки державних службовців ґрунтовно дослідив О. Ф. Мельников. Проблемам реформуванням підготовки управлінців присвятили свої праці В. С. Загорський, М. М. Іжа, Є. Г. Матвіїшин, Н. М. Колісніченко, Н. А. Липовська, А. В. Ліпенцев, І. П. Лопушинський, В. І. Луговий, Т. В. Мотренко, С. М. Серьогін, А. О Чемерис та ін. Формування та реалізацію державної кадрової політики дослідили Н. Т. Гончарук, В. М. Олуйко та ін. Удосконалення неперервного професійного навчання державних службовців було предметом наукових розвідок А. В. Бураковської, Д. І. Дзвінчука, А. В. Мазака та ін. Навчання державного службовця як складову його професійної діяльності досліджували О. Ю. Оболенський, М. І. Рудакевич, В. М. Сороко та ін. Зарубіжному досвіду підготовки державних службовців та можливості його імплементації в Україні присвятили свої праці Г. О. Опанасюк, Ж. В. Таланова, В. О. Чмига та ін. Окремі аспекти вдосконалення підготовки державних службовців були предметами досліджень А. О. Андрющука, В. В. Говорухи, Л. В. Прудиус, М. В. Терентьєва, В. В. Тертички, П. І. Шевчука та ін.

Однак, незважаючи на значний інтерес науковців до проблем підготовки державних службовців, підвищення рівня їх кваліфікації, кадрової політики в органах державного управління і удосконалення системи освіти, дослідження українських вчених не були присвячені механізмам формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців, які стали предметом цього дослідження.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних основ та визначенні напрямів удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців.

Досягнення поставленої мети реалізовується шляхом вирішення таких завдань:

- здійснити аналіз понять і застосування організаційного та правового механізмів формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців;

- узагальнити сучасні моделі та системи підготовки державних службовців у зарубіжних країнах і обґрунтувати можливість їх імплементації в Україні;

- охарактеризувати сучасну державну політику у сфері підготовки державних службовців в Україні;

- здійснити аналіз інституційного розвитку та етапів становлення державної політики у сфері підготовки державних службовців в Україні, а також механізму її правового регулювання;

- визначити підходи до оцінювання ефективності державної політики у сфері підготовки державних службовців;

- обґрунтувати доцільність запровадження підготовки державних службовців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у галузі знань “Державне управління”;

- визначити напрями вдосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців, зокрема через удосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Об’єкт дослідження – державна політика у сфері підготовки державних службовців.

Предмет дослідження – механізми формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Зокрема використані емпіричні методи – порівняння (проаналізовані сучасні моделі та системи підготовки державних службовців у зарубіжних країнах), спостереження (досліджено інституційний розвиток системи підготовки державних службовців), статистичний (аналіз показників чисельності державних службовців, їх розподілу за рівнем освіти, категоріями посад тощо); теоретичні методи – системний підхід (аналіз комплексу заходів із формування та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців як певної системи); історичний метод (проаналізовано етапи становлення системи підготовки державних службовців, а також розвиток механізму правового регулювання підготовки державних службовців); універсальні методи дослідження – моделювання (визначення моделі системи підготовки державних службовців в Україні), аналіз та синтез (на основі аналізу та синтезу понять уточнено дефініції “державна політика у сфері підготовки державних службовців”, “підготовка державних службовців”) тощо.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості застосування наукових положень, обґрунтувань та висновків у практичній діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування при формуванні та реалізації державної політики у сфері підготовки державних службовців, а також у навчальних закладах, які здійснюють підготовку за спеціальностями в галузі знань “Державне управління”.

Результати дослідження використано в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема у роботі Городоцької районної державної адміністрації Львівської області.

Структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 120 сторінок, з яких 90 сторінок – основний текст. У роботі наведено 6 рисунків, 5 таблиць та 3 додатки. Список використаних джерел містить 100 найменувань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!