Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3516 Структура магістерської роботи, Вимоги до змісту роботи, Державне управління, ЛРІДУ

Структура магістерської роботи, Вимоги до змісту роботи, Державне управління, ЛРІДУ

« Назад

3. Структура роботи

Магістерська робота складається з:

- титульного аркуша;

- змісту;

- переліку умовних скорочень (за необхідності);

- вступу;

- основної частини;

- висновків;

- списку використаних джерел;

- додатків (за необхідності).

- анотації українською та іноземною мовами (для слухачів денної форми навчання).

 

4. Вимоги до змісту роботи

4.1. Титульний аркуш роботи (додаток 1)

Титульний аркуш роботи містить назву вищого закладу освіти, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; тему роботи; шифр і назву спеціальності; кваліфікаційний рівень, на який претендує слухач; прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його посада, науковий ступінь і вчене звання, місто і рік захисту. На титульному аркуші роботи обов’язково зазначається «На правах рукопису».

Зворотний бік титульного аркуша містить: назву вищого закладу освіти; тему роботи українською і англійською мовами; прізвище, ініціали автора, наукового керівника, завідувача випускової кафедри за спеціалізацією та їх підписи.

Весь текст титульного аркуша друкують шрифтом Times New Roman розміру 13. Тему роботи друкують тим же розміром шрифту великими прописними літерами. 

4.2. Зміст (додаток 2)

Зміст подають на початку роботи, після титульного аркуша. Він містить назви та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовок), а також вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

4.3. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності) (додаток 3)

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого реєстру, який розміщують перед вступом.

Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті під час першого згадування. 

4.4. Вступ (додаток 4)

Розкриває сутність і стан завдання, його значущість та обґрунтування проведення магістерського дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для державного управління та місцевого самоврядування. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. (не більше однієї сторінки).

Мета і завдання. Формулюють мету і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Завдання дослідження повинні бути відображенні у плані роботи та у висновках.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження. Предмет визначає тему магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої мети. Перераховувати їх необхідно не відірвано від змісту роботи, а коротко визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом.

Практичне значення одержаних результатів. Подаються відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

Структура роботи. Вказується кількість розділів, загальна кількість сторінок, обсяг основного тексту, кількість використаних джерел,кількість додатків. 

4.5. Основна частина (додаток 5)

Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (за необхідності).

Кожен розділ магістерської роботи розпочинається з нової сторінки.

У першому розділі викладаються основні теоретичні і методологічні положення, огляд літератури за темою дослідження, проблеми, що існують у практиці органів державного управління та місцевого самоврядування, дискусійні та невирішені аспекти теми, нормативно-правове забезпечення відповідної сфери управлінської діяльності, зарубіжний досвід вирішення проблеми та вплив на неї європейської інтеграції України (імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зона вільної торгівлі, порівняльний аналіз положень угод про асоціацію з іншими країнами тощо).

У другому розділі подається аналіз та критична оцінка практики управлінської діяльності стосовно визначеного об’єкта дослідження.

У третьому розділі визначаються основні шляхи (напрямки) удосконалення або вирішення проблем державного управління та місцевого самоврядування

Завершується основна частина роботи висвітленням результатів дослідження автора з викладом його власних підходів та пропозицій щодо вирішення проаналізованої роботі проблематики. 

4.6. Висновки (додаток 8)

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання виконаного завдання та елементи новизни. Далі формулюють висновки (як відповіді на поставлені завдання) та рекомендації щодо наукового і практичного використання отриманих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі розкривають методи вирішення поставлених в роботі завдань, їх практичне значення, порівняння з відомими рішеннями.

У висновках необхідно обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

До висновків можна віднести і практичні пропозиції автора щодо розв’язання проблеми , якій присвячена магістерська робота.

Висновки нумеруються, і їх кількість не може бути меншою, ніж кількість завдань.

4.7. Список використаних джерел (додаток 9)

Список використаних джерел складають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів бібліотечної та видавничої справи згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Кількість джерел повинна складати не менше ніж 50 найменувань, з яких не менше 30 % виданих за останніх п’ять років. 

4.8. Додатки (додаток 10)

За необхідності, до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття роботи (таблиці, схеми, діаграми, програмне забезпечення, ілюстрації допоміжного змісту тощо), акти або довідки про впровадження одержаних результатів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!