Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3515 Процедура обговорення та захисту магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

Процедура обговорення та захисту магістерської роботи, Державне управління, ЛРІДУ

« Назад

2. Процедура обговорення та захисту магістерської роботи

Обов’язковою умовою допуску слухача до атестації є обговорення магістерської роботи випусковою кафедрою за спеціалізацією.

Обговорення магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні кафедри. Дата і час обговорення магістерських робіт визначається випусковими кафедрами за спеціалізаціями. Зведений графік проведення обговорення магістерських робіт формується деканатом, затверджується деканом факультету і доводиться до відома науково-педагогічних працівників та слухачів шляхом розміщення на дошках оголошень і веб-сайті ЛРІДУ.

Процедура обговорення визначається факультетом та випусковими кафедрами за спеціалізаціями.

На засіданні випускової кафедри за спеціалізацією проводиться оцінювання готовності кожної магістерської роботи щодо змісту і форми та ухвалюється рішення про допуск роботи до захисту. Витяги з протоколів засідань кафедр про результати обговорення та допуску до офіційного захисту магістерських робіт подаються деканові факультету не пізніше ніж за 5 днів до початку атестації.

Дати захисту магістерських робіт зазначаються у графіку засідань екзаменаційних комісій, який затверджується наказом директора ЛРІДУ та доводиться до відома голів, членів комісій і слухачів шляхом розміщення на сайті ЛРІДУ.

Процедура захисту складається з:

а) короткої (до 10 хв.) доповіді автора, в якій стисло викладаються мета, зміст проведеного дослідження та питання, що виносяться на захист, конкретні висновки і пропозиції, викладені у роботі, даються відповіді на зауваження наукового керівника, рецензента. Основні положення магістерської роботи повинні бути представлені наглядно з використанням мультимедійного проектора або проілюстровані за допомогою слайдів, плакатів, комплектів роздаткових демонстраційних матеріалів для кожного члена екзаменаційної комісії;

б) обговорення роботи, під час якого слухач відповідає на запитання членів екзаменаційної комісії.

Після закінчення захисту проводиться підсумкове засідання екзаменаційної комісії, яка оцінює магістерську роботу кожного слухача (за 100-бальною шкалою):

- «відмінно (91-100, А)» виставляється за ґрунтовно виконану роботу, відповідно до стандартних вимог у випадку, коли слухач вільно володіє матеріалом обраної теми, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну оцінку широкого кола наукових джерел, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою, а його робота виконана з дотриманням усіх необхідних вимог;

- «дуже добре (81-90, В)» виставляється за ґрунтовно виконану роботу, коли слухач  вільно володіє матеріалом обраної теми, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, але на достатньому рівні оперує науковою термінологією;

- «добре (71-80, С)» виставляється за ґрунтовно виконану роботу, сумлінну підготовку до захисту, вмілий виклад і знання матеріалу. Однак на захисті слухач допускає певні неточності в трактуванні окремих проблемних питань, відчуває труднощі в їх теоретичному узагальненні чи практичному аналізі або не використав достатньої кількості наукових джерел;

- «задовільно (61-70, D)» виставляється, якщо слухач виконав роботу відповідно до вимог, орієнтується в даній темі, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, вміло пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі досліджуваних завдань, не достатньо переконливо і впевнено захищає роботу;

- «достатньо (51-60 Е)» виставляється, якщо слухач виконав роботу відповідно до вимог, але є помилки в оформленні роботи, під час захисту не може логічно викласти опрацьований матеріал;

- «незадовільно (31-50 FX)» виставляється у випадку, коли робота має суттєві недоліки, виконана з відступом від встановлених вимог, а її автор не орієнтується в питаннях теми, не опанував мінімум наукових джерел.

Підсумкова оцінка може бути знижена за:

- невідповідності в оформленні роботи – до 20 балів;

- відмову слухача враховувати зауваження керівника – до 15 балів;

- відсутність презентаційних матеріалів – до 15 балів.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення та пропозиції, можуть бути рекомендовані екзаменаційною комісією для опублікування або доповідей і повідомлень на науково-теоретичних чи науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах. Кращі магістерські роботи можуть бути рекомендовані для участі у конкурсах магістерських робіт.

У разі наявності у магістерській роботі академічного плагіату (оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання), робота знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту. Рішення про зняття з розгляду роботи, у якій виявлено порушення авторських прав (академічний плагіат) ухвалюється випусковою кафедрою за спеціалізацією або екзаменаційною комісією.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!